Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate - DESS s-a dezvoltat treptat în cadrul Universităţii din Bucureşti ca o platformă mixtă de formare şi perfecţionare a resursei umane şi de cercetare fundamentală şi aplicată capabilă să promoveze abordarea transdisciplinară şi principiile teoriei ecosistemice şi să răspundă obiectivelor orientate către cunoaşterea şi gestionarea naturii şi a societăţii umane, dezvoltarea, testarea şi punerea în practică a principiilor dezvoltării durabile.

In Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti, prin DESS, au fost promovate si acreditate programe de studiu pentru nivelul de licenţă în cadrul Secţiei de Ecologie şi Protecţia Mediului, master în Ecologie Sistemică şi Ecotehnie şi doctorat în Ecologie, care să răspundă cerinţelor actuale de dezvoltare durabilă ale societăţii. Forma actuală a programelor curriculare reprezintă o adaptare a structurilor create anterior, la cerinţele noilor prevederi legale şi ale modelului de dezvoltare durabilă.

În domeniul formării şi dezvoltării resurselor umane, DESS a coordonat şi implementat o serie de proiecte cu finanţare naţională sau europeană. În acest domeniu, DESS este deţinătorul, din anul 1992, a catedrei Unesco - Cousteau de Ecotehnie, co-fondator al reţelei cadrelor UNESCO – Cousteau la nivel european şi global şi promotor al programului MAB - UNESCO de educaţie şi formare a resursei umane în Ecotehnie.

Pentru implementarea şi promovarea consecventă a programului de Ecotehnie, bazat pe integrarea multidisciplinară, DESS, prin catedra UNESCO – Cousteau de Ecotehnie, a primit unul dintre cele zece premii UNESCO acordate cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea programului catedrelor UNITWIN al UNESCO (Paris/Octombrie/2002).

Pentru atingerea obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi de formare a resursei umane înalt calificate, infrastructura instituţională a DESS este constituită din trei componente cu grad ridicat de complementaritate:

 • Şcoala doctorală şi Centrul de studii masterale şi de licenţă în Ecologie sistemică şi Dezvoltare durabilă;
 • Centrul de cercetare în ecologie sistemică, eco-diversitate şi sustenabilitate (CCESES) care integrează laboratoarele din sediul Facultăţii de Biologie din Bucureşti şi cele din staţiunile de cercetare localizate în Sinaia (pentru cercetarea sistemelor montane) şi Brăila (pentru cercetări în Sistemul Dunării inferioare);
 • Centrul pentru formare continuă şi asistenţă tehnică în domeniul managementului ecosistemic şi adaptativ.

Potenţialul şi performanţa în cercetare s-au concretizat în recunoaşterea la nivel naţional prin acreditarea ca Centru de excelenţă (CNCSIS–MEC/2001, 2006) şi la nivel internaţional prin includerea într-o serie de reţele de excelenţă. DESS colaborează strâns cu colective ale unor universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din Europa. Cele mai importante reţele de cercetare în care este inclus DESS sunt:

1.  Reţea europeană de excelenţă: European Network of Excellence (NoE) for Inter and Trans-disciplinary Research on Complex Relationship between Ecosystems, Biodiversity and Society (ALTER-Net);

2.  Network of Sites for Long Term Socio-Ecological Research and Monitoring (LTSER);

3.  Lanscape’s Europe Network/Headquarter Alterra/Wageningen/Netherlands;

4.  European Nature Conservation Network/ Headquarter ECNC – Tilburg/Netherlands;

5.  Reţeaua Naţională pentru Cercetări Socio-Ecologice pe Termen Lung  (RNCSETL) (Coordonator: DESS-UNIBUC);

6.  LIFE WATCH - infrastructura distribuită în spaţiul european, pentru cercetarea multi şi transdisciplinară a dinamicii, compoziţiei, configuraţiei structurale şi capacităţii funcţionale a componentelor Biodiversităţii/ Capitalului Natural (BD/CN).

În ultimii 5 ani, DESS a implementat 18 proiecte de cercetare câştigate prin competiţie la nivel naţional (CEEX, CNCS, PNCDI, PNCD II), 14 proiecte internaţionale (4 PC 6 şi 6 PC7, 1 Life+, 1 bilateral: Ro-F şi 2 CE). Sumele absorbite de DESS prin proiecte de cercetare reprezintă peste 30% din totalul fondurilor de cercetare absorbite de Universitatea din Bucuresti din fonduri de cercetare externe.

Performanţele ştiinţifice şi cele din domeniul aplicativ (Proiect Life/Natura/1999 şi Life +/ENVeurope/2010) au susţinut rolul de iniţiator şi promotor pe care DESS l-a indeplinit în proiectarea şi dezvoltarea reţelei naţionale pentru cercetări ecologice de lungă durată (NLTER) şi în integrarea acesteia în reţelele similare de la nivel european (ELTER/Aprilie/2004) şi cea de la nivel global (ILTER/ Septembrie/ 2003).

Obiectivele DESS răspund celor mai noi orientări şi mecanisme promovate în planurile naţionale de educare şi cercetare (ex. Programul A-Consortiu/CNCSIS; Programul CEEX-ANC; Program master şi doctorat/MedC) şi în programele cadru ale UE (ex. NoE-FP6 şi FP7; IP-FP6 şi FP7), ale ESF (Fundatia Europeana pentru Ştiinţă) şi, nu în ultimul rând, acestea corespund iniţiativelor internaţionale ale NSF-US (Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă a SUA) pentru dezvoltarea Reţelei Internaţionale pentru Cercetări Socio-Ecologice pe Termen Lung (ILTSER net) sau UNEP (Programul ONU pentru Mediu) vizând “Millenium Ecosystem Assessment”.

Direcţii de cercetare

Misiunea centrului de cercetare al DESS este de a contribui la fundamentarea ştiinţifică şi operaţională a managementului holist (ecosistemic) şi adaptativ al dezvoltării sustenabile a complexelor socio-ecologice. Aria tematică de cercetare abordată şi dezvoltată este foarte complexă, având un caracter multi- şi transdisciplinar, principalele direcţii de cercetare fiind:

 • caracterizarea dinamicii (componente, structură, procese, funcţii) complexelor ecologice din structura capitalului natural al României;
 • cunoaşterea capacităţii productive şi de suport (rezilienţa) a componentelor structurii biofizice a capitalului natural;
 • producerea informaţiilor şi cunoştinţelor privind dinamica structurii şi metabolismului sistemelor socio-economice şi a interacţiunilor dintre ele în cadrul complexelor socio-ecologice locale şi regionale;
 • conservarea eco şi biodiversităţii;
 • identificarea conflictelor dintre conservarea biodiversitătii şi activitătile umane, a atitudinii şi perceptiilor comunităţilor umane faţă de biodiversitate şi faţă de măsurile de conservare;
 • proiectarea şi dezvoltarea sistemului de monitoring (supraveghere) integrat al dinamicii complexelor socio-ecologice şi al nivelului de sustenabilitate;
 • structurarea şi asigurarea accesibilităţii datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor (baze de date şi meta-date; pachete de modele matematice, etc.) sub forma sistemelor informaţionale suport pentru asistarea deciziilor;
 • reconstrucţia şi utilizarea sustenabilă a capitalului natural;
 • fundamentarea ştiinţifică şi operaţională a managementului adaptativ şi dezvoltarii durabile a complexelor socio-ecologice.
 •  adaptarea, dezvoltarea, testarea şi validarea pachetelor de metode, tehnici şi procedee pentru: a) evaluarea economiei complexelor socio-ecologice în termeni fizici (transfer de masă şi energie) şi monetari; b) educaţia, informarea, perfecţionarea şi participarea largă a societăţii civile în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor; c) evaluarea impactului ecologic al strategiilor, scenariilor şi programelor de dezvoltare; d) evaluarea nivelului de sustenabilitate al dezvoltarii complexelor socio-ecologice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 29 Mai 2014.