Masterate

 

Studii franceze şi francofone (MSFF)

MASTER INTERDISCIPLINAR

2019 – 2021

 

PREZENTARE

 


 

Masterat strategic al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine cu predare exclusiv în limba franceză

Contact: masterlfa@gmail.com

Programul li se adresează celor care au o cunoaştere prealabilă a limbii franceze. Îşi propune să ofere o specializare multidisciplinară direcţionată către domenii precum antropologia culturală, lectura imaginilor, practici de comunicare, analiza textului literar şi publicitar. Aspectul practic al însuşirii unui bun nivel de comunicare în franceză, capabil să ofere debuşee interesante pe piaţa muncii, este adus în prim plan prin cursuri şi seminarii de traduceri, de analiză de text sau de analiza discursului.

Cursuri

 • Abordări interculturale: Antropologie culturală
 • Abordări interculturale: Reprezentări ale corpului
 • Abordări interculturale: Scriitori în interculturalitate. Între România şi Franţa în secolul XX
 • Abordări interculturale: Elemente de antropologie a spaţiului din Evul Mediu până în secolul al XX-lea
 • Abordări interculturale: Reprezentări ale celuilalt
 • Abordări interculturale: Scriitoare de origine română în francofonie
 • Literatură şi context: Fundamentele relaţiilor literatură – cultură
 • Literatură şi context: Imaginarul modernităţii timpurii
 • Literatură şi context: Istoria autorului
 • Literatură şi context: Teme culturale în discursul literar
 • Literatură şi context: Literatură şi imagine
 • Interpretarea textului literar: Problema subiectivităţii în romanul francez contemporan
 • Interpretarea textului literar: Temeiuri antropologice ale poeziei şi teatrului la autori francezi din secolul al XX-lea
 • Interpretarea textului literar: Metode de analiză a textului literar
 • Interpretarea textului literar: Analiză de text
 • Teoria şi practica traducerii: Traducere şi interculturalitate
 • Teoria şi practica traducerii: Text în context
 • Teoria şi practica traducerii: Traduceri
 • Opţional 1: Teorii ale reprezentării / Analiza discursului
 • Opţional 2: Idealul moral în literatura franceză  / Dramaturgie şi arta actorului
 • Metodologia şi practica cercetării

Obiective

 • cunoaşterea aprofundată şi specializată a unui domeniu redus în cursul celor trei ani de licenţă la datele generale
 • înţelegerea comportamentelor determinate cultural şi a relaţiilor interculturale în lumea de astăzi
 • înţelegerea importanţei factorului cultural în relaţiile sociale, în comunicarea managerială şi cooperarea interculturală
 • dobândirea de competenţe în analiza şi înţelegerea situaţiilor de contact sau conflict între persoane şi grupuri de culturi diferite şi în gestionarea acestora
 • dobândirea de competenţe în domeniul industriilor culturale (presă, televiziune, publicitate)
 • pregătirea specializată pentru un doctorat în domeniu

 

 

Admitere

Admiterea va avea loc în iulie 2019 pe bază de proiect de cercetare, prezentat în scris şi oral: orice temă legată de limba şi literatura franceză, dezvoltată pe 4-5 pagini, cu bibliografie, conform structurii de mai jos (v. Structura proiectului). Se va organiza o sesiune suplimentară în septembrie doar dacă rămân locuri necompletate.

 

Număr de locuri (buget + taxă): 50. 

Pentru locurile cu taxă, cuantumul taxei anuale de studiu este de 3.500 lei.

 

Acte necesare la înscriere:

 •  Fişa de înscriere de la secretariat
 • Diploma de bacalaureat în original / copie conformă cu originalul (însoţită de adeverinţă de la Facultatea de unde se află originalul)
 • Diploma de licenţă în original / copie conformă cu originalul (însoţită de adeverinţă de la Facultatea de unde se află originalul) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019
 • Certificat de naştere, copie conformă cu originalul
 • Certificat de căsătorie, copie conformă cu originalul
 • Copie după B.I sau C.I.
 • Adeverinţă medicală-tip din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru facultatea la care candidează
 • 3 fotografii tip buletin de identitate
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere 250 RON (taxa se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46 sect. 5, lângă Opera Română – atenţie, casieria este închisă sâmbăta, taxa poate fi plătită doar în zilele lucrătoare)
 • Proiectul de cercetare 
 • Dosar plic

Sesiunea iulie 2019

 • Inscrieri: iulie 2019 (Datele exacte urmează să fie precizate.)
 • Examen: iulie 2019 (Data exactă urmează să fie precizată)
 • Afisarea rezultatelor: iulie 2019

 

Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Strada Edgar Quinet 5-7, et. II, Bucureşti, 70106; Telefon: 40/21/314.89.65, Telefon/Fax: 40/21/312.13.13.

 

 

Structura proiectului

Corpusul pe care se va lucra

 • un roman, un volum de poeme, una sau două piese de teatru, o relatare de călătorie, publicitate

Tema propusă

 • ·prezentare succintă, cu punerea în evidenţă a interesului pe care îl prezintă studierea ei. Ce aspect va fi analizat şi ce îşi propune să descopere candidatul.

Bibliografia temei

 • prezentarea succintă (20 – 25 de rînduri) a unei cărţi sau a unor articole despre autorul sau tema propusă
 • poziţionarea proiectului în raport cu bibliografia: el va relua, aprofundând, aspecte deja cercetate sau va propune o perspectivă nouă (20 – 25 de rânduri)

Metoda de cercetare

 • grila de lectură sau perspectiva din care va fi abordată tema (istorie literară, antropologie culturală, analiză stilistică, tematică sau retorică, teorie literară etc.)

 

Bibliografia

 • corpusul
 • bibliografia critică asupra autorului şi/sau temei

 

N.B. Este vorba despre un proiect. Candidatul nu este presupus a cunoaşte deja răspunsurile, nici a fi studiat deja opera/tema respectivă. El trebuie doar să contureze o temă de cercetare şi să posede cunoştinţele de bază de la care va pleca în abordarea ei ulterioară.

 

Număr de locuri :  50 

 

PLANUL DE INVATAMANT al Masterului de Studii Franceze si Francofone

Fisier de tip .pdf ! Plan invatamant Master Studii franceze si francofone 2015-2017 

Fisier de tip .pdf ! Plan invatamant Master Studii franceze si francofone 2016-2018 

   

Pagină îngrijită de prof. dr. Lidia COTEA

Ultima actualizare: 12 martie 2019


 

 

Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice (MSCILL)

Modul Studii canadiene

MASTER INTERDISCIPLINAR

2017-2019

Prezentare: Fisier de tip .pdf ! Modul STUDII CANADIENE_admitere 2017 

 

 

Studii medievale

MASTER INTERDISCIPLINAR

2016 – 2018

 

PREZENTARE

 Directori de program:

            Prof. Dr. Ioan Pânzaru (Facultatea de Limbi Străine): panzaru@unibuc.eu 

            Prof. Dr. Antal Lukacs (Facultatea de Istorie): antal_lukacs@yahoo.com

 Persoane de contact:

            Prof. Dr. Ecaterina Lung: ecaterina_lung@yahoo.com

Programul de Master Studii medievale se adresează absolvenţilor programului de licenţă din domeniul studiilor socio-umane şi oferă o introducere complexă în studiul interdisciplinar al culturilor Evului Mediu european organizat pe trei direcţii fundamentale de formare: istorică, filologică şi filosofică

La conceperea şi structurarea programului au contribuit cadre didactice şi cercetători aparţinând Facultăţii de Istorie şi Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, o bună parte dintre aceştia fiind reuniţi în cadrul Centrului de Studii Medievale al Universităţii din Bucureşti. Acestora li s-au adăugat profesori ai Facultăţii de Filosofie, membri ai aceluiaşi centru.

Aspectul interdisciplinarităţii constituit pe fundalul comunităţii de surse de tip lingvistic- discursiv şi imagistic pentru toate cele trei domenii ştiinţifice menţionate reprezintă elementul definitoriu al acestui program. În cadrul studiilor umane in general şi în acela al studiilor medievale în special, unele dintre cele mai interesante descoperiri ale ultimelor decenii se datorează modului inovator în care specialişti aparţinând unor domenii considerate incompatibile dialoghează şi colaborează la multiplicarea perspectivelor din care pot fi abordate faptele de cultură medievală. Dinamica programelor academice a preluat această experienţă, astfel încât, programele de studii medievale în plan european şi nu numai sunt, aproape fără excepţie, programe interdisciplinare.

În acelaşi timp, prin concepţia sa care alternează disciplinele de sinteză cu disciplinele de aprofundare, programul permite şi stimulează explorarea şi aprofundarea unor aspecte concrete ale domeniului medieval, în funcţie de obiectul şi metodologia specifica a disciplinelor implicate. Astfel, în interiorul direcţiilor fundamentale menţionate, cursurile si seminariile vor dezvolta problematici sectoriale, aflate în ultimii ani în prim planul cercetarilor de medievistică, precum iconografie si simbologie creştină (orientală şi occidentală), artă monumentală, istoria bisericii, antropologie culturală, cultură populară şi oralitate, studii de gen, etc.

Prin intermediul seminariilor metodologice, o atenţie specială se acordă iniţierii sudenţilor în tehnica cercetării şi în studiul surselor, de la studiul documentelor de arhivă, până la utilizarea bazelor de date şi a fondurilor virtuale de materiale lingvistice şi vizuale.

            Obiective generale:

- introducere in studiul filologic al surselor medievale; iniţierea studenţilor în procedurile de cercetare specifice disciplinelor care studiază manuscrisul medieval: codicologia, paleografia, diplomatica

-formarea competenţelor specifice de lectură –interpretare şi editare specifice varietăţilor tipologice ale discursului medieval: poezie lirică, epica si istoriografie, roman arturian, literatura enciclopedica, sapientiala si politico-doctrinara; recuperarea statutului semiotic şi a relevanţei istorice si socio-culturale a textelor

-orientarea teoretică complexă a studenţilor în direcţii precum; hermeneutică şi estetică, teorii ale discursului şi comunicării, sisteme ale cunoaşterii şi reprezentării în cultura medievală; cunoaşterea raporturilor dintre cultură şi metacultură, dintre civilizaţie materială şi spiritualitate şi reliefarea conexiunilor fundamentale dintre lumea medievală şi configuraţia actuală a spaţiului cultural european

Pregătirea de natură interdisciplinară pe care programul de masterat Studii medievale o va asigura absolvenţilor le va permite acestora integrara rapidă în instituţiile de cercetare, muzee, structuri instituţionale ale autorităţilor centrale şi locale cu atribuţii în protejarea şi conservarea patrimoniului istoric şi cultural medieval, calificarea obţinută fiind în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din România şi din ţările Uniunii Europene. 

 

PLANUL DE INVATAMANT al Masterului de Studii medievale

Fisier de tip .pdf ! MSMED 2012-2014_valabil pentru anul I 

Fisier de tip .pdf ! MSMED 2011-2013_valabil doar pentru anul II 

 

Fisier de tip .jpg ! Afis MasterSM 

Fisier de tip .jpg ! Flyer recto 

Fisier de tip .jpg ! Flyer verso 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Martie 2019.