Statutul centrului

I. Dispoziţii generale

 1. Denumirea centrului de cercetare este “Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată” (CLTA).
 2. CLTA este subordonat Universităţii din Bucureşti.
 3. Sediul Centrului este în imobilul Universităţii din Bucureşti în care se află Facultatea de Litere: Str. Edgar Quinet , 5-7, Bucureşti, Catedra de limba română, et. II.
 4. Centrul de cercetare se înfiinţează pe durată nedeterminată.

II. Obiectivele activităţii

 1. Centrul are ca scop dezvoltarea cercetării lingvistice româneşti teoretice şi aplicate, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a masteranzilor şi a doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin aplicaţii în didactica limbii (inclusiv a limbii române ca limbă străină) şi prin activităţi de consultanţă lingvistică.
 2. În facultate, CLTA va urmări formarea tinerilor cercetători, va sprijini organizarea de întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe ale catedrei, precum şi constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în domeniul limbii şi al comunicării.
 3. CLTA va stimula publicarea rezultatelor cercetării în volume colective, în Analele Universităţii Bucureşti, în reviste de profil româneşti (Limba Română, Studii şi cercetări lingvistice, Revue Roumaine de Linguistique) şi străine.
 4. Centrul va stimula schimbul de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară (din Institutele de Lingvistică şi facultăţile de profil) şi din străinătate, prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese de lingvistică. De asemenea, va iniţia şi urmări proiecte interdisciplinare (în colaborare cu sociologi, psihologi, specialişti în ştiinţele educaţiei etc.).
 5. CLTA îşi propune să acorde asistenţă şi să asigure expertiză lingvistică la cererea unor instituţii sau persoane interesate şi să colaboreze la diferite programe de unificare terminologică, standardizare, testare a abilităţilor lingvistice, monitorizare a mass-mediei, analiză a diferitelor tipuri de discurs etc.
 6. Centrul va coordona activităţi de consultanţă lingvistică, va contribui la proiecte de cultivare a limbii pentru publicul larg, inclusiv prin intermediul colaborărilor cu presa, cu posturi de radio şi televiziune.
 7. Se va urmări legătura dintre cercetarea universitară şi învăţământul preuniversitar, organizându-se – pe teme lingvistice - întâlniri, discuţii, programe de perfecţionare ale profesorilor de limba şi literatura română din ciclul gimnazial şi liceal.
 8. Centrul va organiza activităţi legate de predarea limbii române ca limbă străină, oferind cursuri diferenţiate, programe speciale de pregătire, elaborând manuale şi auxiliare moderne.
 9. CLTA îşi va face cunoscută activitatea pe internet, printr-un site (găzduit de cel al Universităţii), în care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţii recente, manifestări ştiinţifice organizate etc.

III. Resurse materiale

 1. Patrimoniul Centrului este constituit pe baza:
  1. resurselor puse la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti şi de Facultatea de Litere, (locaţia şi dotările informatice deja existente);
  2. fondurilor provenite din proiecte naţionale şi internaţionale;
  3. veniturilor realizate din activităţi de consultanţă, expertiză, organizare de programe de perfecţionare, cursuri de limbă etc.
  4. unor sponsorizări şi donaţii.
     
 2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă de către Consiliul de conducere al Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale. Resursele se vor putea utiliza pentru:
  1. dezvoltarea bazei materiale proprii; inclusiv prin cumpărare de cărţi, abonamente la periodice şi baze de date internaţionale;
  2. remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul, cu plata cu ora) pentru realizarea contractelor;
  3. acoperirea cheltuielilor pentru unităţile componente;
  4. organizarea de manifestări ştiinţifice proprii Centrului sau contribuţia la organizarea unor astfel de manifestări; organizarea de cicluri de conferinţe, invitarea unor personalităţi internaţionale în domeniu;
  5. contribuţii la proiecte şi programe în colaborare, naţionale şi internaţionale;
  6. editarea de carte universitară;
  7. dezvoltarea şi administrarea site-ului CLTA;
  8. burse de cercetare şi instruire;
  9. taxe de participare ca membru în organisme de profil;
  10. taxe de participare la manifestări cultural-ştiinţifice.
 3. Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite de CLTA, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut şi se înregistrează în gestiunea Universităţii Bucureşti.

IV. Principii de organizare şi funcţionare

Membri
1. Pot fi membri ai CLTA cadre didactice universitare şi cercetători în domeniul lingvisticii, precum şi studenţi ai învăţământului post-universitar (masteranzi, doctoranzi).
2. Cadrul didactic sau cercetătorul care doreşte să devină membru al CLTA va înainta Consiliului de conducere o cerere însoţită de două recomandări ale unor membri ai Centrului.
3. Cererea de primire ca membru al Centrului este aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a membrilor CLTA, cu majoritate simplă de voturi.
4. Nu se face nicio diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în Centru, toţi având calitatea de membru.
5. Renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă înaintată Consiliului de conducere.
6. CLTA poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.

Conducere
7.  CLTA este condus de un cadru didactic cu titlul de profesor, având calitatea de director.
8. Directorul este ales pe 4 ani de către membrii Centrului, reuniţi în Adunare Generală.
9. Atribuţiile Directorului Centrului:
a. reprezintă instituţia în faţa conducerii Facultăţii, a Rectoratului Universităţii din Bucureşti, în faţa instituţiilor similare din ţară  şi străinătate;
b. îndeplineşte toate sarcinile încredinţate de Consiliul de conducere;
c. prezintă lunar, trimestrial sau de câte ori este nevoie situaţia economico-financiară, ştiinţifică şi profesională a întregii activităţi în faţa Conducerii Universităţii şi a propriului colectiv;
d. stabileşte cadrul administrativ al Centrului.
10. Activitatea de cercetare este coordonată de un secretar ştiinţific ales de Adunarea Generală.
11.  Atribuţiile Secretarului ştiinţific:
a. răspunde de strategia activităţii de cercetare;
b. răspunde de publicaţiile ştiinţifice ale Centrului;
c. realizează raportul anual de evaluare a activităţii centrului.
12. Problemele de natură administrativ-economică ale Centrului vor fi coordonate de către un secretar, ales de Adunarea Generală.
13. Atribuţiile Secretarului:
a. îndeplineşte toate activităţile de secretariat;
b. răspunde de evidenţa cheltuielilor Centrului.
14. Directorul, secretarul ştiinţific şi secretarul formează Consiliul de conducere al Centrului – organism care coordonează întreaga activitate ştiinţifică şi economică a Centrului.
15. Adunarea Generală a membrilor CLTA se întruneşte de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe trimestru.
16. Strategia activităţii de cercetare, bugetul de cheltuieli şi venituri se stabilesc de către Consiliului de conducere.
17. Consiliul de conducere se întruneşte în şedinte ori de câte ori este nevoie, dar cel putin odată pe lună pentru rezol­varea problemelor curente ale Centrului de cercetare. La întruniri participă şi directorii de departamente.

Organizare
18. Centrul este organizat în Departamente: Departamentul de Lexicologie şi Terminologie, Departamentul de Analiză a Discursului şi a Interacţiunii Comunicative, Departamentul de Retorică şi Stilistică, Departamentul de Gramatică şi Consultanţă Lingvistică, Departamentul de Didactică a limbii române ca limbă maternă şi străină.
19. Departamentele sunt conduse de directori de departament, aleşi de Adunarea Generală.
20. Atribuţiile directorilor de departament:
a. coordonează activitatea departamentului;
b. urmăresc proiectele de cercetare în desfăşurare şi creează posibilităţi de noi contracte şi granturi.
21. Se pot înfiinţa noi departamente şi se pot desfiinţa sau comasa cele existente, la propunerea Consiliului de conducere sau a membrilor Centrului, în conformitate cu dispoziţiile finale privind modificarea prezentului statut.

V. Dispoziţii finale

 1. Prezentul statut poate fi modificat de Adunarea Generală a membrilor CLTA.
 2. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Consiliul de conducere sau prin petiţie semnată de cel puţin 10% din membrii Centrului.
 3. Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul membrilor Centrului.

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Noiembrie 2010.