LIMBAJE SPECIALIZATE (Tratate tehnice medio-si neolatine)

 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ ŞI NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

MASTERAT

1.6 Programul de studii / Calificarea

TRADUCTOLOGIE LATINO-ROMANICǍ

 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Limbaje specializate (tratate tehnice medio- si neolatine)

 

 

2.2 Titularul activităţilor de curs

 

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

2.4 Anul de studiu

 

II

2.5 Semestrul

 

II

2.6 Tipul de evaluare

 

V

2.7 Regimul disciplinei

 

                 

 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

 

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

 

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

4

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

4

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

22

 

3.8 Total ore pe semestru

50

 

3.9 Numărul de credite

3

 

             

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 • Cunoştinţe de sintaxă a propoziţiei şi a frazei în latina clasică

4.2 de competenţe

 •  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenta 100% la seminarii

 

6. Competenţele specifice acumulate

 

Competenţe profesionale

 • Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; capacitatea de a explica si interpreta textele studiate; reflecţie critică; creativitate; capacitate de analiză şi sinteză
 • discernământ  critic
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare

Competenţe transversale

 • Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 •  Capacitatea de a lucra în echipă
 • Capacitatea de a se adapta la o situaţie noua şi de a dovedi  flexibilitate în comunicare
 • Flexibilitate şi toleranţă faţă de opinii diverse

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

 • Fundamentarea capacităţii de argumentare în domeniul de specialitate şi a capacităţii de a realiza conexiuni interculturale si istorice

 

7.2 Obiectivele specifice

 

 • Dezvoltarea capacităţii de descifrare şi interpretare a textelor studiate

 

 

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Se vor citi capitole din Bartholomaeus Eustachius, Libellus de dentibus

Interactive, centrate pe student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Eustachius Bartholomaeus, Libellus de dentibus

Jozef Ijsewijn, Dirk Sacré, Companion to Neo-Latin Studies. Part II, Literay, Linguistic, Philological and Editorial Questions. Second entirely rewritten edition, Leuven University Press, 1998, p. 324,345.

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.  Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţa 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% verificarea finală

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Descifrarea unui text nu prea dificil (la prima vedere) din autorul studiat, capacitatea de a-l transpune într-o limbă română inteligibilă şi de a face comentarii pe marginea lui.

 

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

 

 

Semnătura titularului de seminar

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.