250

DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate

în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie


250

 

Perioada de implementare: 01 aprilie 2010 – 30 martie 2012

Manager de proiect: Conf. univ. dr. Cosima Rughiniș

Parteneri: Colegiul Noua Europă (NEC)

Valoarea totală a proiectului: 1.848.999,00 lei

Valoarea cofinanțării: 36.980,00 lei

Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 1.812.019,00 lei

Date de contact proiect: Cosima Rughiniș (cosima.rughinis@gmail.com); Ileana Bădănău (ileana.badanau@gmail.com)


Obiectivul general al proiectului DOCSOC – Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie vizează inovarea şi consolidarea sistemului de studii doctorale şi postdoctorale în sociologie, prin dezvoltarea riguroasă a profilului calificării, a curriculumului, a metodologiilor didactice şi a procedurilor de asigurare a calităţii, precum şi prin accesul la noi tehnologii, la proiecte interdisciplinare şi la o bază de resurse pentru cercetarea avansată.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

O1. Sporirea competenţelor profesionale şi transversale ale doctoranzilor în sociologie şi ale îndrumătorilor acestora, pe baza clarificării profilului calificării de doctor în sociologie, a dezvoltării curriculumului şi prin lărgirea accesului la reţele şi resurse ştiinţifice. Proiectul îşi propune sprijinirea unui număr de 150 de doctoranzi în sociologie.

O2. Dezvoltarea organizaţională a sistemului de studii doctorale în sociologie: îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii, creşterea eficienţei utilizării resurselor, ridicarea nivelului de flexibilitate şi de feed-back din partea beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

O3. Consolidarea comunităţii ştiinţifice sociologice prin intensificarea comunicării online şi directe în care participă doctoranzii şi personalul implicat în studiile doctorale, prin accesul crescut la resursele umane ale sistemului ştiinţific – reţele şi asociaţii profesionale, conferinţe  etc., precum şi la literatura sociologică contemporană şi la rezultatele proiectelor de cercetare aflate în desfăşurare.

O4. Realizarea unei contribuţii semnificative la dezvoltarea sistemului naţional de studii doctorale prin participarea la elaborarea politicilor naţionale, precum Cadrul Naţional al Calificărilor, conform principiului autonomiei şi subsidiarităţii, precum şi prin testarea unor metodologii şi tehnologii inovative de asigurare a calităţii studiilor doctorale.

O5. Creşterea competitivităţii la nivel naţional şi european al absolvenţilor studiilor de doctorat, precum şi creşterea relevanţei rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii actuală din spaţiul european.

Obiectivele specifice sunt interdependente: progresele înregistrate la un nivel se repercutează şi asupra celorlalte niveluri.

 

Principalele activități desfăşurate în cadrul proiectului sunt:

A. Dezvoltarea curriculum-ului şi definirea profilului calificării pentru programul de studii doctorale în sociologie:

1. Participarea la definirea calificării de doctor în sociologie, conform metodologiei ACPART 2008, prin organizarea unor grupuri de lucru;

2. Realizarea unei metodologii de evaluare internă a studiilor doctorale;

3. Aplicarea metodologiei şi elaborarea unui raport de evaluare a studiilor doctorale în sociologie la nivelul instituţiei;

4. Consolidarea procedurilor interne de asigurare a calităţii în studiile doctorale;

5. Dezvoltarea curriculum-ului de studii doctorale, cu accent pe orientarea carierei şi dezvoltarea competenţelor manageriale ale doctoranzilor;

6. Realizarea unei competiţii ştiinţifice adresate doctoranzilor; elaborarea unor proceduri pentru instituţionalizarea sustenabilă a acestei competiţii, cu o frecvenţă anuală.

 

B. Promovarea de reţele şi parteneriate la nivel naţional şi european:

1. Dezvoltarea unei identităţi vizuale a Şcolii doctorale, pentru promovarea studiilor doctorale la nivel naţional şi european;

2. Europenizarea studiilor doctorale în sociologie prin studiul comparativ al procedurilor de asigurare a calităţii din diferite şcoli doctorale europene; elaborarea de propuneri de compatibilizare a studiilor doctorale organizate de instituţia solicitantă cu bunele practici europene;

3. Sprijinirea doctoranzilor pentru a publica în reviste cotate în baze de date internaţionale, prin dezvoltarea unui sistem intern de online double blind peer-review preliminar, implicând doctoranzii atât în calitate de autori cât şi în calitate de revizori, alături de îndrumători şi alţi cercetători din domeniu; aplicarea sistemului de online peer-review într-o etapă pilot şi redactarea unui raport de evaluare a acestuia;

4. Deschiderea unor parteneriate cu şcoli/programe doctorale din ţări ale UE care sunt în mod special interesate de cercetarea socială din România;

5. Organizarea unor reţele internaţionale de cercetare structurate pe temele dominante ale programelor doctorale coordonate în cadrul instituţiei;

6. Asigurarea unei metode de informare constantă a personalului implicat în studiile doctorale cu privire la conferinţele şi alte evenimente ştiinţifice relevante din domeniu;  stimularea înscrierii doctoranzilor în asociaţii profesionale.

 

C. Implementarea unui sistem informatic integrat şi multifuncţional dedicat studiilor doctorale:

1. Realizarea unui site dedicat studiilor doctorale la nivelul organizaţiei, cu funcţionalităţi multiple – incluzând:

-  biblioteca virtuală de teze de doctorat,

-  un mecanism de asigurare a online double blind peer-review,

-  acces la resurse bibliografice virtuale,

-  acces la reţele de cercetători pe teme specifice, etc;

2. Facilitarea accesului la resurse informatice pentru încurajarea cercetării avansate în cadrul studiilor doctorale: software specializat, asigurarea bazei de documentare bibliografică;

3. Asigurarea unor mecanisme de coordonare online a activităţilor din cadrul studiilor doctorale, precum utilizarea unui orar publicat online, a unor liste de discuţii privind activităţile din catedră etc;

4. Consolidarea sistemului informatic de prevenire şi detectare a fraudelor intelectuale.

 

D. Tehnologii şi acţiuni inovatoare în cadrul studiilor postdoctorale în sociologie:

1. Realizarea unei competiţii ştiinţifice de cercetare postdoctorală adresate doctoranzilor în faza finală de elaborare a tezei;

2. Construirea unei reţele de cercetare postdoctorală implicând  doctoranzii şi cercetătorii postdoctorali români din ştiinţele sociale din diaspora, bazat pe un sistem de comunicări online periodice;

3. Asigurarea unei proceduri de informare constantă a doctoranzilor cu privire la oportunităţile de formare şi cercetare postdoctorală la nivel european;

4. Elaborarea unor proceduri privind implicarea doctoranzilor în proiecte de cercetare coordonate de organizaţiile partenere, în colaborare cu cercetători postdoctorali şi cu alţi cercetători;

 

E. Promovarea interdisciplinarităţii în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie:

1. Realizarea a două seminarii dedicate cercetării interdisciplinare în ştiinţiele sociale;

2. Realizarea unui raport privind cercetarea interdisciplinară la nivelul studiilor doctorale în ştiinţele sociale în România;

3. Dezvoltarea unei strategii de încurajare a interdisciplinarităţii în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie;

4. Realizarea unui seminar dedicat carierelor europene în cercetare în ştiinţele socio-umane;

5. Acordarea a două burse semestriale, pe bază competitivă, pentru proiecte interdisciplinare de cercetare doctorală;

6. Realizarea unui centru de resurse virtuale pentru sprijinul cercetării interdisciplinare.

 

F. Informare şi publicitate privind proiectul

1. Stabilirea identităţii vizuale a proiectului, in concordanţă cu Manualul de identitate vizuală al POSDRU;

2. Construirea şi publicarea site-ului dedicat proiectului, interconectat cu site-urile instituţiilor participante şi cu site-ul dedicat studiilor doctorale;

3. Publicarea continuă pe site a rezultatelor proiectului, în română, precum şi o selecţie a acestora în limba engleză;

4. Organizarea unei dezbateri privind starea studiilor doctorale in ştiinţele sociale – dezbatere în care vor fi prezentate obiectivele şi rezultatele intermediare ale proiectului;

5. Organizarea unui seminar pentru prezentarea şi discutarea rezultatelor finale ale proiectului, cu accent pe impactul şi sustenabilitatea acestora.

 

G. Management de proiect

1. Planificarea activităţilor proiectului şi coordonarea activităţilor echipei de experţi;

2. Gestiunea financiară a proiectului: alocarea resurselor, achiziţii, plăţi;

3. Elaborarea cererilor de prefinanţare, a rapoartelor tehnico-financiare, şi a altor rapoarte necesare;

4. Coordonarea funcţionării parteneriatelor;

5. Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului;

6. Elaborarea şi adaptarea continuă a planului de asigurare a sustenabilităţii proiectului;

7. Comunicarea continuă cu finanţatorul.

 

H. Achiziţii

1. Evaluarea nevoilor pentru buna desfăşurare a proiectului: echipamente, licenţe software, abonamente la publicaţii de specialitate, şi pregătirea documentaţiei pentru realizarea achiziţiilor;

2. Desfăşurarea achiziţiilor.

Realizarea şi administrarea site-ului proiectului şi al Şcolii doctorale va fi realizată de o firmă de specialitate, pe baza unui contract de furnizări de servicii.

Pentru buna realizare a proiectului, sunt necesare următoarele achiziţii:

- echipamente şi software pentru susţinerea infrastructurii informatice de sprijin;

- echipamente, dotări pentru eficientizarea managementului proiectului şi al Şcolii doctorale.

 

Indicatorii proiectului

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

36

Numărul de doctoranzi sprijiniți

150

37

Numărul de școli doctorale înființate/sprijinite

1

38

Numărul de cercetători sprijiniți pentru programe post-doctorale

20

 

 

 

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

39

Ponderea doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor

75

40

Numărul de lucrări științifice

50

41

din care prezentate de doctoranzi și cercetători

50

42

din care publicate de doctoranzi și cercetători

10

43

Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităților

20

 

 

 

ID

Indicatori adiționali [output]

Valoare

1

Seminarii organizate privind cariera în cercetare și cercetarea interdisciplinară

3

2

Module inovative de formare a doctoranzilor

10

3

Sistem informatic de sprijin al cercetării doctorale

1

4

Identitate vizuală a Școlii doctorale

1

5

Competiții științifice pentru doctoranzi

3

 

 

 

ID

Indicatori adiționali [result]

Valoare

6

Numărul de doctoranzi membri în asociații profesionale internaționale

30

7

Rapoarte de evaluare internă a studiilor doctorale în sociologie

1

8

Raport privind definirea profilului de doctor în sociologie

1

9

Raport privind cercetarea interdisciplinară în proiectele doctorale din sociologie

1

 

Categoriile de grup țintă

ID

Grup țintă

Valoare

97

Personal al școlilor doctorale și graduale

150

 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul proiectului DOCSOC, diponibil la adresele: http://doctorat-sociologie.ro; http://doctorat.sas.unibuc.ro

 

 

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Pagină actualizată la 13 Noiembrie 2011.