Masteratul de Studii Est-Asiatice

 

Condiţii de admitere

 

Masteratul de Studii Est Asiatice este un masterat cu profil filologic care, conform procesului Bologna, este conceput ca un program de studii aprofundate pentru absolvenţii specializărilor de limbă şi literatură chineză/coreeană/japoneză, de la Universitatea din Bucureşti sau ale altor universităţi din ţară cu programe similare, dar şi pentru persoane interesate de zona culturală a Asiei de Est, care cunosc una dintre cele trei limbi ale programului. Programul necesită cunoaşterea uneia dintre limbile chineză/coreeană/japoneză, cel puţin la nivelul B1, din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

Nivelul B1 este cel al utilizatorului independent care înţelege elementele esenţiale, când este folosit un limba standard, pe teme familiare, uzuale şi se poate descurca în regiunile unde este vorbita limba. Utilizatorul poate produce un discurs simplu si coerent pe teme familiare şi pe domeniile de interes, poate să expună argumentele sau explicaţiile uni proiect sau ale unei idei. (Cf. Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, http://isjvn.vn.edu.ro/upload/f527.pdf, pg. 29).

Încadrarea acestui program în domeniul filologie (ARACIS 2013) conferă masteratului nostru un puternic caracter interdisciplinar, în care studiul textului este abordat din perspective diverse, cum ar fi cel al istoriei şi criticii literare, al lingvisticii, istoriei, filosofiei sau al antropologiei, etc.

Admiterea la Masteratul de Studii Est Asiatice are două etape:

 1. interviul de verificare a cunoştinţelor de limba şi cultura chineză/coreeană/japoneză (una dintre aceste limbi, la alegerea candidatului), pe baza materialelor indicate;
 2. prezentarea unui proiect de cercetare, care trebuie depus şi în formă imprimată în dosarul de concurs.

 

Candidaţii trebuie să depună în dosarul de înscriere, pe lângă actele necesare, şi un exemplar din proiectul de cercetare pe care urmează să îl susţină. 


Interviul de limbă şi cultură chineză/coreeană/japoneză

Această probă constă în verificarea cunoştinţelor de limbă şi cultură chineză/coreeană/japoneză ale candidaţilor, pe baza materialelor indicate. Nivelul minim necesar este B1 (utilizator independent).

Candidaţii îşi pot alege oricare dintre cele trei limbi propuse, pentru a susţine această probă. Limba aleasă de candidat pentru acest interviu este şi limba pe care acesta o va studia la nivel avansat în cadrul programului, în cazul în care estre admis. Nu este posibil ca, de exemplu, candidatul să susţină interviul în limba chineză şi apoi să urmeze cursuri de japoneză, în cazul în care este declarat admis.

Proba va avea la baza un set de texte pe teme culturale, anunţat şi pus la dispoziţia candidaţilor (atât în format imprimat, disponibil la Catedra de Limbi Orientale, cât şi în format pdf, accesibil pe pagina de internet a masteratului).

Candidatul va trebui să răspundă în limba aleasă la 3-4 întrebări puse pe baza textelor date.

Se punctează următoarele:

 1. înţelegerea întrebării
 2. adecvarea răspunsului
 3. corectitudinea gramaticală
 4. corectitudinea pronunţiei

Proba orala de limbă se notează cu note de la 1 la 10.

Susţinerea proiectului de cercetare

Proiectul de cercetare trebuie sa aibă în vedere încadrarea programului în domeniul filologiei sau al studiilor culturale. Nu sunt acceptate proiecte care nu aparţin acestor domenii.

Principalele direcţii de cercetare acceptate sunt:

 1. lingvistică/socio-lingvistică/istoria limbii/analiză de discurs
 2. literatură şi cultură
 3. istorie intelectuală sau istoria ideilor
 4. religie şi filosofie
 5. probleme de identitate/memorie/imagine
 6. cultură populară/cultură urbană/studii de film
 7. studii de traductologie

Proiectul trebuie să aibă 4-6 pagini, Times New Roman, 1.5 rânduri. El va fi elaborat în limba română, cu diacritice.

Se vor puncta:

 1. definirea clară şi pertinentă a temei de cercetare
 2. delimitarea cadrului teoretic şi a metodologiei de cercetare
 3. logica şi pertinenţa argumentaţiei
 4. coerenţa proiectului
 5. modul de exprimare
 6. bibliografia

Bibliografia trebuie să conţină cel puţin 5 titluri (minimum 2 cărţi) relevante pentru proiect. Aceste 5 titluri trebuie să fie bibliografie critică şi nu trebuie să includă instrumentele de lucru precum dicţionare, enciclopedii, glosare, etc., sau texte de baza (de exemplu, romane) care vor fi menţionate (dacă este cazul), pe lângă cele cinci titluri obligatorii. Comisia îşi rezervă dreptul de a pune întrebări pe baza bibliografiei indicate de candidat.

Bibliografia poate să fie în limba română, chineză/coreeană/japoneză sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu poate fi exclusiv într-o singură limbă.

Proiectul va fi susţinut oral, în limba română, de către candidat, în faţa comisei de admitere. Comisia va pune întrebări pornind de la proiectul prezentat de candida.

Proiectul va fi notat cu note de la 1 la 10.

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.