TABLA DE MATERII


PRIMA PAGINĂ

PREFAȚA

LIMBĂ ȘI CULTURĂ
Limba. – Funcțiunea biologică a limbii. – Forma internă a limbii. – Modificările din limbă.– Cauzele care provoacă modificările din limbă.

LIMBA NOASTRA NAȚIONALĂ
Limba si națiune. – Limba și spiritul unui popor.– Tendințele limbii noastre naționale. – Neologismul: : Nașterea lui în limbă.

BILINGVISMUL LA ROMÂNI ȘI MODIFICĂRILE DIN LIMBĂ
Felurile bilingvismului:. – Procedeele interne ale unui bilingv. – Neologismul si căile prin care pătrunde prin bilingvism în limba. – Bilingvismul si forma interna a unui cuvânt.– Bilingvismul și modificările în limbă – Bilingvismul în relație cu influența slavă. Limbi mixte și graiuri speciale – Bilingvismul și pierderea unei limbi. Conservatismul femeilor.–Bilingvismul și tendințele moștenite

ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN
Necesitatea publicării ALR.– Pregătirea lucrărilor pentru ALR. – Foloasele atlaselor lingvistice publicate.– Valoarea ALR pentru studiul limbii noastre. – Lingvistica spațială


UNITATEA LINGVISTICĂ EUROPEANĂ
Limbi preindoeuropene. – Studiul știintific al unității indoeuropene – Eflorescența limbii indoeuropene comune. – Poporul indoeuropean primitiv – Patria primitivă a Indoeuropenilor

SIMBIOZA ALBANO-ROMÂNĂ ȘI CONTINUITATEA ROMÂNILOR ÎN DACIA

ROMANITATEA BALCANICĂ
Configurația fizică a peninsulei și omogenitatea lingvistică.– Promiscuitatea balcanică – Elementul grec în Balcani – Civilizația romană si lipsa elementului grec în Balcani – Romanitatea orientală – Aspectul balcanic al limbilor sud-est europene. – Moștenirea comună albano-romană – Substratul lingvistic și mentalitatea balcanică: – Originea romanității sudunărene. – Deosebiri dialectale

DIN VECHILE RAPORTURI DIALECTALE SLAVO-ROMÂNE.

ELEMENTELE SUD-SLAVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ELEMENTELE ROMÂNEȘTI DIN LIMBILE SLAVE MERIDIONALE

BASILICA

ROMÂNISMUL BALCANIC

ROMÂNII DIN PENINSULA BALCANICĂ
Aromânii si Meglenoromânii: – Legăturile albano-române – Vlahii medievali din Serbia.

GRAIURILE ROMÂNEȘTI TRANSDANUBIENE ȘI ÎNSEMNĂTATEA LOR ISTORICĂ
Originea locală a graiurilor transdanubiene – Unitatea lingvistică.– Cauzele care au contribuit la formarea unității lingvistice.– Arhaismul dialectelor transdanubiene – Deosebiri de grai între Românii nordici si între Românii sudici

AROMÂNISMELE DIN DIALECTUL DACOROMÂN ȘI PROBLEMELE CE SE LEAGĂ DE ELE

BOGDAN PETRICEICU-HASDEU
B. Petriceicu-Hasdeu lingvistul – B. Petriceicu-Hasdeu indoeuropenistul – B. Petriceicu-Hasdeu filologul

SEXTIL PUȘCARIU


SCRIERILE LUI DIM. BOLINTINEANU DESPRE MACEDONIA

DANIIL MOSCOPOLEANUL


NOTE


University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: May 2005. This book was first published on paper by Fundația regală pentru Literatură și Artă, BUCUREȘTI, 1943
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro