Cursul are în vedere familiarizarea studenţilor din anul I de la Departamentul de filologie rusă şi slavă cu cele mai importante aspecte ale reflecţiei teoretice asupra literaturii şi dezvoltarea unor abilităţi de analiză şi interpretare a textului literar. Pornind de la conceptele teoretice selectate, se vor exersa mecanismele necesare descrierii, analizei şi interpretării textelor literare.

Textele pentru analiză vor fi selectate preponderent din literaturile slave.

Concepte orientative: 

Realitate – ficțiune, text – receptare – interpretare (literatură şi poetică/ retorică; literatură şi interpretare/ hermeneutică). Textualitate şi intertextualitate. Niveluri de analiză a textului literar. Niveluri de dificultate a textului literar. Curente şi direcţii literare. Categorii estetice. Şcoala formală rusă. Structuralism şi poststructuralism. Evoluţia formelor epice/ lirice/ dramatice. Literatură și antiliteratură/ metaliteratură/ paraliteratură. Instanţe narative: autor concret – autor abstract – narator – naratar – cititor abstract – cititor concret. Tipologii narative. Focalizare. Istorie şi povestire. Acţiune narativă. Personaj. Spaţiu şi timp în naraţiune. Punere în abis. Autor – narator – cititor în viziunea lui G. Genette și J. Lintvelt. Mărcile lirismului: subiectivitate, versificaţie, figuralitate. Problema eului liric. Mărcile eului liric. Imaginar poetic. Bizarerii prozodice. Sens propriu, sens figurat. Denotaţie şi conotaţie. Figuri de stil. Versificaţie. Instanţele textului dramatic. Didascalii. Acţiune dramatică. Structura textului dramatic.

Bibliografia se oferă la curs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Septembrie 2015.