Istoric

 

ANUL ÎNFIINŢĂRII 1905 - GEGRÜNDET IM JAHRE 1905

 

În anul 2005, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice a sărbătorit cea de a 100-a aniversare a întemeierii sale la Universitatea din Bucureşti, fiind – la 1905 – prima formă instituţionalizată de studiere la nivel universitar a limbii şi literaturii germane din România. Bogatele tradiţii şi ampla experienţă acumulată în acest secol de existenţă au fost fructificate şi amplificate prin secţiile de studiere a limbii germane, de cunoaştere şi aprofundare a literaturii şi culturii germane, accentul fiind pus, fireşte, pe o cât mai înaltă competenţă lingvistică şi, ca urmare, şi pe ampla cuprindere a fenomenului cultural şi literar din Germania şi Austria. Totodată a fost acordată atenţia cuvenită şi istoriei limbii şi literaturii vorbite, inclusiv a limbii populaţiei de origine germană din România.

Oamenii de cultură angajaţi în procesul didactic de la această catedră – creatori de şcoală, intermediari culturali, fondatori de cercetare germanistică românească – au creat de-a lungul vremii instrumentele de lucru principale în domeniu, publicând meritorii studii, manuale, traduceri, articole, dicţionare. Actualmente studiul limbii şi literaturii germane, dar si cel al limbilor neerlandeză şi suedeză, se află în plin proces de modernizare a predării şi însuşirii acestor limbi şi literaturi, ţinând cont de noile provocări ale dinamicii economice, sociale şi culturale, amplificând colaborarea internaţională şi schimbul de experienţă în cadrul programelor Socrates, Erasmus sau CEPUS.

Din 2004 catedra participă la noua secţie de traducători-translatori-terminologi cu durata de studii de 3 ani. Din anul 2006 s-a introdus în oferta catedrei, pe lângă specialitatea secundară (B) de limba neerlandeză, şi specilitatea neerlandeză principal (A). În oferta noastră se mai află şi specialitatea secundară (B) de limba suedeză.

Lectori-oaspeţi din Germania, Austria, Olanda/Belgia şi Suedia contribuie esenţial la realizarea programelor didactice.

Studii de masterat aprofundează cunoştintele şi orientează cercetarea germanistică în sensul interdisciplinarităţii şi al interculturalităţii.

În acelaşi spirit sunt îndrumaţi şi doctoranzii în specialităţile limba, literatura şi metodica predării limbii germane ca limbă străină, continuând astfel nobilele tradiţii ale şcolii de cercetare româneşti din acest domeniu şi adaptându-le la noile cerinţe ale contemporaneităţii.

În prezent s-a trecut în totalitate la programele adaptate, pe baza experienţei proprii, la sistemul educaţional european prefigurat prin acordurile de la Bologna. [Vezi şi: http://www.ggr.ro/mittbuka.htm ]

Începând din 2011, pe baza noii legi a Învăţământului, Catedra a devenit Departament.

 

(Deutsch/Germană:)

Im Jahre 2005 beging das Institut für Germanische Sprachen und Literaturen der Universität Bukarest feierlich sein100jähriges Jubiläum: 1905 wurde es als im damaligen Rumänien erste universitäre Unterrichtsstätte gegründet, in der die deutsche Sprache und Literatur institutionell gelehrt wurde. Die seit einem Jahrhundert gepflegten Traditionen und die dabei erworbene reiche Erfahrung haben in den Sektionen für deutsche Sprache, deutsche Literatur und deutsche Kultur ihren Niederschlag gefunden, in denen vor allem eine hohe sprachliche Kompetenz angestrebt wird. Diese geht mit der Vermittlung und Aneignung kulturell-zivilisatorischer Entwicklungsprozesse aus Deutschland und Österreich Hand in Hand. Zugleich wird auch der Sprache und Kultur der in Rumänien ansässigen deutschen Minderheit die ihr gebührende Aufmerksamkeit geschenkt.

Die am Bildungsprozess beteiligten Kulturleute unseres Instituts – Kulturvermittler, Gründer germanistischer Forschungsrichtungen in Rumänien – haben im Laufe der Zeit, unter anderem auch durch die Veröffentlichung zahlreicher Studien, Lehrwerke, Übersetzungen, Wörterbücher und Beiträge wichtige Grundlagen für das Studium der Germanistik in Rumänien geschaffen. Zur Zeit unterliegt die Curriculum- und Unterrichtsgestaltung einem Modernisierungsprozess, der unser Institut für Germanistik den ständig wachsenden Herausforderungen einer ökonomisch, sozial und kulturell dynamischen Gesellschaft anpassen soll. In diesem Sinne wird auch die Zusammmenarbeit mit internationalen Bildungsstätten immer enger und der Erfahrungsaustausch im Rahmen von Socrates-, Erasmus- und CEPUS-Programmen immer reger gestaltet.

Seit 2004 beteiligt sich der Lehrstuhl an der neuen Sektion für Übersetzer-Dolmetscher-Terminologen mit einer Studiendauer von 3 Jahren. Seit 2006 wurde neben der Neben-Fachrichtung (B) Niederländisch auch das Hauptfach (A) Niederländisch ins Angebot des Instituts aufgenommen. Zu den Fachrichtungen gehört traditionell auch das Nebenfach (B) Schwedisch.

Gastlektoren aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden/Belgien und Schweden wirken bei der Gestaltung der Lehrveranstaltungen wesentlich mit.

Magisterlehrgänge vertiefen die Fachkenntnisse und orientieren die germanistische Forschung auf Interdisziplinarität und Interkulturalität.

Im gleichen Sinne werden auch die Doktoranden in den Bereichen Linguistik, Literaturwissenschaft und Didaktik des Deutschunterrichts betreut, so dass die wertvollen Traditionen der rumänischen Forschungsschule auch in dieser Hinsicht fortgesetzt und an die heutigen Ansprüche angepasst werden.

Gegenwärtig wurden bereits die an das europäische Bildungssystem und aufgrund eigener Erfahrungen angepaßten Lehrpläne eingeführt, deren Grundlagen durch die viel diskutierten Bologna-Beschlüsse gelegt wurden. [Siehe auch:http://www.ggr.ro/mittbuka.htm ]

Seit 2011 wurde der Lehrstuhl / das Institut zum Department

Bibliografie:

1. Beiträge zur Geschichte der Germanistik in Rumänien (I). Herausgegeben von George Guţu und Speranţa Stănescu. Editura Charme-Scott, Bukarest 1997 (320 S.) ISBN 973-96538-10 [http://www.ggr.ro/inh4ggr.htm]

2. Zur Geschichte der Germanistik in Rumänien (II). Der Bukarester Germanistiklehrstuhl. Hgg. v. George Guţu und Doina Sandu. Editura Universităţii din Bucureşti (Verlag der Universität Bukarest), Bukarest 2005 (354 S.)ISBN 973-596-255-1 [http://www.ggr.ro/GGRB15.htm]

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 Octombrie 2012.