Bazele culturii europene

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

Bazele culturii

 

 

 1. 1.     Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Neogreacă / Germană / Rromani / Maghiară

 

 1. 2.     Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Bazele culturii europene

2.2 Titularul activităţilor de curs

lector dr. Theodor Georgescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

lector dr. Theodor Georgescu

2.4 Anul de studiu   

 

II

2.5 Semestrul

 

 

I

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.


 

 1. 3.     Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

42

din care: 3.5 curs

 

28

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

6

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

12

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

28

 

3.8 Total ore pe semestru

70

 

3.9 Numărul de credite

3

 
 

 1. 4.     Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 •  

 

 

 1. 5.     Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa 50% din numărul orelor de curs

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţa 75% din numărul orelor de seminar

 

 1. 6.     Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

O privirea diacronică asupra civilizației greco-romane.

Competenţe transversale

Dezvolatrea capacității de analiză critică.

 

 1. 7.     Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Înțelegerea nașterii și evoluției a două dintre cele mai importante civilizații: civilizația greacă și romană. Capacitatea de a le înțelege rolul în nașterea și dezvoltarea Europei.

7.2 Obiectivele specifice

.

.

 

 

 1. 8.     Conţinuturi

8.1 Curs

 

 

 

 

O privirea diacronică asupra civilizației greco-romane. Este prezentată mai întâi lumea greacă și apoi cea romană subliniindu-se continuitatea și unitatea celor două civilizații. Pentru o înțelegere adecvată este schițat mai întâi cadrul istoric. Sunt alese apoi, atât pentru lumea greacă, cât și pentru cea romană, mai multe teme fundamentale care au avut impact în dezvoltarea ulterioară a civilizației europene: religia greacă  / romană / nașterea creștinismului, organizarea polis-ului grecesc / Roma, politica greacă, nașterea formelor de guvernământ, constituția mixtă romană și efectele ei asupra civilizației europene. Sunt trecute în revistă apoi formele literare și principalii lor reprezentanți. Este analizată arta greacă și cea romană și efectele asupra artei europene și mondiale. 

Metode de predare

 

 

Observaţii

 1. Scurtă privire istorică asupra istoriei grecești. Civilizația miceniană. Civilizația geometrică sau epoca lui Homer. Colonizarea. Răspândirea dialectelor grecești. Perioada arhaică (sec. VIII-VI a.). Sparta – formarea statului spartan.

2 (curs)+ 1 (seminar)

 1. Scurtă privire istorică (continuare): epoca clasică. Războaiele medice. Liga de la Delos. Politica lui Pericles. Conflictul Athena-Sparta. Războiul peloponesiac. Sparta și Athena după anul 404 a. Expediția celor zece mii. Epaminonda și hegemonia tebană. Creșterea regatului macedonean. Filip al II-lea. Alexandru cel Mare. Diadohii și regatele elenistice. Cucerirea romană.

2+1

 1. Rituri și zei în lumea greacă. Familiaritatea cu sacrul. Antropomorfismul. Rugăciunea. Ofranda. Sacrificiul. Ritul „uranic” și ritul „htonian”. Marile ceremonii religioase. Procesiunile. Jocurile și rolul lor în religia greacă. Jocurile olimpice: desfășurarea și importanța lor. Cultul morților. Misterele eshatologice: orfismul. Misterele de la Eleusis. Oracole și divinație.

2+1

 1. Organizarea polis-ului grec. Munca. Sclavajul. Repartiția numerică a populației.  Posesia și conferirea dreptului de cetățenie. Formele de guvernământ: monarhie/tiranie, aristocrație/oligarhie, democrație/ohlocrație. Educația cetățeanului.

2+1

 1. Fecunditatea literelor grecești. Epopeea, poemele ciclice, tradiția hesiodică, imnurile. Lirismul arhaic. Teatru: tragedia și comedia. Apariția prozei: istoria (Herodot, Tucidide, Xenofon). Elocința: Isocrate și Demostene. Poezia alexandrină.

2+1

 1. Arta greacă. Ceramică, sculptură, pictură, mozaic. Reprezentarea frumuseții umane. Construcția templelor: stiluri. Științele în Grecia: tehnica, medicina, geografia.

2+1

 1. Scurtă privire istorică asupra istoriei romane. Întemeierea Romei, perioada regalității, instaurarea Republicii, cucerirea Italiei, războaiele punice, cucerirea Greciei, sfârșitul Republicii.

2+1

 1. Imperiul roman, principalele dinastii, expansiunea teritorială, Principatul și Dominatul, criza imperiului, căderea Imperiului roman de apus.

2+1

 1. Religia romană. Familia și riturile ei. De la magie la religie. Practica religioasă. Locuri de cult. Crizele religioase. Apariția creștinismului.

2+1

 1.  Dreptul roman. Instituțiile. Administrația imperială. Dreptul penal, dreptul civil, juriștii.

2+1

 1. Armata romană: organizare și tactică. Soldatul sub arme. Bătălii celebre. Reorganizarea militară în timpul Imperiului.

2+1

 1.  Literele, științele și artele. Latinii și literele. Realismul latin, Plaut, primii istorici, elocvența (Cato)

2+1

 1.  Monumentele Romei. Extinderea Romei. Forul roman. Forurile imperiale. Circurile și amfiteatrele. Teatrele romane. Termele și apeductele. Supraviețuirea monumentelor în Roma de astăzi.

2+1

 1.  Roma și educația clasică. Vechea educație romană. Influența greacă. Problema limbilor: greaca și latina. Școlile romane: învățământul primar, secundar, superior. Opera educativă a Romei. Statul roman și educația. Creștinismul și educația clasică. Apariția școlilor creștine de tip medieval. Sfârșitul școlii antice.

2+1

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

Nr.crt.

 

 

                    Bibliografie minimală

1

R. Bloch-J. Cousin, Roma și destinul ei, vol. I-II, (trad. rom.), Ed. Meridiane, București, 1985.

2

F. Chamoux, Civilizația elenistică, vol. I-II, (trad. rom.), Ed. Meridiane, București, 1985.

3

F. Chamoux, Civilizația greacă, vol. I-II, (trad. rom.), Ed. Meridiane, București, 1985.

4

G. Glotz, Cetatea greacă, (trad. rom.), Ed. Meridiane, București, 1992.

5

M. Crawford, Roma republicană, (trad. rom.), Ed. Meridiane, București, 1997.

6

Henri-Irénée Marrou, Istoria educației în antichitate, vol. I-II (trad. rom.), Ed. Meridiane, București, 1997.

 

 

 

 

 

 1. 9.     Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

 

10.4 Curs

- examen final cu intrebări din întreaga materie

 

100% examenul final

 

-        

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Acumularea punctajului minimal pentru nota de trecere.

 

 

Data completării

30. 10. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

                        lect. Theodor Georgescu

 

Semnătura titularului de seminar

lect. Theodor Georgescu

 

 

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 
 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2013.