Literatură greacă - epoca clasică (an. II, sem. II)

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

LITERATURĂ GREACĂ

 

 

 1. 1.     Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

 1. 2.     Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

LITERATURĂ GREACĂ – epoca clasică

2.2 Titularul activităţilor de curs

lector dr. Theodor Georgescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

lector dr. Theodor Georgescu

2.4 Anul de studiu   

 

II

2.5 Semestrul

 

 

II

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.


 

 1. 3.     Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

42

din care: 3.5 curs

 

28

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

6

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

12

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

28

 

3.8 Total ore pe semestru

70

 

3.9 Numărul de credite

3

 
 

 1. 4.     Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 •  

 

 

 1. 5.     Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa 50% din numărul orelor de curs

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţa 75% din numărul orelor de seminar

 

 1. 6.     Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea literaturii grecești din epoca clasică (II).

Competenţe transversale

Capacitatea de a analiza în diacronie evoluția unor genuri / specii literare.

 

 1. 7.     Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea cunoştinţelor ce privesc literatura greacă din epoca clasică

7.2 Obiectivele specifice

Aprofundarea competenţelor de analiză literară.

.

 

 

 1. 8.     Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Oratoria

 1. Formarea elocinței attice   
 2. Epocă homerică
 3. Athena în secolul al V-lea

Seminar:

2(curs)+1 (seminar)

 1. Curs: Themistocles; Pericles
 2. Retorica siciliană
 3. Retorica ateniană
 4. Antiphon

Seminar:

2+1

 1. Curs: Epoca de maturitate a oratoriei

            Elocința judiciară

 1. Andocide
 2. Lysisas
 3. Isaios

Seminar:

2+1

Curs: Elocința de aparat

 1. Isocrates

Seminar:

2+1

 1. Curs: Demosthene

Seminar:

2+1

 1. Oratori contemporani cu Demosthene (Hyperide, Lycurg, Eschine)

Seminar:

2+1

Curs: Comedia

 

 1. Originile comediei
  1. Epicharm
  2. Sophron
  3. Formarea comediei vechi
   1. Începuturile comediei attice

Seminar:

2+1

 1. Curs: Caracteristicile comediei. Structura comediei. Acțiunea, corul, personajele, limba.
 2. Predecesorii lui Aristophan: Chionides, Magnes, Ecphantides, Cratinos, Crates, Pherecrates
 3.  

Seminar:

2+1

 1. Curs: Aristophan

Seminar:

2+1

 1. Curs: Aristophan

Seminar:

2+1

 1. Curs: Aristophan

Seminar:

2+1

Curs: Contemporanii lui Aritophan: Eupolis, Phrynichos, Platon Comicul.

Seminar:

2+1

 1. Curs: Comedia secolului al IV-lea. Comedia medie: Antipahnes, Anaxandrides, Eubulos, Alexis, Philemon

Seminar:

2+1

 1. Curs: Comedia nouă: Menandru
 2. Seminar:

2+1

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

Nr.crt.

 

 

                    Bibliografie minimală

1

A. & M. CROISET, Histoire de la littérature grecque, t. III-IV, ed. 2, Paris, 1901.

2

G. MURRY, Aritophanes. A Study, Oxford, 1933.

3

J. TAILLARDAT, Les images d' Aristophane, études de langue et de style, Paris, 1962.

4

J. HENDERSON, The Maculate Muse, Obscene Language in Attic Comedy, New Haven and London: Yale University Press, 1975.

5

G.  KENNEDY, A New History of Classical Rhetoric, New Jersey, 1994.

6

A. WILLI (Editor), The Language of Greek Comedy, University of Basel, 2002.

 

 

 

 

 

 1. 9.     Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

 

10.4 Curs

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

realizarea unui proiect de studiu

30 % + 70% examenul final

 

-       Interpretarea operelor studiate

-       Plasarea autorilor şi a operelor studiate în contextul istoric şi cultural al epocii.

-       Traducerea, cu ajutorul dicţionarului, şi interpretarea unui text din scrierile studiate.

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Cunoaşterea principalelor tendinţe literare şi filosofice din epocă, prezentarea activităţii literare a trei personalităţi ale perioadei romane a literaturii greceşti.

 

 

Data completării

30. 10. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

                                    lect. Theodor Georgescu

 

Semnătura titularului de seminar

lect. Theodor Georgescu

 

 

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 
 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2013.