Curs practic ngr An. I

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

PRACTICA LIMBII GRECEŞTI

 

 

 1. 1.     Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Neogreacă

 

 1. 2.     Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Practica limbii greceşti

2.2 Titularul activităţilor de curs

 

2.3 Titularul activităţilor de seminar

lector dr. Theodor Georgescu

2.4 Anul de studiu   

 

I

2.5 Semestrul

 

 

1

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.


 

 1. 3.     Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

 

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

28

din care: 3.5 curs

 

 

3.6 seminar/laborator

 

28

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

6

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

12

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

28

 

3.8 Total ore pe semestru

56

 

3.9 Numărul de credite

2

 
 

 1. 4.     Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 

 

 

 1. 5.     Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţa 75% din seminarii

 

 1. 6.     Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Înțelegere, citire, gramatică, conversație în limba neogreacă nivel A1.

Competenţe transversale

Posibilitatea de a compara structuri cu alte limbi moderne.

 

 1. 7.     Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

dobândirea abilităților de comunicare, înțelegere, citire în ngr.

7.2 Obiectivele specifice

 

-

 

 

 1. 8.     Conţinuturi

8.1 Curs practic

 

 

 

Însușirea structurilor gramaticale neogrecești prin exerciții de temă, versiune, conversație pe diferite teme. Lecțiile sunt structurate astfel încât gramatica să fie însușită treptat împreună cu un lexic adecvat, de la termenii uzuali către cei rari, de la concret spre abstract. Primul manual este structurat în 37 de lecții: fiecare din ea cuprinde una sau două probleme de gramatică, un text care explică problemele de gramatică și exerciții care le fixează. Cel de-al doilea manual este o metodă acustică. Studenții ascultă un dialog și pe baza lui sunt apoi invitați să rezolve diverse exerciții. Cele două manuale sunt utilizat simultan, fiecare curs fiind structurat în explicarea unei probleme de gramatică, aplicarea ei pe un text, audierea unui alt text cu o problematică asemănătoare, rezolvarea de exerciții și conversație pe baza unei teme propuse.

Metode de predare

Observaţii

 

Bibliografie minimală:

 

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Ta nea ellinika gia xenous, Thessaloniki, 2007

Phroso Arnavitaki, Lelia Panteloglou, Akou na dis, vol. I, Athina, 2006.

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Comedie greacă - Aristophan.

Interactive, centrate pe student

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

V. Coulon & M. van Daele, Aristophane, vol. 1-5. Paris: Les Belles Lettres, 1923-82 (repr. 1967); N.G. Wilson, Aristophanis Fabulae. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Dicţionare grec-român/francez/englez

 

 

 1. 9.     Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţa 75%

continuă, 2 lucrări de control, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% examenul final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Traducere din care să rezulte înţelegerea ideii fundamentale a textului.

 

Data completării

11. 11. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

 

 

Semnătura titularului de seminar

lect. dr. Theodor Georgescu

 

 

 

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2013.