STRUCTURA LIMBII LATINE – ISTORIA LIMBII

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

STRUCTURA LIMBII LATINE – ISTORIA LIMBII

1. Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

2/.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Structura limbii latine – Istoria limbii

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.4 Anul de studiu   

 

III

2.5 Semestrul

 

 

VI

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.

                 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

30

din care: 3.5 curs

 

20

3.6 seminar/laborator

 

10

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

10

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

8

Tutoriat

5

Examinări

2

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

40

 

3.8 Total ore pe semestru

70

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

  • Cunoştinţe de fonetică istorică, morfologie istorică, lingvistică romanică şi de istorie a limbii latine (perioadele clasică şi postclasică)

4.2 de competenţe

  •  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

  • Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

  • Prezenţă 1oo%

 

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; capacitatea de a explica si interpreta diversele forme morfosintactice întâlnite în textele autorilor antici din perspectivă diacronică; corelarea cu fenomene similare ale limbii eline

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Fundamentarea unei viziuni diacronice asupra limbii latine

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Capacitatea de a recunoaşte, înţelege  şi explica diversele forme morfosintactice care apar în textele scrise pe  parcursul evoluţiei limbii latine. Capacitatea de a comenta gramatical şi stilistic un text prin raportarea la trăsăturile caracteristice ale epocii, ale nivelului de limbă şi ale genului literar căruia îi aparţine Crearea unei viziuni unitare asupra latinei şi asupra relaţiei ei cu limbile romanice.

 

 

 

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiuni introductive: contextul istoric (secolele II-VI); ultimii scriitori ai latinităţii postclasice (Fronto; Plinius cel Tânăr; Apuleius; Aulus Gellius);  bibliografie generală

.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Raportul dintre latina vulgară şi latina târzie (definiţie, trăsături caracteristice, surse de cunoaştere).

 

Fonetismul latinei vulgare

Morfo-sintaxa latinei vulgare

 

Lexicul latinei vulgare

Latina creştină

 

Bibliografie minimală:

J. Clackson, G. Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language, Malden,MA, Blackwell Publishing, 2007

Gh. Bârlea, Introducere în studiul latinei creştine, Bucureşti, Editura Grai şi suflet, 2000    sau

Albert Blaise, Manual de latină creştină, Timişoara, Editura Amarcord, 2000

Jacqueline Dangel, Histoire de la langue latine, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 37-45; 90-92

V. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris, ed. a III-a, 1981                         

I. Fischer, Latina dunăreană, Bucureşti, 1985

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Traducere şi comentariu text Apuleius, Aulus Gellius, Plinius cel Tânăr

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Traducere, comentare, explicare de texte cu vulgarisme (inscripţii, Appendix Probi, Itinerarium Egeriae, Testamentum Porcelli, Gregoire de Tours)

Traducere, comentare, explicare de texte creştine (Hieronymus; Augustin, Actus Petri cum Simone; Itala; Vulgata)

 

Bibliografie minimală:

J. Clackson, G. Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language, Malden,MA, Blackwell Publishing, 2007

Gh. Bârlea, Introducere în studiul latinei creştine, Bucureşti, Editura Grai şi suflet, 2000    sau

Albert Blaise, Manual de latină creştină, Timişoara, Editura Amarcord, 2000

Jacqueline Dangel, Histoire de la langue latine, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 37-45; 90-92

V. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris, ed. a III-a, 1981                         

I. Fischer, Latina dunăreană, Bucureşti, 1985

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.  Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% examenul final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris

 

30 % + 70% examenul final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Identificarea şi explicarea principalelor trăsături ale latinei târzii şi vulgare

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

Semnătura titularului de seminar

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.