OPŢIONAL 1 – PALEOGRAFIE LATINĂ

 

FIŞA DISCIPLINEI

PALEOGRAFIE LATINǍ

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ISTORIE

1.3 Catedra

 DEPARTAMENTUL DE fILOLOGIE CLASICA SI NEOGREACA/DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ANTICA, ARHEOLOGIE SI ISTORIA ARTEI

1.4 Domeniul de studii

ISTORIE

1.5 Ciclul de studii

MASTERAT

1.6 Programul de studii / Calificarea

Studii medievale interdisciplinare: istorie, cultura, literatura

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Paleografie latină

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.4 Anul de studiu   

 

I

2.5 Semestrul

 

 

I

 

2.6 Tipul de evaluare

 

C

2.7 Regimul disciplinei

 

DA

                 

 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

28

din care: 3.5 curs

 

14

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

8

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

28

 

3.8 Total ore pe semestru

56

 

3.9 Numărul de credite

4

 

             

 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 •  

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa la 50% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţa la 100% din seminarii

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; capacitatea de a explica si interpreta textele medievale; reflecţie critică; creativitate; capacitate de analiză şi sinteză
 • discernământ  critic
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare 

 

Competenţe transversale

 • Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 •  Capacitatea de a lucra în echipă
 • Capacitatea de a se adapta la o situaţie noua şi de a dovedi  flexibilitate în comunicare
 • Flexibilitate şi toleranţă faţă de opinii diverse

 

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

 • Fundamentarea capacităţii de argumentare în domeniul de specialitate şi a capacităţii de a realiza conexiuni interculturale si istorice

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

 • Însuşirea unor noţiuni generale de limbă latină, indispensabile descifrării şi înţelegerii planşelor paleografice
 • Dezvoltarea capacităţii de descifrare şi interpretare a manuscriselor medievale ca instrument indispensabil în înţelegerea fenomenelor istorice şi a civilizatiei medievale

 

 

 

 

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

I. Periodizarea istoriei limbii latine; definiţia latinei medievale şi a neolatinei; originea alfabetului latin

II. Notiuni de fonetică latină (vocale, consoane, accent)

III-V. Notiuni de morfologie a substantivului şi adjectivului; exerciţii aplicative

VI-VIII: Verbul; exerciţii aplicative

IX. Trăsături specifice gramaticii latinei medievale

X-XIV: Traducere, analiză gramaticală şi interpretare de texte latine medievale.

 

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

 

Bibliografie minimală:

Ana-Cristina Halichias, Elemente de fonetică şi morfosintaxă latină, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Traduceri din autori clasici şi medievali cu scopul explicării şi înţelegerii diverselor forme gramaticale

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

Ana-Cristina Halichias, Elemente de fonetică şi morfosintaxă latină, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011

Varii ediţii ale textelor studiate

 

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 50%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% verificarea finală

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.5 Seminar / laborator

Prezenţa 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% verificarea finală

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Traducerea în proporţie de 25%  a unui text;

Analizarea sub aspect morfologic a cel puţin cinci cuvinte din textul tradus

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

Semnătura titularului de seminar

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

PALEOGRAFIE LATINǍ

11.  Date despre program

1.2  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ISTORIE

1.3 Catedra

 DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICA SI NEOGREACA/DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ANTICA, ARHEOLOGIE SI ISTORIA ARTEI

1.4 Domeniul de studii

ISTORIE

1.5 Ciclul de studii

MASTERAT

1.6 Programul de studii / Calificarea

Studii medievale interdisciplinare: istorie, literatura, cultura

 

12.  Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Paleografie latină

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.4 Anul de studiu   

 

I

2.5 Semestrul

 

 

II

 

2.6 Tipul de evaluare

 

C

2.7 Regimul disciplinei

 

DA

                 

 

13.  Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

28

din care: 3.5 curs

 

14

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

8

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

28

 

3.8 Total ore pe semestru

56

 

3.9 Numărul de credite

3

 

             

 

14.  Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 •  

 

15.  Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa la 50% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţa la 100% din seminarii

 

16.  Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; capacitatea de a explica si interpreta textele medievale; reflecţie critică; creativitate; capacitate de analiză şi sinteză
 • discernământ  critic
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare

Competenţe transversale

 • Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 •  Capacitatea de a lucra în echipă
 • Capacitatea de a se adapta la o situaţie noua şi de a dovedi  flexibilitate în comunicare
 • Flexibilitate şi toleranţă faţă de opinii diverse

 

17.  Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

 • Fundamentarea capacităţii de argumentare în domeniul de specialitate şi a capacităţii de a realiza conexiuni interculturale si istorice

 

7.2 Obiectivele specifice

 

 • Dezvoltarea capacităţii de descifrare şi interpretare a manuscriselor medievale ca instrument indispensabil în înţelegerea fenomenelor istorice şi a civilizatiei medievale
 • Capacitatea de a integra istoria scrierii latine din Ţările Române în istoria culturală europeană

 

 

18.  Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

II. Noţiuni generale (rolul scrierii în dezvoltarea societăţii;  obiectul şi ramurile paleografiei; apariţia şi dezvoltarea paleografiei latine; noţiuni de terminologie)   

II-IV Practica scrierii latine (materiale subiacente, instrumente şi lichide de scris; tehnica scrierii)  

V- IX :  Evoluţia scrierii cu alfabet latin: originea alfabetului latin; sistemele de prescurtare ; Scrierea latină în antichitate; scrierile regionale; scrierea carolingiană scrierea gotică ; Scrierea umanistă;scrierea modernă; Exerciţii de descifrare a unor texte reprezentative pentru fiecare tip de scriere

X. Noţiuni de diplomatică latină: părţile constitutive ale chartelor medievale ; Elemente de cronologie

XI-XIV : Scrierea cu alfabet latin În Ţările Române ; Exerciţii de descifrare a unor planşe reprezentative

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

 

Bibliografie minimală:

Hans Foerster, Thomas Frenz: Abriss der lateinischen Paläographie. (Bibliothek des Buchwesens, Bd. 15.) 3. überarb. Auflage, Stuttgart: Hiersemann, 2004

Bernhard Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, Cambridge University Press, 1990

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Lexicon abbreviaturarum, 6. ed. corr., rist. Auflage, Mailand 1998 (Manuali Hoepli)

C. Andreescu, Manual de paleografie latină, Bucureşti – Iaşi, 1938

Steffens, Franz, Lateinische Paläographie, Berlin-Leipzig, 19643

S. Jakό, R. Manolescu, Scrierea latină în evul mediu, Bucureşti, 1971

Dicţionar de ştiinţe speciale ale istoriei, Bucureşti, 1982

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Descifrarea, traducerea şi comentarea unor manuscrise medievale ilustrative pentru diversele perioade de evoluţie ale scrierii latine

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi Xeroxuri şi fotocopii ale textelor care sunt studiate la seminar

 

Bibliografie minimală:

 

Hans Foerster, Thomas Frenz: Abriss der lateinischen Paläographie. (Bibliothek des Buchwesens, Bd. 15.) 3. überarb. Auflage, Stuttgart: Hiersemann, 2004

Bernhard Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages, Cambridge University Press, 1990

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Lexicon abbreviaturarum, 6. ed. corr., rist. Auflage, Mailand 1998 (Manuali Hoepli)

C. Andreescu, Manual de paleografie latină, Bucureşti – Iaşi, 1938

Steffens, Franz, Lateinische Paläographie, Berlin-Leipzig, 19643

S. Jakό, R. Manolescu, Scrierea latină în evul mediu, Bucureşti, 1971

 

19.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

20.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 50%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% verificarea finală

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.5 Seminar / laborator

Prezenţa 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% verificarea finală

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Descifrarea în proporţie de 25% a două texte: unul citit în cadrul orelor de seminar, iar celălalt necunoscut;

Prezentarea a cel puţin două elemente  importante privitoare la o problema teoretică discutată la curs

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

Semnătura titularului de seminar

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.