Cursul vizează următoarele competenţe specifice disciplinei:

-        crearea deprinderilor de limba rusă contemporană la nivelurile A1, A2, B1 şi B2, pornind de la alfabet şi parcurgând structurile de limbă esenţiale;

-        aplicarea cunoştinţelor de teorie a limbii în situaţii de comunicare curentă, scrisă şi orală;

-        acumularea de vocabular organizat pe arii tematice (Despre sine, Interacţiunea socială şi relaţiile interumane, Natura şi mediul înconjurător, Cultură şi civilizaţie rusă);

-         utilizarea unor tipuri variate de exerciţii (gramatică, lexic, traducere, retroversiune, conversaţie): exerciţii de repetiţie, de recunoaştere, de grupare, de caracterizare, de justificare, de disociere, de exemplificare, de completare şi înlocuire, de transformare, de reducere/ expansiune, creative şi ludice;

-        crearea deprinderii de a utiliza dicţionarul, tabelele şi schemele gramaticale;

-        exersarea deprinderii de a lucra în echipă;

-        cultivarea unui mediu de lucru dominat de o atitudine pozitivă faţă de limba şi cultura rusă în context european şi global;

-        relevarea legăturii dintre dintre limbă şi cultură.

 

Cursul evaluează următoarele competenţe:

-       receptarea mesajelor transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare;

-       producerea de mesaje orale şi scrise, adecvate situaţiei (relatarea coerentă a unui eveniment real sau imaginar, sub forma unor descrieri/ scurte povestiri orale sau scrise; completarea unor texte lacunare, valorificând informaţii achiziţionate pe o temă dată);

-       interacţiunea în comunicarea orală şi scrisă (comentarea succintă a unor opinii sau afirmaţii exprimate în formă orală sau scrisă şi formularea de argumente pro sau contra; exprimarea de sentimente/ atitudini faţă de fapte, evenimente și idei vehiculate într-un text dat);

-      transferul şi medierea mesajelor orale şi scrise (reformularea unor replici dintr-un dialog sau a unor scurte texte; rezumarea, într-un număr determinat de cuvinte sau rânduri, a unui text autentic – publicistic, literar, de specialitate; transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă; traducerea din limba rusă, cu ajutorul dicţionarului, a unui text autentic de dimensiune şi dificultate redusă).

Procesul didactic ce stă la baza cursului de Practica limbii ruse respectă normele academice prin strategiile utilizate, prin metodele moderne de predare-evaluare, prin caracterul interactiv, prin raportul echilibrat între teorie şi practică, prin deontologia evaluării şi prin climatul psiho-social.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Septembrie 2015.