Programul de licenţă şi masterat Studii Europene

A fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de Litere în anul 1998, sub titulatura Relaţii internaţionale şi studii europene şi pregăteşte studenţii în domeniul managementului cultural şi al relaţiilor internaţionale. Ulterior, absolvenţii programului de licenţă au posibilitatea de a urma şi programul de master: Cultură şi politică în context european şi internaţional, funcţional tot în cadrul departamentului nostru, aceştia deţinând astfel, toate premisele obiective spre a se specializa în diferite domenii presupuse de această titulatură. Este evident că astăzi materii precum cele studiate în cadrul acestui departament (conform planului de studiu de mai jos) nu mai pot fi concepute izolat, compartimentate rigid, aşa cum se obişnuia până nu demult. Interdisciplinaritatea a devenit, dintr-o opţiune, o necesitate pentru orice profesionist în domeniul socio-uman, iar această necesitate se impune şi în sfera deciziilor practice care implică relaţiile internaţionale. Scopul acestui departament este tocmai acela de contribui la formarea de profesionişti cu o bază multidisciplinară, competenţi, cu o gândire creativă, deschişi unor specializări relativ diverse, gata să se adapteze unor schimbări de paradigmă profesională – ceea ce nu înseamnă că multidisciplinaritatea s-ar confunda cu superficialitatea Încercăm ca, insistând asupra celei dintâi, să o evităm pe a doua, mai ales asigurând un evantai larg de cursuri opţionale.

Planul de învăţământ a fost proiectat în viziunea acestei pregătiri multidisciplinare, indispensabilă pentru formarea unui autentic profesionist. Cităm câteva dintre disciplinele fundamentale care se vor studia în cei trei ani şi care asigură mai ales formarea de bază: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, cultură şi civilizaţie românească, ideea europeană, instituţii şi organizaţii internaţionale, introducere în studii culturale, dinamica culturală a globalizării, idei şi mentalităţi în Europa modernă, cultura mass-media, politică externă şi diplomaţie, management şi marketing cultural, economie mondială, introducere în filosofia politică, metode de cercetare în ştiinţele sociale, analiza conflictelor internaţionale în politica contemporană, istoria Europei, limbi străine etc.

Oferim o atenţie specială disciplinelor opţionale (studiate în anii II şi III) care, pe de o parte, aprofundează şi completează cunoştinţele dobândite la cursurile generale, iar pe de alta, permit studenţilor să-şi construiască singuri o parte a programului lor de studiu. Aceasta îi va ajuta la definirea unui subiect de lucrare de licenţă şi chiar a unei viitoare profesiuni, dar îi va şi educa în vederea muncii independente. Disciplinele opţionale sunt structurate pe trei module tematice: Realităţi şi relaţii europene, Coordonate culturale europene, Management cultural – lăsând o mare libertate atât pentru oferta didactică a profesorilor, cât şi pentru alegerile făcute de studenţi. Spre exemplu, în anul universitar 2011-2012 au funcţionat următoarele cursuri opţionale: construcţie europeană, teme socio-politice în filmografia europeană, tehnici de negociere, texte culturale contemporane – filmul european de artă, istoria artelor, bazele managementului de proiect, criza identităţilor în lumea contemporană, introducere în istoria religiilor.

Având şansa de a deveni viitori profesionişti, absolvenţii vor fi capabili să gestioneze în mod optim domeniul cultural, în raport cu realităţile europene de azi, conform exigenţelor impuse de procesul integrării europene. Ei vor putea lucra ca funcţionari superiori în instituţiile de cultură şi în diplomaţie, euro-consilieri în departamentele guvernamentale de integrare, manageri ai instituţiilor culturale din ţară şi din străinătate, organizatori de evenimente culturale (expoziţii, simpozioane, congrese), manageri editoriali, producători de programe în mass-media etc. În fine, ei vor dispune şi de o pregătire de bază preţioasă în domeniul socio-uman, vor avea o gândire clară şi sintetică – tot atâtea atuuri care le vor permite să se adapteze rapid şi în mod flexibil cerinţelor pieţii muncii, chiar şi atunci când nu îşi vor găsi imediat de lucru în domeniul propriu-zis de studiu.

În ceea ce priveşte stagiile de practică, acestea au loc în instituţiile de profil care au cu Departamentul Studii culturale; Specializarea Studii Europene parteneriate de colaborare durabile: Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului (Departamentul de Programe Europene), Muzeul Naţional Cotroceni, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Centrul Român de Politici Europene, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Revista 22, Revista de Studii Europene. Studenţii au posibilitatea de a se implica în activităţi strâns legate de domeniul de studiu ales: organizarea de conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, management cultural, organizare de evenimente culturale şi educaţionale etc.

În continuarea celor trei ani de studiu, departamentul propune un masterat, pe perioada a patru semestre, la finele căruia, absolventul va redacta o lucrare de dizertaţie. Masteratul, intitulat: Cultură şi politică în context european şi internaţional, urmăreşte să aprofundeze şi să diversifice cunoştinţele şi competenţele, deja obţinute în ciclul studiilor de licentă, mai ales în domeniul relaţiilor internaţionale, al studiilor culturale şi politice. Un loc special în programa de învătământ îl ocupă studiile balcanice, cele de civilizaţie islamică, precum şi cele dedicate spaţiului post-sovietic. Sunt prevăzute, de asemena, şi ore de atelier dedicate conceperii şi redactării proiectelor culturale – aşadar, un masterat deschis tuturor absolvenţilor facultăţilor cu profil socio-uman, dar şi acelora care doresc să îşi lărgească şi să îşi diversifice aria competenţelor profesionale. Absolvenţii masteratului, viitorii profesionişti ai instituţiilor de profil, din cultură, învăţământ, diplomaţie, presă etc., vor fi capabili să gestioneze, în mod optim, domeniul cultural şi politic, corespunzător realităţilor româneşti şi europene de astăzi.

De asemenea, alături de preătirea teoretică şi practică, cercetarea academică este dezvoltată în cadrul Centrului de Studii Europene, prin proiecte interdisciplinare în care sunt implicaţi cercetători, a căror competenţă şi valoare a fost recunoscută pe plan intern şi internaţional, alături de studenţii şi masteranzii noştri. Revista de Studii Europene, în acest context, oferă un cadru de prezentare a studiilor şi articolelor de specialitate atât pentru cercetători cât şi pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

 

Colectivul didactic Departament Studii Culturale;

Specializarea Studii Europene:

 

Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu
Prof. univ. dr. Andrei Cornea
Conf. univ. dr. Andrei Şiperco
Lect. univ. dr. Simona Drăgan
Lect. univ. dr. Miroslav Taşcu-Stavre
Lect. univ. dr. Cornel Aurelian Micu
Asist. univ. dr. Oana Preda
Asist. univ. dr. Emil Bucur

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2014.