OPŢIONAL 1 – LATINĂ MEDIEVALĂ

 

FIŞA DISCIPLINEI

CURS OPŢIONAL – LATINA MEDIEVALǍ

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Curs opţional – Latina medievală

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.3 Titularul activităţilor de seminar

 

2.4 Anul de studiu   

 

III

2.5 Semestrul

 

 

V

2.6 Tipul de evaluare

 

V

2.7 Regimul disciplinei

 

Op.

                 

 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

 

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

28

din care: 3.5 curs

 

28

3.6 seminar/laborator

 

 

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

8

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

4

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

22

 

3.8 Total ore pe semestru

50

 

3.9 Numărul de credite

2

 

             

 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 • Cunoştinţe de morfosintaxă şi de istorie a limbii latine

4.2 de competenţe

 •  

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa la 50% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 •  

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; capacitatea de a explica si interpreta diversele forme morfosintactice întâlnite în textele medievale

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Fundamentarea viziunii diacronice asupra limbii latine

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Dezvoltarea capacităţii de a traduce (cu dicţionarul) şi de a comenta orice text medieval; cunoaşterea tendinţelor de evoluţie ale latinei în spaţiul european după secolul al IX-lea şi contribuţia ei la dezvoltarea vieţii culturale, sociale şi politice europene; cunoaşterea statutului limbii latine în Ţările Române în evul mediu şi raportul cu slavona românească; dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte fenomenele lingvistice caracteristice latinei medievale (prin comparaţie cu cea clasică) şi de a explica aceste fenomene

 

 

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiuni generale(apariţia şi dezvoltarea filologiei latine medievale; definiţia latinei medievale; cronologia latinei medievale)

 

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Limba latină in secolele VI-VIII în Italia, Spania vizigotă, Gallia, Irlanda şi Britannia, nordul Africii

 

Renaşterea carolingiană. Latina în secolele IX-XI

 

Renaşterea medievală: secolele XII-XIII. Neolatina

Latina de cancelarie. Latina medievală şi neolatina în Ţările Române                                                                                                           

 

Bibliografie minimală:

Ana-Cristina Halichias, Studia mediaevalia, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011

Mihaela Paraschiv, Documentele latine de cancelarie din Moldova (sec. XIV-XVIII). Studiu lingvistic şi stilistic, Iaşi, Editura Junimea, 2004

Ernst Robert Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, Bucureşti, 1970

Dag Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris, 1968

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 50%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% verificarea finală

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Identificarea şi explicarea principalelor trăsături ale latinei târzii şi vulgare

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

Semnătura titularului de seminar

 

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.