Departamentul Științe ale Comunicării

            Colectivul de Comunicare şi Relaţii Publice beneficiază de o echipă de specialişti (14) şi de colaboratori din afara facultăţii şi a universităţii. Prin orientarea flexibilă şi receptivă faţă de dinamica socio-culturală contemporană, catedra caută să se plaseze constant în avangarda procesului general de restructurare şi modernizare a învăţământului superior românesc. Activitatea didactică şi de cercetare a membrilor catedrei este orientată către domenii precum teoria comunicării, relaţii publice, istoria culturii şi a mentalităţilor, studiul culturii de masă, semiotică, comunicare audio-vizuală, publicitate, management, sociologie aplicată, psihologie socială, relaţii interculturale, informatică.
            Colectivul de Ştiinţele Informării şi Documentării, compusă din 12 cadre didactice, majoritatea cu o bogată experienţă în abordarea fenomenului informaţional, promovează forme de învăţământ bazate pe un echilibru raţional între teorie şi practică, între modernitate şi tradiţie, urmărind formarea specialiştilor atât de necesari în organizarea şi diseminarea cunoaşterii. Colectivul oferă studenţilor o bază documentară şi tehnologică adecvată şi asigură participarea acestora la programe de schimburi internaţionale cu universităţi de renume.

Colectivul de Ştiinţele Informării şi Documentării este singura structură de învăţământ superior din România care desfășoară un program de studii de nivel masteralGestionarea informației în societatea contemporană - centrat pe problemele organizării și diseminării documentelor și informaţiilor în societatea contemporană.

Programul urmărește abordarea superioară și integratoare a tuturor aspectelor determinante în creșterea calităţii proceselor informaţionale care au loc în societatea actuală, astfel încât absolvenţii acestor studii să se înscrie în mod dinamic în activităţile specifice și să obţină, la nivel specializat, performanţe care să reprezinte forme de valoare adăugate în chiar domeniile de bază respective.

Scurt Istoric

            Colectivul de Comunicare şi Relaţii Publice (DCRP) a devenit în 1993 prima structură academică specializată, în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Structura urmează modelul celor mai prestigioase departamente similare ale universităţilor din Statele Unite ale Americii şi din Uniunea Europeană.

Sursa - Colectivul de Comunicare si Relatii Publice: Site Departament

            Nobilă disciplină, bibliologia are ca precursori în spaţiul românesc nume de rezonanţă îndeosebi din perioade de înflorire a culturii şi civilizaţiei româneşti. Petrache Poenaru, Ion Heliade Rădulescu, August Treboniu Laurian, Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Spiru Haret sunt menţionaţi fără putinţă de tăgadă datorită implicării lor în deschiderea dovedită pentru aplicarea, susţinerea şi dezvoltarea unei ştiinţe a cărei valoare constă în cunoaşterea, organizarea sistematică a accesului la celelalte ştiinţe.

Învăţământul universitar bibliologic, de frumoasă tradiţie, aflat dintru început sub auspiciile pragmatice sau teoretice ale unor personalităţi culturale româneşti: Ioan Bianu, Nicolae Iorga, Nicolae Georgescu – Tistu, Ioachim Crăciun, Tudor Vianu, Dan Simonescu, a evoluat sub diferite forme, fiind puternic influenţat de École des Chartes din Franţa.

La Universitatea din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Litere, începând din anul 1932, au fost introduse primele cursuri de bibliologie, sub forma unei docenţe de specialitate, susţinute de profesorul Nicolae Georgescu - Tistu, „creatorul conceptului de bibliologie românească”, iar la Cluj de profesorul Ioachim Crăciun.

În anul 1953 a fost înfiinţată Secţia de Biblioteconomie, care şi-a desfăşurat activitatea între anii 1953-1958 în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, iar între anii 1963-1970 la Institutul Pedagogic al aceleiaşi universităţi. Cursuri facultative de bibliologie au fost susţinute la Facultatea de Litere din Bucureşti, între anii 1960-1969, de conf. Mircea Tomescu, între 1970-1972, de prof. univ. dr. docent Dan Simonescu şi apoi, între 1972-1980, de lector univ. Corneliu Dima Drăgan.

Mutaţiile semnificative din lumea tumultoasă a cărţii şi a informaţiei au impus – după o absenţă de 32 de ani - crearea unei structuri universitare specifice profesiilor infodocumentare. Astfel, în anul 1990 s-a înfiinţat prima Secţie de Bibliologie şi ştiinţa informării în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Aceasta reprezintă nu doar cea dintâi secţie de profil din ţară ci şi singura catedră de sine stătătoare.

Activitatea didactică

LICENŢĂ

Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice se finalizează cu titlul de licenţiat dupa trei ani de studiu, cu posibilitatea aprofundării cunoştinţelor la programele de masterat. Cursurile departamentului se axează pe pregătirea profesională specifică domeniilor de relaţii publice, sociologie, psihologie şi management; pregătirea generală (cursuri IT, limbi străine, istoria mentalităţilor, antropologia comunicării). Atât studiile de licenţă, cât şi cele de masterat au obţinut acreditare naţională din partea Agenţiei Române Pentru Asigurarea Calităţii în Învătământul Superior (ARACIS).

Departamentul are ca obiective pe termen lung dezvoltarea cercetării şi consolidarea activităţii în domeniu şi consolidarea activităţii ştiinţifice, precum şi dezvoltarea învătământului postuniversitar în domeniile relaţiilor publice şi publicităţii. Politica academică a departamentului include, printre altele, specializarea studenţilor prin stagii de practică în cadrul altor secţii din universitate. În acest sens, un foarte mare număr de burse au fost acordate celor mai buni studenţi.

Planurile de învăţământ le puteţi descărca în format PDF aici!

 

Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Durata Studiilor: 3 ANI 

Număr de locuri: 100 LOCURI (Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice)

Taxă de studiu: 3100 RON/an, plătibili în 2 sau 3 rate; taxa de  studii include materiale de curs pentru fiecare disciplină, acces la campusul electronic (cu parolă pentru fiecare student), întâlniri tutoriale lunare, examinări, consultaţii didactice şi alte forme de asistenţă individuală.

Condiţii admitere: 

CONCURS DE DOSARE (în ordinea mediilor obtinut la examenul de la bacalaureat)

MASTERAT

Modele de Comunicare şi Relaţii Publice

Masteratul va pregăti absolvenţi cu calificare superioarã în coordonarea şi managementul programelor şi campaniilor de relaţii publice, cu aplicaţii specifice preponderente în domeniul comunicării prin eveniment (event PR), gestionării comunicării în situaţii de criză, deontologiei RP, relaţiilor specifice ale organizaţiilor cu mass-media actuale, în condiţiile dezvoltării jurnalismului alternativ şi a noilor tehnologii. Curriculum-ul menţine un echilibru între dimensiunea teoretică şi cea practică. Competenţele vor fi structurate astfel încât să ofere cunoştinţe de specialitate, dar şi capacităţi de management în coordonarea procesului de Relaţii Publice. Activităţile practice se desfăşoară în ateliere, care au scopul de a analiza şi de a alcătui un portofoliu de bune practici în domeniul relaþiilor publice din agenţiile organizatoare de evenimente.

Modalităţi de admitere: Ghidul Candidatului - Masteratul Modele de Comunicare şi Relaţii Publice (upload)

Certificare internaţională: Resurse online pentru studentii cu echivalare CIPR (mai multe informaţii)

 

Consultanţă şi Expertiză în Publicitate

Programul se adresează absolvenţilor cu studii de licenţă din domeniul ştiinţelor sociale şi comunicaţionale, precum şi practicienilor care doresc să aprofundeze diverse strategii şi tehnici de comunicare specifice companiilor de relaţii publice şi publicitate. Cursurile acoperã o varietate de aplicaţii în domenii precum „copywriting“, metode de analiză a imaginii publicitare, managementul agenţiilor de relaţii publice şi publicitate, comportamentul consumatorului. Se urmăreşte formarea competenţelor de tip client service, de tip creativ, de tip organizaţional/managerial sau necesare în formarea imaginii de marcă.

Modalităţi de admitere: Ghidul candidatului (download aici)

 

            OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru Colectivul de Ştiinţele Informării şi Documentării: Devenită, în prezent, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, secţia face parte din domeniul fundamental Ştiinţe sociale şi politice şi, respectiv, din Ştiinţele comunicării în ceea ce priveşte domeniul de studii universitare de licenţă şi are conceput un program de predare legat de societatea informaţiei şi epoca digitală, în acord cu evoluţiile ştiinţifice şi metodologice mondiale din domeniul ştiinţelor informării şi documentării.

Prin oferta largă de cursuri obligatorii, de specialitate, opţionale sau facultative din cei trei ani de studii, studenţii au posibilitatea construirii unui traseu de studii personalizat, potrivit intereselor şi motivaţiilor individuale. Astfel, specializarea oferă absolvenţilor educaţia şi calificarea necesare în activităţile profesionale în domeniu: cunoaşterea şi înţelegerea formelor de organizare şi funcţionare a structurilor infodocumentare, cunoaşterea şi utilizarea eficientă a resurselor informaţionale, formarea deprinderii de a munci în conformitate cu standardele etice şi imperativele deontologice, cunoaşterea şi aplicarea metodelor moderne de prelucrare, diseminare şi conservare a informaţiilor stocate în structurile infodocumentare, promovarea serviciilor acestora şi evaluarea tuturor activităţilor specifice, cunoaşterea şi interpretarea corectă a legislaţiei in domeniul ştiinţelor informării, manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.

Componenta practică a pregătirii profesionale, prin modernitatea pe care o are în vedere, conferă dinamism şi raportează în permanenţă valorile teoretice la realităţile pragmatice ale momentului, atât pentru spaţiul românesc, cât şi pentru cel european. Fiind structurată pe mai multe direcţii, ea constă în:

- stagii de practică în cele mai valoroase centre documentare – Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, centre de informare şi documentare -, pe întreg parcursul ciclului de studii universitare,

- excursii documentare în mari centre culturale organizate riguros în proiecte atractive precum Călătoria de studii „Translivaniae”, ce  are drept scop lărgirea orizontului cunoştinţelor dobândite in fiecare etapă a perioadei de studii în privinţa colecţiilor şi centrelor care găzduiesc, în mod excepţional, carte veche românească şi importante fonduri încadrându-se perioadei incunabulare,

- burse de studiu în importante centre universitare din  Uniunea Europeană, care au o pregnantă interrelaţionare a aspectelor teoretice  cu cele pragmatice.

Cunoştinţele predate sunt în spiritul societăţii informaţiei, societăţii cunoaşterii sau societăţii digitale – cum este denumită epoca actuală – şi unde cererile de personal calificat sunt în continuă creştere.

Absolvenţii specializării Biblioteconomie şi ştiinţa informării pot ocupa posturi de: specialişti în ştiinţele informării şi documentării, experţi în transferul de informaţii, cercetători în domeniul stocării şi regăsirii informaţiei, profesori documentarişti, bibliotecari, bibliografi, organizatori şi manageri de structuri şi sisteme infodocumentare, referenţi de specialitate şi conducători de servicii şi direcţii în organisme naţionale şi internaţionale privind transferul de informaţii, redactori la publicaţiile de specialitate.

Exemple concrete în acest sens sunt absolvenţii secţiei noastre care deţin în prezent funcţii de manageri generali sau manageri generali adjuncţi ai unor importante şi foarte importante structuri infodocumentare din Bucureşti şi din ţară, de nivel naţional sau local, specialişti în informare în structuri ale Uniunii Europene precum şi în alte mari structuri infodocumentare ca Library of Congress, British Library sau Bibliotheque Nationale de France, documentarişti şi redactori în mass – media de largă audienţă, profesori documentarişti în centre de informare şi documentare din sistemul preuniversitar.

Cei avizi de informare şi pasionaţi de selecţia, sistematizarea, stocarea şi diseminarea informaţiei prin stabilirea nivelului de interes pe care ea îl suscită, vor înţelege deschiderea largă pe care le-o oferă ştiinţele informării.

De la mirabila zăbavă a manuscrisului, la mecanizata dar riguroasa producţie de carte sau la atât de cuprinzătorul, dar derutant-haoticul şi, paradoxal, sistematicul-logic acces la Internet, valoarea cunoaşterii beneficiază de o creştere permanentă într-o societate guvernată eminamente de informaţie! 

Activitatea de cercetare

Centrul de Cercetare 

Mai multe informaţii despre Centrul de Cercetare aici

Direcţii tematice

 

  • Dezvoltarea de programe didactice în domeniul ştiinţelor comunicării
  • Teoria comunicării
  • Istoria culturii şi mentalităţilor
  • Semiotică
  • Relaţii publice
  • Consultanţă şi expertiză pentru publicitate
  • Management
  • Informatică
  • Studiul comunicării de masă

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 26 Ianuarie 2018.