STRUCTURA LIMBII LATINE – MORFOLOGIE DESCRIPTIVĂ

STRUCTURA LIMBII LATINE – MORFOLOGIA DESCRIPTIVǍ

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Structura limbii latine – Morfologia descriptivă

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect.dr. Cezar Tabarcea

2.4 Anul de studiu   

 

I

2.5 Semestrul

 

 

I

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.

                 

 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

42

din care: 3.5 curs

 

28

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

108

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             
 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 •  

4.2 de competenţe

 •  

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 • Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 • Prezenţă 1oo%

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea şi interpretarea fenomenelor lingvistice predate

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Fundamentarea cunoştinţelor de morfologie descriptivă latină prin coroborare cu noţiuni de lingvistică generală

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul urmareşte dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte, analiza şi  interpreta fenomenele de ordin morfologic pentru a putea avea acces la textele latinităţii clasice. În mod complementar, seminarul aprofundează aceste cunoştinţe prin exerciţii de traducere din autori latini şi analize gramaticale detaliate.

 

 

 

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiuni introductive: obiectul morfologiei descriptive, specii de cuvinte, bibliografie.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Flexiunea nominală: substantivul (categoriile gramaticale; tipuri flexionare)

Flexiunea nominală: adjectivul (clase de adjective; comparaţia adjectivului)

Flexiunea nominală: pronumele personal, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ nedefinit.

Adverbul (clase de adverbe; comparaţia adverbului). Numeralul

Flexiunea verbului (categoriile gramaticale; tipuri flexionare; diateza activă)

Flexiunea verbului: diateza pasivă . Conjugările perifrastice. Verbele anomale

 

Bibliografie minimală:

Ana-Cristina Halichias, Elemente de fonetică şi morfosintaxă latină, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011;

Mariana Franga, Liviu Franga, Compendiu de limba latină. I. Morfologia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 2003

Maria Pârlog, Gramatica limbii latine. Ed. a II-a revăzută şi adăugită de Gabriela Creţia, Bucureşti, All, 1996

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Flexiunea nominală - substantivul; exerciţii pe text

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Flexiunea nominală - adjectivul; exerciţii pe text

Pronumele; exerciţii pe text

Verbul; exerciţii pe text

Părţile de vorbire neflexibile; exerciţii pe text

 

Bibliografie minimală:

Ana-Cristina Halichias, Elemente de fonetică şî morfosintaxă latină, Bucureşti, Ed. Unive. din Bucureşti, 2011;

M. Franga, L. Franga, Compendiu de limba latină. I. Morfologia, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de mâine, 2003

Maria Pârlog, Gramatica limbii latine. Ed. a II-a revăzută şi adăugită de Gabriela Creţia, Bucureşti, All, 1996

 

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 1. Identificarea şi explicarea formelor morfologice dintr-un text studiat în timpul semestrului
 2. Traducerea corectă a unei fraze dintr-un text necunoscut de nivel mediu

 

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

Semnătura titularului de seminar

Lect.dr. Cezar Octavian Tabarcea

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.