Taxe 2006

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI             

Vă facem cunoscut că în şedinţa Senatului Universităţii din Bucureşti din data de 14 septembrie 2006   s-au modificat si aprobat cuantumul taxelor pentru diferite servicii oferite  studenţilor în conformitate cu Legea Învăţământului. Aceste taxe  se aplică începând cu data de 22.09.2006. 

 

Nr.

crt.

 TIPURI  DE  ACTIVITÅŢI

NIVELUL TAXELOR              ( în  RON )

Universitate 

% 

FACULTĂŢI

%

0

1

2

3

4

1

Taxă de transfer de la o instituţie la alta (plecări)*)

70

50

50

2

Taxă de transfer de la o instituţie la alta (veniri)*)vezi Anexa B1

150-400 

50

50

3

Reînmatriculări

150

50

50

4

Reexaminări, restanţe, examene de          diferenţă, măriri de note (un examen)*)

20

30

70

5

Cursuri suplimentare, care nu sunt cuprinse în planul de învăţământ  (pe oră convenţională)

10

30

70

6

Seminarii suplimentare, care nu sunt cuprinse în planul de învăţământ (pe oră convenţională)

10

30

70

7

Lucrări de laborator, suplimentare, care nu sunt cuprinse în planul de învăţământ şi recuperări ore de laborator (pe oră)

15

30

70

8

Eliberarea de programe analitice parţiale         (o pagină)*)

2

30

70

9

Eliberarea de duplicate ale documentelor (foi matricole, situaţii şcolare,  etc.)  în limba română*).

30

30

70

10

Situaţii şcolare solicitate înainte de eliberarea foii matricole (cu excepţia acelora care pleacă la studii prin programele internaţionale ale Universităţii)*).

25

0

100

11

Depăşirea duratei de studii prevăzută în planul de învăţământ  (un semestru)

900

30

70

12

Adeverinţe pentru studenţii străini                    (în limbi străine)

30

100

-

13

Adeverinţe pentru studenţii  străini                  (în limba română)

20

100

-

14

Taxă pentru examenul de admitere**) (studii universitare de licenţă, master şi doctorat) – vezi Anexa A1

70-200 

30

70

 

a. Sunt scutite de taxe următoarele categorii:  

*) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat), studenţii proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat) şi copiii personalului (didactic şi nedidactic) încadrat în Universitatea din Bucureşti;

**) conform prevederilor legii 128/1997 şi metodologiei de organizare a examenelor de admitere la Universitatea din Bucureşti. 

b. Aceste cuantumuri se aplică de la data aprobării în Senatul Universităţii din Bucureşti. 

c. Taxele încasate nu se restituie şi nu se reportează pentru sesiunile următoare.

În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 zile de la data încasării, cu reţinerea unui comision de 10%. 

d. Modul de utilizare a veniturilor.

Sumele încasate pentru fiecare tip de activitate se distribuie între Universitate şi facultăţi (sau alte unităţi care generează venituri) proporţional cu volumul costurilor (exprimat în procente pe coloanele 3 şi 4 din tabel) de la fiecare nivel.

Cotele părţi încasate de Universitate vor fi utilizate pentru acoperirea lucrărilor de regie şi a cheltuielilor de personal de la cele două birouri, special create, pentru gestionarea fondurilor de autofinanţare. Un birou va funcţiona în cadrul serviciului Personal-Salarizare, iar altul în cadrul serviciului Financiar-Contabil. Persoanele din cadrul acestor birouri se vor ocupa exclusiv de gestionarea fondurilor de autofinanţare, vor  ţine evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor pentru fiecare facultate şi vor informa lunar decanii sau directorii de departamente asupra soldului disponibil în cont. Pentru activităţile prestate, inclusiv pentru gestionarea fondurilor de cercetare sau a granturilor interne sau internaţionale, nu vor fi solicitate alte plăţi (convenţii de colaborare, includerea în contracte, etc.).

Veniturile rămase disponibile din sursele de autofinanţare, la nivel de Universitate, vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente, cheltuieli de reparaţii în facultăţi şi dotări.

Cotele părţi care revin facultăţilor (sau altor unităţi care generează venituri)  vor fi utilizate pentru a asigura costurile de personal (pentru activităţile suplimentare) şi de materiale consumabile, iar veniturile rămase disponibile pot fi utilizate şi în alte scopuri (dotări, organizări de conferinţe, reparaţii, abonamente la publicaţii ştiinţifice şi cărţi pentru bibliotecile facultăţilor, etc.) cu avizul Consiliilor Profesorale sau al directorilor de departamente. 

Rector                                                                                                  Secretar General
 
   Prof. dr. Ioan Pânzaru                                                                                    Maria Prună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                                  Anexa A1

 

 

Cuantumul taxei  de înscriere la ADMITERE 2006

(în RON)

 

 

Facultatea / Departamentul

Invăţ.  univ. de Licenţă

Învăţ. univ. de Master

Invăţ. univ. de

Doctorat

ADMINISTRAŢIE   SI AFACERI

100

100

-

BIOLOGIE

150

100

200

CHIMIE

80

80

80

DREPT

200

200

200

FIZICĂ

80

100

150

FILOSOFIE

100

100

100

GEOGRAFIE

 150

150

160

GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

120

150

200

ISTORIE

100

100

100

JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

150

150

200

LITERE

 150

150

60

LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

 150

150

80

MATEMATICĂ ŞI  INFORMATICĂ

 100

150

200

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

150

150

200

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

100

150

200

STIINŢE POLITICE

180

100

150

TEOLOGIE ORTODOXĂ

100

120

160

TEOLOGIE BAPTISTĂ

70

70

70

TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

70

70

70

D.P.I.P.P.  BUCURESTI

100

-

-

D.P.I.P.P.  FOCSANI

70

-

-

D.P.I.P.P.  BUZAU

100

-

-

D.P.I.P.P.  CREVEDIA

100

-

-

DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII

70

100

-

DEPARTAMENTUL  CREDIS

70

100

-

CATEDRA UNESCO

-

100

100

 

 

Rector                                                                                                  Secretar General
 
   Prof. dr. Ioan Pânzaru                                                                                    Maria Prună

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                                                                     B            

Vă facem cunoscut că în şedinţa Senatului Universităţii din Bucureşti din data de din data de 14 septembrie 2006  s-au modificat si aprobat cuantumul taxelor pentru diferite servicii, în conformitate cu Legea Învăţământului. Aceste taxe se aplică începând cu data de 22.09.2006.

Nr.

crt.

 TIPURI  DE  ACTIVITÅŢI

NIVELUL  TAXELOR

( în  RON )

Universitate   %

FACUL-TĂŢI   %

0

1

2

3

4

1

Repetarea examenului de licenţă sau de absolvire, după a doua prezentare (pentru fiecare probă)*)

50

30

70

2

Taxa pentru examenul de licenţă sau de absolvire al absolvenţilor din învăţământul particular                        - vezi Anexa B1

350-750

30

70

3

Taxa pentru examenul de licenţă sau de absolvire al absolvenţilor de la alte instituţii de învăţământ superior de stat – vezi Anexa B1

150-600

30

70

4

Transfer doctorat de la o instituţie la alta***) vezi Anexa B1

60-500

70

30

5

Reexaminări la doctorat (un examen sau un referat)

30

30

70

6

Taxa pentru susţinerea tezei de doctorat

1200

10

90

7

Eliberarea programei complete de studii (în limba română)

75

30

70

8

Testarea, la cerere, a cunoştinţelor de lb. română şi eliberarea atestatului

90

30

70

9

Testarea, la cerere, a cunoştinţelor de lb. străine şi eliberarea atestatului

90

30

70

10

Eliberarea în regim de urgenţă a diplomelor

60

50

50

11

Eliberarea paşaportului de limbă (pentru studenţii UB)

150

30

70

12

Eliberarea paşaportului de limbă (pentru alte persoane)

250

30

70

13

Acte de studii pentru învăţământul particular

50

100

-

14

Eliberarea de duplicate ale documentelor (adeverinţe,  planuri de pregătire individuală la doctorat, diplome, certificate de perfecţionare) în limba română.

30

100

-

15

Evidenţe din arhiva Universităţii

30

50

50

16

Evidenţe din arhiva Facultăţii

30

0

100

17

Adeverinţe pentru doctoranzii străini (în limbi străine)

30

100

-

18

Adeverinţe pentru doctoranzii străini (în limba română)

15

100

-

19

Cursuri de pregătire definitivat şi gradul II

60

30

70

20

Eliberare de certificate pentru definitivat, gradul II şi gradul I

40

70

30

21

Adeverinţă pentru gradul I (Etape promovate)

20

70

30

22

Taxă pentru cursurile de perfecţionare, reciclare

70

30

70

 

a. Sunt scutite de taxe următoarele categorii:

*) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat), studenţii proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat) şi copiii personalului (didactic şi nedidactic) încadrat în Universitatea din Bucureşti;

**) conform prevederilor legii 128/1997 şi metodologiei de organizare a examenelor de admitere la Universitatea din Bucureşti.

***) numai angajaţii Universităţii din Bucureşti. 

b.       Aceste cuantumuri se aplică de la data aprobării în Senatul Universităţii din Bucureşti.

c.     Taxele încasate nu se restituie şi nu se reportează pentru sesiunile următoare.  

În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 zile de la data încasării, cu reţinerea unui comision de 10%. 

d.     Modul de utilizare a veniturilor. 

Sumele încasate pentru fiecare tip de activitate se distribuie între Universitate şi facultăţi (sau alte unităţi care generează venituri) proporţional cu volumul costurilor (exprimat în procente pe coloanele 3 şi 4 din tabel) de la fiecare nivel.

Cotele părţi încasate de Universitate vor fi utilizate pentru acoperirea lucrărilor de regie şi a cheltuielilor de personal de la cele două birouri, special create, pentru gestionarea fondurilor de autofinanţare. Un birou va funcţiona în cadrul serviciului Personal-Salarizare, iar altul în cadrul serviciului Financiar-Contabil. Persoanele din cadrul acestor birouri se vor ocupa exclusiv de gestionarea fondurilor de autofinanţare, vor  ţine evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor pentru fiecare facultate şi vor informa lunar decanii sau directorii de departamente asupra soldului disponibil în cont. Pentru activităţile prestate, inclusiv pentru gestionarea fondurilor de cercetare sau a granturilor interne sau internaţionale nu vor fi solicitate alte plăţi (convenţii de colaborare, includerea în contracte, etc.).

Veniturile rămase disponibile din sursele de autofinanţare, la nivel de Universitate, vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente, cheltuieli de reparaţii în facultăţi şi dotări.

Cotele părţi care revin facultăţilor (sau altor unităţi care generează venituri)  vor fi utilizate pentru a asigura costurile de personal (pentru activităţile suplimentare) şi de materiale consumabile, iar veniturile rămase disponibile pot fi utilizate şi în alte scopuri (dotări, organizări de conferinţe, reparaţii, abonamente la publicaţii ştiinţifice şi cărţi pentru bibliotecile facultăţilor, etc.) cu avizul Consiliilor Profesorale sau al directorilor de departamente. 

Rector                                                                                                  Secretar General
 
   Prof.dr.Ioan Pânzaru                                                                                    Maria Prună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                                 Anexa B1

      

 

Cuantumul taxelor pentru diferite servicii  (în RON)

 

 

Facultatea / Departamentul

Examen de licenţă înv. particular

Examen de licenţă  absolv. înv. de stat

Taxă transfer înv. licenţă  (veniri)

Taxă transfer  doctorat de la o instit. la alta

ADMINISTRAŢIE   SI AFACERI

550

150

250

-

BIOLOGIE

600

600

100

200

CHIMIE

-

150

250

60

DREPT

600

600

300

500

FIZICĂ

-

150

100

150

FILOSOFIE

500

-

300

300

GEOGRAFIE

350

150

300

60

GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

-

150

300

100

ISTORIE

750

150

400

400

JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

400

150

300

60

LITERE

600

150

300

100

LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

500

150

300

100

MATEMATICĂ ŞI  INFORMATICĂ

600

150

200

150

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

700

300

300

500

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

550

150

300

500

STIINŢE POLITICE

600

150

300

300

TEOLOGIE ORTODOXĂ

-

150

300

300

TEOLOGIE BAPTISTĂ

500

-

150

200

TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

600

-

150

60

D.P.I.P.P.  BUCURESTI

-

-

150

-

D.P.I.P.P.  FOCSANI

-

-

150

-

D.P.I.P.P.  BUZAU

-

-

150

-

D.P.I.P.P.  CREVEDIA

-

-

150

-

DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII

-

-

300

-

DEPARTAMENTUL  CREDIS

-

-

300

-

 

 

 

Rector                                                                                                  Secretar General
 
   Prof.dr.Ioan Pânzaru                                                                                    Maria Prună

 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                                                                                   C

 

 

Vă comunicăm taxele de studiu pentru locurile cu  plată*), valabile pentru anul universitar 2006/2007, modificate si aprobate în şedinţa Senatului din data de 14 septembrie 2006  . Aceste taxe se aplică începând cu data de 22.09.2006

 

 

Nr.

crt.

 

 

Facultatea/

Departamentul

Taxa (RON)

pentru învăţământul univ. de licenţă

Taxa  (RON)                   înv. universitar de masterat şi  doctorat (ZI/IFR)

Taxa (RON)

Studii postuniversitare de specializare

 

Facultate

Colegiu

 

ZI

IFR/ID

ZI

ID

 

1

Administraţie şi Afaceri

1800

1800

-

-

1800

 

 

2

Biologie

1800

-

2100

 

 

3

Chimie

1800

1800

-

2100

 

 

4

Drept                                             

  

1800

1800

-

-

1800 master       3600 doctorat

Drept privat, Drept public,  Ştiinţe penale,Drept interna-ţional, Drept comunitar - 600

 

Dreptul afacerilor şi cooperării  internaţionale - 900

 
 

Dreptul proprietăţii intelectuale - 1500

 
 

5

Fizică

1800

 -

1800

 

2100

 

 

6

Filosofie

1800

1800

 -

-

1800

 

 

7

Geografie

1800

1800

1800

-

1800

 

 

8

Geologie şi Geofizică

1800

 -

 -

-

2100

 

 

9

Istorie

1800

1800

-

-

1800

 

 

10

Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

1800

1800

 

-

1800

 

 

11

Litere**

1800

1800

1800

1800

1800

 

 

12

Limbi şi Literaturi Străine

1800

1800

 -

1800

 

 

13

Matematică şi Informatică

1800

1800

1800

1800

 

 

14

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

1800

1800

1800

1800

2100 master             2900 doctorat

 

 

15

Sociologie şi Asistenţă Socială

1800

1800

1800

1800

2100 master         3500 doctorat

 

 

16

Ştiinţe Politice

1800

-

-

1800

 

 

17

Teologie Ortodoxă

1800

-

-

1800

 

 

18

Teologie Ortodoxă-arte

3500

-

-

1800

 

 

19

Teologie Baptistă

1800

-

-

-

1800

 

 

20

Teologie Romano Catolică

1800

-

-

-

 1800 

 

 

21

Departamentul de Tehnologii

1800 1755

1800

-

-

2100

1400

1930, 1750

 

22

Departamentul  ID-CREDIS

 -

1400 1800

 -

1800

1053                    2100

1755

 

23

Scoala Doctorala francofona

-

-

-

-

1800

 

 

24

Catedra UNESCO

-

-

-

-

1800

 

 

 

 

 

 

   Rector                                                                                              Secretar General,
 
   Prof.dr.Ioan Pânzaru                                                                                    Maria Prună

 150 RON pentru candidaţii care se înscriu la o singură specializare; 280 RON pentru candidaţii care se înscriu la două 

   specializări; 100 RON pentru învăţământul la distanţă.

150 RON pentru învăţământul la ZI şi ID; candidaţii care se vor înscrie la mai multe specializări vor plăti 150 RON pentru 

   prima specializare şi 100 RON la următoarele.

150 RON pentru prima înscriere şi 50 RON pentru a doua şi a treia înscriere urmând ca pentru următoarele dosare să nu se

  mai achite nici o taxă suplimentară.

Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere pentru cele două domenii de licenţă  plătesc 150 RON.

 

  *In cazul celor care urmează doi ani de studii într-un an universitar se va plăti taxă de şcolarizare pentru fiecare an

    de studiu.

 ** Conducerile facultăţilor pot aproba reduceri de taxe (maxim 20%) în anumite condiţii (plata în avans, cazuri sociale

    deosebite).

[5] Echivalentul în lei a 500 euro pentru anul universitar 2006-2007 – pentru studenţii din anul II   de studiu.

Echivalentul în lei a 400 euro pentru Cursuri universitare de masterat – specializarea: Implementarea şi 

   managementul reţelelor informatice.

Echivalentul în lei a 550 euro pentru Cursuri universitare de masterat – specializarea Reţele de calculatoare şi

  Securizarea sistemelor informatice.

Echivalentul în lei a 500 euro pentru Cursuri postuniversitare de specializare  - Conversie profesională (Informatică aplicată).

Echivalentul în lei a 400 euro  Facultatea de Administratie si Afaceri (pentru studenţii  înmatriculaţi în anul universitar

  2004-2005).

Echivalentul în lei a 300 euro – Colegiul de Institutori (pentru programele în derulare).

Echivalentul în lei a 500 euro – Cursuri universitare de masterat (Management Educaţional şi Consiliere Şcolară).

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Martie 2011.