Ex Departamentul de Științele Informării și Documentării

Departamentul de Ştiinţele Informării şi Documentării, compusă din 12 cadre didactice, majoritatea cu o bogată experienţă în abordarea  fenomenului informaţional, promovează forme de învăţământ bazate pe un echilibru raţional între teorie şi practică, între modernitate şi tradiţie, urmărind formarea specialiştilor atât de necesari în organizarea şi diseminarea cunoaşterii. Catedra oferă studenţilor o bază documentară şi tehnologică adecvată şi asigură participarea acestora la programe de schimburi internaţionale cu universităţi de renume.

Departamentul de Ştiinţele Informării şi Documentării din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din București este singura structură de învăţământ superior din România care desfășoară un program de studii de nivel masteralGestionarea informației în societatea contemporană - centrat pe problemele organizării și diseminării documentelor și informaţiilor în societatea contemporană.

Programul urmărește abordarea superioară și integratoare a tuturor aspectelor determinante în creșterea calităţii proceselor informaţionale care au loc în societatea actuală, astfel încât absolvenţii acestor studii să se înscrie în mod dinamic în activităţile specifice și să obţină, la nivel specializat, performanţe care să reprezinte forme de valoare adăugate în chiar domeniile de bază respective.

ISTORIC: Nobilă disciplină, bibliologia are ca precursori în spaţiul românesc nume de rezonanţă îndeosebi din perioade de înflorire a culturii şi civilizaţiei româneşti. Petrache Poenaru, Ion Heliade Rădulescu, August Treboniu Laurian, Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Spiru Haret sunt menţionaţi fără putinţă de tăgadă datorită implicării lor în deschiderea dovedită pentru aplicarea, susţinerea şi dezvoltarea unei ştiinţe a cărei valoare constă în cunoaşterea, organizarea sistematică a accesului la celelalte ştiinţe.

Învăţământul universitar bibliologic, de frumoasă tradiţie, aflat dintru început sub auspiciile pragmatice sau teoretice ale unor personalităţi culturale româneşti: Ioan Bianu, Nicolae Iorga, Nicolae Georgescu – Tistu, Ioachim Crăciun, Tudor Vianu, Dan Simonescu, a evoluat sub diferite forme, fiind puternic influenţat de École des Chartes din Franţa.

La Universitatea din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Litere, începând din anul 1932, au fost introduse primele cursuri de bibliologie, sub forma unei docenţe de specialitate, susţinute de profesorul Nicolae Georgescu - Tistu, „creatorul conceptului de bibliologie românească”, iar la Cluj de profesorul Ioachim Crăciun.

În anul 1953 a fost înfiinţată Secţia de Biblioteconomie, care şi-a desfăşurat activitatea între anii 1953-1958 în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, iar între anii 1963-1970 la Institutul Pedagogic al aceleiaşi universităţi. Cursuri facultative de bibliologie au fost susţinute la Facultatea de Litere din Bucureşti, între anii 1960-1969, de conf. Mircea Tomescu, între 1970-1972, de prof. univ. dr. docent Dan Simonescu şi apoi, între 1972-1980, de lector univ. Corneliu Dima Drăgan.

Mutaţiile semnificative din lumea tumultoasă a cărţii şi a informaţiei au impus – după o absenţă de 32 de ani - crearea unei structuri universitare specifice profesiilor infodocumentare. Astfel, în anul 1990 s-a înfiinţat prima Secţie de Bibliologie şi ştiinţa informării în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Aceasta reprezintă nu doar cea dintâi secţie de profil din ţară ci şi singura catedră de sine stătătoare.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ: Devenită, în prezent, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, secţia face parte din domeniul fundamental Ştiinţe sociale şi politice şi, respectiv, din Ştiinţele comunicării în ceea ce priveşte domeniul de studii universitare de licenţă şi are conceput un program de predare legat de societatea informaţiei şi epoca digitală, în acord cu evoluţiile ştiinţifice şi metodologice mondiale din domeniul ştiinţelor informării şi documentării.

Prin oferta largă de cursuri obligatorii, de specialitate, opţionale sau facultative din cei trei ani de studii, studenţii au posibilitatea construirii unui traseu de studii personalizat, potrivit intereselor şi motivaţiilor individuale. Astfel, specializarea oferă absolvenţilor educaţia şi calificarea necesare în activităţile profesionale în domeniu: cunoaşterea şi înţelegerea formelor de organizare şi funcţionare a structurilor infodocumentare, cunoaşterea şi utilizarea eficientă a resurselor informaţionale, formarea deprinderii de a munci în conformitate cu standardele etice şi imperativele deontologice, cunoaşterea şi aplicarea metodelor moderne de prelucrare, diseminare şi conservare a informaţiilor stocate în structurile infodocumentare, promovarea serviciilor acestora şi evaluarea tuturor activităţilor specifice, cunoaşterea şi interpretarea corectă a legislaţiei in domeniul ştiinţelor informării, manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.

Componenta practică a pregătirii profesionale, prin modernitatea pe care o are în vedere, conferă dinamism şi raportează în permanenţă valorile teoretice la realităţile pragmatice ale momentului, atât pentru spaţiul românesc, cât şi pentru cel european. Fiind structurată pe mai multe direcţii, ea constă în:

- stagii de practică în cele mai valoroase centre documentare – Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, centre de informare şi documentare -, pe întreg parcursul ciclului de studii universitare,

- excursii documentare în mari centre culturale organizate riguros în proiecte atractive precum Călătoria de studii „Translivaniae”, ce  are drept scop lărgirea orizontului cunoştinţelor dobândite in fiecare etapă a perioadei de studii în privinţa colecţiilor şi centrelor care găzduiesc, în mod excepţional, carte veche românească şi importante fonduri încadrându-se perioadei incunabulare,

- burse de studiu în importante centre universitare din  Uniunea Europeană, care au o pregnantă interrelaţionare a aspectelor teoretice  cu cele pragmatice.

Cunoştinţele predate sunt în spiritul societăţii informaţiei, societăţii cunoaşterii sau societăţii digitale – cum este denumită epoca actuală – şi unde cererile de personal calificat sunt în continuă creştere.

Absolvenţii specializării Biblioteconomie şi ştiinţa informării pot ocupa posturi de: specialişti în ştiinţele informării şi documentării, experţi în transferul de informaţii, cercetători în domeniul stocării şi regăsirii informaţiei, profesori documentarişti, bibliotecari, bibliografi, organizatori şi manageri de structuri şi sisteme infodocumentare, referenţi de specialitate şi conducători de servicii şi direcţii în organisme naţionale şi internaţionale privind transferul de informaţii, redactori la publicaţiile de specialitate.

Exemple concrete în acest sens sunt absolvenţii secţiei noastre care deţin în prezent funcţii de manageri generali sau manageri generali adjuncţi ai unor importante şi foarte importante structuri infodocumentare din Bucureşti şi din ţară, de nivel naţional sau local, specialişti în informare în structuri ale Uniunii Europene precum şi în alte mari structuri infodocumentare ca Library of Congress, British Library sau Bibliotheque Nationale de France, documentarişti şi redactori în mass – media de largă audienţă, profesori documentarişti în centre de informare şi documentare din sistemul preuniversitar.

Cei avizi de informare şi pasionaţi de selecţia, sistematizarea, stocarea şi diseminarea informaţiei prin stabilirea nivelului de interes pe care ea îl suscită, vor înţelege deschiderea largă pe care le-o oferă ştiinţele informării.

De la mirabila zăbavă a manuscrisului, la mecanizata dar riguroasa producţie de carte sau la atât de cuprinzătorul, dar derutant-haoticul şi, paradoxal, sistematicul-logic acces la Internet, valoarea cunoaşterii beneficiază de o creştere permanentă într-o societate guvernată eminamente de informaţie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1, 010017, Bucuresti, Romania
Tel: +4 021.314.35.08/int. 2242
Tel/Fax: +4 021.313.43.36
Email: stiinteleinformarii@gmail.com

departament din:
Facultatea de Litere.

Conducere

Sef departament: Prof. univ. dr. Mircea REGNEALA   

Membri
Pagină actualizată la 20 Ianuarie 2012.