Rapoarte de audit financiar

Referitor la rapoartele de audit financiar

Informații cu privire la rapoartele de audit financiar se pot obține de la departamentele de specialitate.

În acest context, precizăm că activitatea auditului public intern este reglementată de Legea nr. 672/2002, republicată. Actul normativ mai sus menționat, la art. 2, definește activitatea auditului public intern ca fiind o „activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitațile entitatii publice; ajută entitatea publica să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță”.

Din această definiție rezultă atât conținutul funcției de audit intern, precum și modul în care această funcție se exercită asupra entităților auditate. Astfel, activitatea auditului public intern este guvernată de principiile independenței și al obiectivității, concretizându-se prin: consiliere și ajutor oferit salariaților, dar fără a-i judeca.

Obiectivul general al auditului public intern în entităţile publice îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora şi poate fi atins prin:

 • activităţi de asigurare efectuate în scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
 • activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în entităţile publice, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

Compartimentul de audit public intern auditează cel puțin o data la 3 ani, misiunile de audit intern având drept scop identificarea riscurilor semnificative şi a eventualelor deficienţe semnificative ale procedurilor de control intern, în limita obiectivelor misiunii de audit.

Conform legii, auditul public intern vizează în principal:

 • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
 • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
 • alocarea creditelor bugetare;
 • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
 • sistemul de luare a deciziilor; 
 • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
 • sistemele informatice.

Misiunile de audit intern se desfășoară pe baza proiectului planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern. În cazul instituțiilor de învățământ superior de stat, misiunile de audit public intern sunt dispuse fie de către ministerul de resort, respectiv Ministerul Educației și Cercetării Științifice, fie de către Rector, în calitatea acestuia de angajator.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Februarie 2015.