Literatură greacă - epoca elenistică (an. III, sem. I)

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

LITERATURĂ GREACĂ

 

 

 1. 1.     Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

 1. 2.     Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

LITERATURĂ GREACĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs

lector dr. Theodor Georgescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

lector dr. Theodor Georgescu

2.4 Anul de studiu   

 

III

2.5 Semestrul

 

 

I

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.


 

 1. 3.     Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

42

din care: 3.5 curs

 

28

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

6

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

12

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

28

 

3.8 Total ore pe semestru

70

 

3.9 Numărul de credite

3

 
 

 1. 4.     Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 •  

 

 

 1. 5.     Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa 50% din numărul orelor de curs

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţa 75% din numărul orelor de seminar

 

 1. 6.     Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea literaturii grecești din epoca elenistică.

Competenţe transversale

Capacitatea de a analiza în diacronie evoluția unor genuri / specii literare.

 

 1. 7.     Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea cunoştinţelor ce privesc literatura greacă din epoca elenistică

7.2 Obiectivele specifice

Aprofundarea competenţelor de analiză literară.

.

 

 

 1. 8.     Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

 1. Curs: Trăsăturile generale ale epocii elenistice. Cadru istoric, sec. IV-III a. Chr. Grecia, Regatul Seleucid, Egiptul. Noile centre culturale ale lumii elenistice: Alexandria (Biblioteca, Museionul), Pergam, Antiochia. Arta elenistică. Religia. Formele literare. Limba genurilor literare, apariția limbii koine.

Seminar: Alexandria, noua capitală culturală a lumii elenistice – mărturii antice.

2(curs)+1 (seminar)

 1. Curs: Elegia alexandrină. Trăsături generale. Teme literare. Despre dialecte, vocabular, metrică. Inventarul fragmentelor păstrate. Gustul literar al epocii.

Seminar: Analiză pe text: fragmente din autori minori.

2+1

 1. Curs: Callimachos. Opera poetică: Imnuri, Aitia (Origini), Hecale, Iambi și Epigrame. Stil, limbă, metrică. Disputa dintre Callimachos și discipolul său Apollonios.

Seminar: Analiză pe textul Imnurilor.

2+1

 1. Curs: Apollonios din Rhodos. Prezentarea epopeii Argonauticele. Tradiția homerică și Apollonios. Geografia lui Apollonios, așa cum rezultă din Argonautice.

Seminar: Analiză pe text: cartea a IV-a, Medeea și Iason.

2+1

 1. Curs: Theocritos. Analiza și clasificarea idilelor. Idile autentice-idile apocrife. Clasificare tematică. Natura la Theocritos. Limba lui Theocrit. Influența lui Theocritos asupra scriitorilor latini.

Seminar: Analiză pe text: Idila a II-a (Vrăjitoarele).

2+1

 1. Curs: Alți autori bucolici. Poeți epici și elegiaci minori. Philetas, Aratos din Soloi, Nicandros din Colophon, Lycophron. Tragedia.

Seminar: Analiză pe text: fragmente din autorii studiați la curs.

2+1

 1. Curs: Mimiambul: Herondas. Analiza mimiambilor păstrați integral. Locul lui Herondas în evoluția mimului.

Seminar: Analiză pe text: Mimiambul al II-lea (Pornoboskos)

2+1

 1. Curs: Epigrama elenistică: Anthologia Palatină. Alcătuirea ei, clasificarea epigramelor pe care le conține, teme literare. Poezia didactică a epocii elenistice.

Seminar: Analiză pe texte selectate din Anthologia Palatină.

2+1

 1. Curs: Istoriografia elenistică până la Polybios. Istoricii lui Alexandru cel  Mare. Fragmente păstrate. Influența acestora asupra altor istorici greci și romani.

Seminar: Figura lui Alexandru cel Mare în textele epocii elenistice.

2+1

 1. Curs: Polybios și istoria pragmatică. Metoda istorică. Teoria anaciclozei. Relația Tucidide – Polybios – Titus Livius.

Seminar: Analiză pe text – cauză, pretext, declanșare în Istoriile lui Polybios.

2+1

 1. Curs: Istoria greacă după Polybios: Poseidonios, Diodor din Sicilia, Alexandros Polyhistor, Nicolaos din Damasc, Timagenes.

Seminar: Analiză pe texte din Diodor din Sicilia.

2+1

 1. Curs: Renașterea filosofică în epoca elenistică. Evoluția vechilor școli: Academia, Lykeion, Școala cinică. Figura lui Diogenes.

Seminar: Analiză pe text:  Caracterele lui Theophrastos.

2+1

13.  Curs: Noile școli filosofice: epicureismul și stoicismul. Reprezentați, curente de gândire.

Seminar: Analiză pe texte din Diogenes Laertios.

2+1

 1. Curs: Septuaginta și locul ei în literatura greacă.

Seminar: Analiză pe texte din Cântarea cântărilor.

2+1

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

Nr.crt.

 

 

                    Bibliografie minimală

1

A. & M. CROISET, Histoire de la littérature grecque, t. V, ed. 2, Paris, 1901.

2

PH. –E. Legrand, La poésie alexandrine, Paris, 1924.

3

PEDECH (Paul), La Méthode historique de Polybe, Paris, 1969.

 

4

A.-J. FESTUGIÈRE, La Vie spirituelle en Grèce à l' époque hellénistique, Paris, 1977.

5

F. CHAMOUX, La Civilisation hellénistique, Paris, 1981. (trad. rom.)

6

J. SIRINELLI, Les Enfants d’Alexandre. La littérature et la pensée grecques, 331 av. J.-C. — 519 apr. J.-C., Paris, 1993(trad. rom.)

 

 

 

 

 

 1. 9.     Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

 

10.4 Curs

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

realizarea unui proiect de studiu

30 % + 70% examenul final

 

-       Interpretarea operelor studiate

-       Plasarea autorilor şi a operelor studiate în contextul istoric şi cultural al epocii.

-       Traducerea, cu ajutorul dicţionarului, şi interpretarea unui text din scrierile studiate.

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Cunoaşterea principalelor tendinţe literare şi filosofice din epocă, prezentarea activităţii literare a trei personalităţi ale perioadei romane a literaturii greceşti.

 

 

Data completării

30. 10. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

                                    lect. Theodor Georgescu

 

Semnătura titularului de seminar

lect. Theodor Georgescu

 

 

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 
 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 17 Noiembrie 2013.