MASTER

Lista coordonatorilor de masterate

Programe de studii universitare de master:

 • Modele de comunicare şi relaţii publice - conf. dr. Adela Rogojinaru
 • Consultanţă şi expertiză în publicitate - lect. dr. Silvia Marin Barutchieff
 • Gestionarea informaţiei în societatea contemporană - prof. dr. Ionel Enache
 • Cultură şi politică în context european şi internaţional - prof. dr. Andrei Cornea
 • Studii avansate în lingvistică – structura şi funcţionarea limbii române - prof. dr. Rodica Zafiu
 • Teoria şi practica editării - conf. dr. Ioana Pârvulescu
 • Studii literare româneşti - lect. dr. George Ardelean
 • Didactici ale disciplinelor filologice - lect. dr. Florentina Sâmihăian
 • Etnologie, antrolopogie culturală şi folclor – conf. dr. Narcisa Ştiucă
 • Teoria literaturii şi literatură comparată - prof. dr. Caius Dobrescu
 • Managementul informaţiei şi al documentelor – prof. dr. Doina Banciu
 • Cultură şi civilizaţie ebraică – prof. dr. Andrei Cornea

Programe de studii postuniversitare:

 • Biblioteconomie - lect.dr. Cristina Popescu
 • Profesori documentarişti - prof. dr. Ionel Enache
 • Teoria şi practica imaginii – conf. dr. Laura Mesina, lector dr. Laura Marin 
 • Societate, multimedia, spectacol – conf. dr. Laura Mesina, lector dr. Mircea Deaca

Modele de comunicare și relații publice

Masteratul pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară în coordonarea şi managementul programelor şi campaniilor de relaţii publice, propunând aplicaţii specifice în următoarele arii de competenţă profesională: managementul evenimentelor speciale (event PR), gestionarea comunicării în situaţii de criză, responsabilitate socială corporativă şi public affairs, advocacy, etica informării şi comunicării instituţionale, relaţii publice europene, comunicare integrată, blog marketing.

Curriculumul este echilibrat în ce priveşte conţinutul teoretic şi practic. Competenţele sunt structurate astfel încât să ofere cunoştinţe de specialitate, dar şi capacităţi de management în coordonarea procesului de relaţii publice. Potrivit planului de învăţământ, primul an de masterat are caracter preponderent teoretic, fiind destinat specializării ştiinţifice, iar al doilea an este dedicat aplicaţiilor, fiind menit să asigure profesionalizarea în managementul domeniului de studii.

Începând cu anul 2010, datorită unei convenţii de echivalare a studiilor încheiate între CIPR (Chartered Institute of Public Relations) şi Universitatea din Bucureşti, prin Facultatea de Litere, Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice, masteranzii pot obţine, pe baza opţiunii individuale şi a unei taxe de evaluare, un certificat profesional din partea CIPR.


fisier pdf Plan de invatamant

Consultanță și expertiză în publicitate

Acest masterat este cel mai vechi program de studii de specializare post-universitare al Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice, înfiinţat în anul universitar 1999-2000. În structura actuală, cu patru semestre, reprezintă un program de pregătire specializată pentru piaţa de publicitate din România, atât pentru agenţiile de publicitate de tip ATL, cât şi pentru cele de tip BTL. Absolvenţii pot ocupa posturi de management în departamentele de comunicare ale diferitelor companii şi organizaţii, precum şi în agenţii de consultanţă pentru relaţii publice şi publicitate

Curriculumul este echilibrat în ce priveşte conţinutul teoretic şi practic. Cunoştinţele şi competenţele tehnice sunt astfel structurate încât să ofere atât baza metodologică de specialitate, cât şi capacităţi de management în coordonarea şi executarea campaniilor de publicitate. În primul an de studiu, planul de învăţământ vizează aprofundarea cunoştinţelor generale de comunicare, marketing, antropologie, estetică şi semiotică publicitară. În cel de-al doilea an, organizat prin cursuri aplicate şi ateliere, se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor practice.


fisier pdf Plan de invatamant

Gestionarea informaţiei în societatea contemporană

Secţia de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti reprezintă singura structură de învăţământ superior din România care desfăşoară un program de studii de nivel masteral centrat pe problemele organizării şi diseminării documentelor şi informaţiilor în societatea contemporană. Acest program are în vedere deopotrivă mutaţiile înregistrate în societatea informaţiei în ultimii ani, precum şi directivele Uniunii Europene legate de mecanismele pentru stocarea şi transferul informaţiilor.

Programul masteral Gestionarea Informaţiei în Societatea Contemporană urmăreşte abordarea superioară şi integratoare a aspectelor determinante în creşterea calităţii proceselor informaţionale din societatea actuală, astfel încât absolvenţii acestor studii să se înscrie în mod dinamic în activităţile specifice şi să obţină, la nivel specializat, performanţe care să reprezinte forme de valoare adăugate în chiar domeniile de bază respective.


fisier pdf Plan de invatamant

Cultură şi politică în context european şi internaţional

În ultimul timp, şi mai ales după aderarea formală a României la UE, s-a manifestat un interes tot mai acut al studenţilor din departamentul de Studii Europene (fost RISE până în iunie 2008) al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti pentru aprofundarea cunoştinţelor specializate în domeniul proiectării programelor culturale. Acest interes este firesc, dat fiind că în condiţiile “sistemului Bologna” este necesar nu numai ca masteratele să continue pregătirea de bază teoretică asimilată în primii trei ani de studiu, dar şi să comunice cunoştinţe şi deprinderi atât cu caracter formativ, cât şi cu aplicativitate practică, care să permită absolvenţilor o inserţie optimă pe o piaţă a muncii în continuă diversificare şi lărgire. Din acest punct de vedere, a devenit importantă orientarea rapidă şi profesionistă în domeniul diversificat şi complex al Studiilor europene – cuprinzînd aspecte politice, sociale şi culturale atât în sensul clasic al “culturii înalte”, cât şi în cel al noilor expresii de “cultură populară” şi “media”. Un tot mai mare interes îl suscită modificările politice şi demografice de pe continentul european, imigraţia şi emigraţia, dilemele unificării europene şi cele ale regionalizării şi, nu în ultimul rând, undele „şocului” – cultural, religios, etnic, social – al întâlnirii dintre principalele civilizaţii ale prezentului în Europa în general şi în Uniunea Europeană în special. România este, oricum, parte a acestor procese, dar de specialiştii în studii europene pe care va şti să-i pregătească depinde în mare măsură dacă va fi numai un element pasiv sau şi un factor activ.

Noi considerăm că formarea unui specialist în domeniul SE nu se poate restrânge la un caracter tehnicist, ci trebuie să facă apel la competenţe largi de istorie, de istorie culturală şi politică, la cunoaşterea unor ideologii politice, a principalelor forme de expresie culturală şi la înţelegerea semnificaţiei unor curente religioase cu influenţă în zilele noastre atât pe continentul european în general, cât şi în România modernă şi contemporană. O diplomă de master SE ar presupune, de asemenea, după părerea noastră, abilităţi de înţelegere a unor texte, capacitate de analiză şi sinteză, capacitatea de a căuta şi de a selecta informaţia necesară şi relevantă într-o anumită problemă în biblioteci, în bazele de date sau pe Internet şi, nu în ultimul rînd, dezvoltarea unor aptitudini de cercetare. Cursurile de masterat sunt adresate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă, de preferat (dar nu exclusiv) în studii europene – relaţii internaţionale sau asimilabile.


fisier pdf Plan de invatamant

Studii avansate în lingvistică – structura şi funcţionarea limbii române

Programul îşi propune aprofundarea cercetării şi a cunoştinţelor privind limba română, pe care o urmăreşte în structurile ei fundamentale şi în funcţionare, prezentând-o atât în unitate, cât şi în diversitatea ei diatopică, diastratică, diafazică. În evoluţia generală a limbii române, limba actuală va fi examinată ca etapă istoric şi sociocultural determinată şi va fi urmărită în dinamica ei, cu dependenţele şi motivaţiile intra- şi extralingvistice.

Programul oferă, pe de o parte, o pregătire teoretică amplă pentru înţelegerea funcţionării general lingvistice, independent de etapă şi de perspectiva de abordare, iar, pe de altă parte, adaugă elementele specifice diverselor perspective şi obiective de cercetare.

Astfel, (a) se examinează structura şi funcţionarea limbii actuale, urmărindu-se inovaţiile şi schimbările spectaculoase din domeniul lexicului, al terminologiilor, al tiparelor flexionare şi sintactice actuale; (b) se examinează evoluţia limbii române şi cauzele intralingvistice şi extralingvistice care au determinat-o; se examinează, de asemenea, relaţia dintre dialecte/ graiuri, pe de o parte, şi norma supradialectală, pe de alta, cu treceri şi influenţe permanente, în ambele direcţii; (c) se examinează individualitatea românei sub diverse aspecte; (d) se examinează aspectele pragmatice şi stilistice, urmărindu-se mecanismele şi eficienţa comunicării, precum şi funcţionarea limbii în diversitatea ei pragmastilistică.

● Programul este văzut în relaţie strânsă şi în continuitate cu studiile de licenţă, urmărind, pe de o parte, abordarea unor aspecte imposibil de cuprins (sau special lăsate deoparte) în cei trei ani, iar, pe de altă parte, aprofundarea acelor aspecte tratate insuficient în trei ani. În acelaşi timp, programul deschide perspective pentru studiile următoare doctorale, propunând numeroase direcţii de continuare a cercetării prin doctorat.

● Este un program care şi-a dovedit, în timp, utilitatea şi seriozitatea prin calitatea ştiinţifică a absolvenţilor. Toţi cercetătorii tineri – pentru domeniul lingvistic – din Institutul de Lingvistică al Academiei din Bucureşti, cele mai multe cadre didactice universitare şi cei mai mulţi doctoranzi din centrul şi sudul României, dar şi numeroase cadre didactice preuniversitare, cu rezultate remarcabile în învăţământul filologic, au absolvit acest program de master.

● Este un program care a urmărit continuu cuprinderea celor mai buni masteranzi în activităţile directe de predare la studenţii străini, utilizându-se departamentul pentru predarea limbii române ca limbă străină existent în cadrul Catedrei de limba română.


fisier pdf Plan de invatamant

Studii literare românești

Funcţionând încă de la începutul anilor ’90, iniţial ca Masterat de Literatură Română, cu o structură modulară, acest program oferă un studiu aprofundat al literaturii şi culturii noastre, privită în context european. Principalele sale obiective sunt completarea şi aprofundarea cunoştinţelor de istorie şi teorie literară dobândite în decursul anilor de facultate, îmbogăţirea lor cu noţiuni de sinteză din aceste domenii şi, nu în ultimul rând, reconsiderarea acestora dintr-o perspectivă inter- şi multidisciplinară (cu deschidere în particular spre studiul mentalităţilor).


fisier pdf Plan de invatamant

Didactici ale disciplinelor filologice

Acest masterat este un program în care nu doar te expui la informaţii, discipline sau teorii noi, cât mai ales eşti provocat să te schimbi. Principala provocare constă în a învăţa să predai altfel decât ţi s-a predat sau altfel decât ai apucat să predai inerţial. Disciplinele filologice reprezintă doar domeniul de aplicaţie şi experimentare, întrucât masteratul ţinteşte să te îmbogăţească în plan cognitiv şi atitudinal, astfel încât să poţi folosi într-un câmp mai larg de acţiune noile achiziţii. După acest masterat, altfel îi vei învăţa pe alţii, altfel, la rîndul tău, vei accepta să fii învăţat.


fisier pdf Plan de invatamant

Etnologie, antrolopogie culturală şi folclor

Acest masterat se adresează tuturor absolvenţilor cu studii de licenţă, interesaţi de problemele identităţii culturale româneşti şi europene, de mecanismele construcţiei culturale, de formele de raportare la alteritate, de investigarea mentalităţilor în context intercultural, de formele de recuperare, patrimonializare şi promovare a moştenirii culturii populare româneşti în noul context european.


fisier pdf Plan de invatamant

Managementul informaţiei şi al documentelor

Managementul Informaţiei şi al Documentelor își propune asigurarea calificărilor în activităţile specifice guvernării bazate pe noile tehnologii. Acestea se referă la domeniul livrărilor de servicii electronice, al utilizării tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor în operaţiuni guvernamentale în relaţiile interne ale instituţiilor, cu alte organisme guvernamentale internaţionale, cât și în relaţiile cu mediul de afaceri intern și extern.

Masteratul promovează studierea sectorului public administrativ și procesele generale manageriale prin prisma utilizării noilor tehnologii și a orientării către cetăţean. Permite studenţilor dezvoltarea competenţelor profesionale avansate în domeniile e-administraţie, e-servicii și se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă din domeniile: administraţie publică, asistenţă managerială și secretariat, comunicare și relaţii publice și tuturor acelora cu potenţial în asumarea responsabilităţilor suplimentare de leadership.

Masteratul pregătește specialiști pentru instituţiile sectorului public (administraţia publică centrală și locală), agenţii, instituţii administrative europene. Posibile trasee în carieră: desfășurarea activității în structuri ale administrației publice locale și centrale, românești și europene; activarea în sectorul public: transport, sănătate publică, dezvoltare urbană, politici de mediu, educație etc.; pregătirea aplicațiilor pentru obținerea finanțărilor din fonduri europene.


fisier pdf Plan de invatamant

Cultură şi civilizaţie ebraică

Structurat pe patru semestre, masteratul de “Cultură şi civilizaţie ebraică” oferă cursuri semestriale, cursuri modulare şi prelegeri susţinute de profesori şi cercetători de renume din România, Israel, Franţa, SUA, etc. Cursurile şi prelegerile sunt deschise şi celorlalţi studenţi ai Universităţii din Bucureşti, în sistemul de credite transferabile.

Dacă te interesează secretele cabalei, dedesupturile politicii din Orientul Mijlociu, care sunt stereotipurile populare despre evrei şi ce se ascunde în spatele lor, ce înseamnă şi ce implică dubla identitate culturală, cum e cu sionismul, care e istoria antisemitismului, ce relaţii erau între evrei, creştini şi musulmani în Evul Mediu şi cum trăiau ei, ce limbi au vorbit de-a lungul timpului evreii şi ce cărţi au scris, ce artă au creat, de când sunt evrei în România şi de ce au fost emancipaţi atât de târziu, şi multe altele, (şi mai vrei, în plus, şi nişte burse ca să îţi poţi aprofunda cunoştinţele despre toate acestea), atunci acesta este masteratul care ţi se potriveşte.


fisier pdf Plan de invatamant

 

Teoria şi practica imaginii

 

„Teoria și practica imaginii” (TPI) este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări, care conduc către cultura vizuală şi patrimoniul construit. Cu o istorie deja îndelungată și relevantă (a fost înfiinţat în 2001), masteratul TPI propune studiul modernităţii (în principal, românești și europene) exclusiv prin intermediul noţiunii de „imagine”.

Programul TPI face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB). SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

 

Programa este construită în relație cu cele cinci mari teme de cercetare ale SD-SITT / CESI, care constituie totodată specializările masteratului:

 • istoria, teoria şi filosofia imaginii;
 • imagine literară / imagine vizuală;
 • propagarea şi discursivitatea imaginii;
 • modul de manifestare a imaginii în modernitate;
 • arhitectură şi spaţiu public.

 

Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.

Prima se concretizează în cursurile de istorie, teorie şi filosofie a imaginii (artă de avangardă, artă contemporană, filmul românesc, fotografie, iconuri culturale, arhitectură, publicitate, text şi imagine, antropologie, filosofie, teorii ale picturii, comunicare vizuală).

Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică organizate în baza parteneriatelor, a contractelor și a portofoliilor specifice, are ca scop pregătirea în:

 • analiza de imagine vizuală – din arte plastice, fotografie de artă, film sau în relație cu textul (literar sau filosofic);
 • analiza fenomenului imaginii din spaţiul public: arhitectură, iconuri culturale, imaginar cultural și social, publicitate.

Practica semestrială se desfăşoară în marile instituţii muzeale din Bucureşti, galerii de artă, centre și fundații culturale, agenţii de publicitate, precum şi în cadrul altor instituţii de profil din mediul public şi privat. Activitatea de practică mai poate avea loc, prin parteneriate instituționale, cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum Noaptea Albă a Galeriilor, Noaptea Albă a Muzeelor, a unor proiecte și a unor programe finanțate de Institutul Cultural Român, Asociația Fondului Cultural Român, din fonduri europene POSDRU etc.

 

Programul TPI funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT, „Societate, multimedia, spectacol” (SMS), în funcţie de propriile interese de specializare teoretică și de pregătire profesională.

Totodată, masteranzii TPI pot beneficia de burse de studiu, de burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare şi de burse Erasmus în domeniul cinematografiei, artelor spectacolului şi managementului cultural (Université Libre de Bruxelles).

Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură.

 

Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii patrimoniale, organizații culturale, departamente de comunicare instituţională, secretariate literare şi redacţii culturale, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare.

Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, de a-și publica teza de doctorat sau de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) și studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

 

Capacitate totală de şcolarizare: 50 de locuri învățământ cu frecvență (cu finanțare de la buget și cu taxă).

Locuri finanțate de la buget: minimum 15 locuri/serie

Locuri cu taxă: maximum 35 locuri/serie

Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare, care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro.

 

 

Societate, multimedia, spectacol

 

„Societate, multimedia, spectacol” (SMS) este un program de studii de masterat interdisciplinar de cercetare acreditat în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări conexe, respectiv cu artele spectacolului și cu cinematografie şi media. Programul SMS, înfiinţat în anul 2009 în parteneriat cu Universitatea Karlsruhe din Germania, este dedicat studiului imaginii cinetice și imaginii de scenă, așadar noilor medii și noilor performance arts, în relație cu spațiul public contemporan.

Programul SMS face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB). SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

 

La acest masterat se studiază în mod particular (alături de alte discipline de specialitate): teoria filmului, literatură şi cinema, istoria şi teoria spectacolului modern, teatrul absurdului, pop art, performance arts, arta video şi noile tehnologii artistice, teoria şi practica televiziunii.

Cursurile, atelierele şi practica de specialitate sunt organizate în cinci module:

 • vizual şi intermedialitate;
 • spectacolul modern şi contemporan;
 • film;
 • spaţiu și mişcare;
 • management cultural.

La masteratul SMS participă importanţi profesori și experţi din România și din străinătate, din domeniile artelor spectacolului, mediilor vizuale cinetice, spaţiului scenic şi coreografiei, ca şi din managementul cultural (teatru și film).

 

Masteratul SMS funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT/ CESI, „Teoria și practica imaginii” (TPI), pentru a-și constitui un traseu curricular propriu, în funcţie de interesele lor științifice și profesionale. De asemenea, pot beneficia de burse de studiu, burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare şi burse Erasmus în domeniul cinematografiei, artelor spectacolului şi managementului cultural (Université Libre de Bruxelles).

Totodată, stagiile de practică semestriale, realizate prin parteneriate cu mediul public şi privat, oferă posibilitatea specializării profesionale în cadrul festivalurilor de teatru şi al instituţiilor de cultură teatrală, coreografică sau cinematografică, precum şi dezvoltarea unor proiecte ale studenților-stagiari în colaborare cu tutorii lor. Activitatea de practică mai poate avea loc cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum: Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Festivalul Naţional de Teatru, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu etc. Începând cu 2013, masteranzii care sunt în anul al II-lea la programul SMS organizează Festivalul anual de spectacole contemporane în proiecţie PLAY, în cadrul parteneriatului dintre SD-SITT/ CESI și Teatrul de Comedie din Bucureşti.

Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură.

Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii de cultură teatrală, coreografică sau cinematografică (management de eveniment), în organizații culturale, în departamente de comunicare instituţională, secretariate literare şi redacţii culturale, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare.

Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, de a-și publica teza de doctorat sau de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) și studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

 

Capacitate totală de şcolarizare: 50 de locuri învățământ cu frecvență (cu finanțare de la buget și cu taxă).

Locuri finanțate de la buget: minimum 15 locuri/ serie

Locuri cu taxă: maximum 35 locuri/serie

Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Mai 2015.