STRUCTURA LIMBII LATINE – MORFOLOGIE ISTORICĂ

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI

STRUCTURA LIMBII LATINE – MORFOLOGIA ISTORICǍ

1. Date despre program

1.1Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Structura limbii latine – Morfologia istorică

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf.dr. Ana-Cristina Halichias

2.4 Anul de studiu   

 

II

2.5 Semestrul

 

 

IV

2.6 Tipul de evaluare

 

E

2.7 Regimul disciplinei

 

Ob.

                 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

42

din care: 3.5 curs

 

28

3.6 seminar/laborator

 

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

108

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

  • Cunoştinţe de morfologie descriptivă a limbii latine

4.2 de competenţe

  •  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

  • Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

  • Prezenţă 1oo%

 

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea şi interpretarea fenomenelor lingvistice predate din perspectivă diacronică; corelarea cu fenomene similare ale limbii eline

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Fundamentarea unei viziuni diacronice asupra structurilor morfologice ale limbii latine

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Capacitatea de a recunoaşte, înţelege  şi explica diversele forme morfologice care apar în textele scrise pe  parcursul evoluţiei limbii latine. Crearea unei baze solide de cunoştinţe necesare cursului de istorie a limbii latine

 

 

 

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiuni introductive: obiectul morfologiei istorice, structura morfologică a cuvântului, specii de cuvinte, bibliografie.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Flexiunea nominală: substantivul (categoriile gramaticale; tipuri flexionare; flexiunea atematică; flexiunea tematică)

Flexiunea nominală: adjectivul (clase de adjective; comparaţia adjectivului). Adverbul (clase de adverbe; comparaţia adverbului). Numeralul

Flexiunea nominală: pronumele personal, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ nedefinit.

Flexiunea verbului (categoriile gramaticale; tipuri flexionare; tema de infectum - diateza activă; diateza medio-pasivă)

Flexiunea verbului: tema de perfectum – diateza activă şi medio-pasivă

Flexiunea verbului: formele nominale; verbele anomale

 

 

Bibliografie minimală:

A. Ernout, Morphologie historique du latin. Edition 2002, Paris, Klincksieck, 2003

Gabriela Creţia, Morfologia istorică a verbului latin, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003

I.Fischer, Morfologia istorică a limbii latine. I. Substantivul, Editura Universităţii din Bucureşti, 1985

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Flexiunea nominală – substantivul; exerciţii pe text

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative

Flexiunea nominală - adjectivul; exerciţii pe text

Pronumele; exerciţii pe text

Verbul; exerciţii pe text

Părţile de vorbire neflexibile; exerciţii pe text

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

A. Ernout, Morphologie historique du latin. Edition 2002, Paris, Klincksieck, 2003

Gabriela Creţia, Morfologia istorică a verbului latin, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003

I.Fischer, Morfologia istorică a limbii latine. I. Substantivul, Editura Universităţii din Bucureşti, 1985

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.  Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30 % + 70% examenul final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris

 

30 % + 70% examenul final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

10.6 Standard minim de performanţă:

 

Identificarea şi explicarea evoluţiei istorice a formelor morfologice nominale şi verbale

 

Data completării

30. 09. 2013

 

 

Semnătura titularului de curs

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

Semnătura titularului de seminar

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

Data avizării în departament

1 oct. 2013.

 

Semnătura şefului departamentului

Conf.dr.Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.