Meteorologie si Climatologie

1 2

Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC

Esenţial în Meteorologie şi Climatologie

Editura Universitară, 170 p + 31 fig; 2007, 2010, ISBN 978-973-749-131-2

 Volumul de faţă este unul din numeroasele manuale care asigură bibliografia de bază pentru pregătirea cursanţilor în fiecare dintre disciplinele incluse în programele de studii universitare de licenţă elaborate de geografi cu experienţă, aparţinând Universităţii din Bucureşti. Substanţa lui este constituită din problemele esenţiale ale celor două discipline fundamentale care-i dau titlul: Meteorologia şi Climatologia.

Efortul de esenţializare, constând în selectarea problemelor de bază şi explicarea mecanismelor de desfăşurare a proceselor şi fenomenelor atmosferice şi climatice hotărâtoare pentru funcţionarea sistemelor respective, este dublat de acela destinat accesibilizării unor cunoştinţe adesea mai aride şi mai puţin atrăgătoare pentru minţile cu propensiuni umaniste. Acest din urmă efort se referă la încercarea de a asigura limpezimea maximă limbajului folosit în definirea noţiunilor, legităţilor etc., în evidenţierea legăturilor cauzale, în ierarhizarea factorilor care generează diversele procese şi determină evoluţia lor, în identificarea consecinţelor acestora pentru alte procese şi domenii etc.

Accesibilizarea şi eficientizarea sunt urmărite, de asemenea, prin forma adoptată de manualul de faţă şi de toate celelalte manuale ale seriei. Iar forma se vrea relaxată în esenţializarea şi sistematizarea materialului, încercând să stimuleze şi să faciliteze învăţarea prin stabilirea obiectivelor fiecărui capitol, prin formularea de întrebări şi răspunsuri cu grade diferite de dificultate, prin sublinierea unor procese şi fenomene esenţiale, a unor legităţi, a unor superlative etc.

Opţiunea pentru un atare nivel ştiinţific de prezentare a manualului de Meteorologie şi Climatologie are la bază raportul dintre accesibilitate şi eficienţă în contextul real al adresabilităţii lui. Căci un nivel mai ridicat  ar putea determina, pentru cei cărora li se adresează, o scădere a accesibilităţii, iar un nivel mai coborât ar atrage după sine o scădere a eficienţei.

Lucrarea este structurată în 4 unităţi de învăţare şi 12 capitole. La sfârşitul fiecărui capitol există un test de autoevaluare cu întrebări acoperind toate problemele tratate în subunitatea respectivă. La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare sunt prezentate răspunsurile şi comentariile aferente tuturor întrebărilor care alcătuiesc testele de autoevaluare, precum şi o bibliografie adecvată.

Pentru verificarea cunoştinţelor, la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare, este prevăzută o lucrare de control (în total 4) cu întrebări formulate astfel încât să sporească nivelul cunoaşterii şi să acopere substanţa întregii unităţi.

1  2

Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC

Dicţionar de Meteorologie şi Climatologie 

Editura “Ars Docendi”, Bucureşti, 270 p + 1 anexă; 2003, ISBN 973-558-091-8 ; 973-558-092-6

Creşterea exponenţială a volumului de informaţii, pe de o parte, şi timpul tot mai scurt de care dispun utilizatorii acestora, pe de altă parte, fac din ce în ce mai necesare lucrările de informare ştiinţifică din categoria dicţionarelor. Pentru că acestea au ca scop esenţializarea şi sistematizarea cunoştinţelor din domeniul abordat, vizând facilitatea utilizării lor rapide şi eficiente. De aceea, prezentul Dicţionar de Meteorologie şi Climatologie încearcă să fie o sursă de informaţie nu doar completă şi esenţializată, ci şi modernă, atât în sensul denumirii termenilor explicaţi, cât şi în cel al adoptării conotaţiilor semantice de ultimă oră promovate de Organizaţia Meteorologică Mondială prin lucrările ştiinţifice şi metodologice deosebit de utile pentru dezvoltarea concertată a activităţilor meteorologice operative şi de cercetare din întreaga lume.

Adresat, în principal, meteorologilor şi climatologilor, geografilor şi environmentaliştilor mai mult sau mai puţin experimentaţi ori aflaţi în diferite stadii ale procesului formării, dicţionarul de faţă nu trebuie să lipsească din fondul documentar de bază al niciunui specialist interesat în ştiinţele Pământului. ba mai mult, el poate fi extrem de interesant şi de folositor pentru orice intelectual.

 

1  2

Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE

Legi, mărimi, simboluri în meteorologie

Editura Ars Docendi, 120 p., 2010, ISBN : 978-973-558-462-7

Volumul „Legi, mărimi şi simboluri în meteorologie” nu este un manual universitar, nici un ghid de lucrări practice de laborator, nici o monografie privitoare la o temă dată, nici un dicţionar de termeni ştiinţifici... El este o varietate oarecum inedită a cărţii de învăţătură. În cuprinsul ei, cei care au optat pentru studiul geografiei, în general, şi al meteorologiei, în special, vor putea găsi rapid legi, mărimi, formule şi simboluri care exprimă, deopotrivă riguros şi sintetic, procese şi fenomene fizice esenţiale proprii amestecului de gaze care este atmosfera, relaţii obiective între factorii care determină geneza şi evoluţia acestora în timp şi spaţiu, modalităţi rapide şi eficiente de transmitere a informaţiilor meteorologice prin simboluri adecvate etc.

Ideea elaborării unei astfel de lucrări s-a impus în urma constatării că există un număr important de studenţi şi de specialişti în geografie interesaţi de cunoaşterea mai adâncă a acelei părţi a legilor fizicii, care le consolidează cunoaşterea geografică, precum şi în urma constatării că, din varii motive, cunoştinţele de fizică însuşite pe parcursul studiilor preuniversitare nu mai sunt întotdeauna suficiente pentru înţelegerea exactă a unor procese şi fenomene meteorologice şi climatologice. De aceea, cu ajutorul acestei cărţi de învăţătură, cei interesaţi vor putea suplini, fără eforturi prea mari de căutare în surse bibliografice care nu le sunt la îndemână, eventualele lacune din cunoaşterea anterioară a fizicii gazelor, radiaţiilor etc.

 

Fenomene atmosferice de risc_Coperta

Sterie CIULACHE, Nicoleta IONAC

Fenomene atmosferice de risc 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 180 p + 27 fig; 1995, ISBN 973-44-0156-4

 

            Cunoaşterea aprofundată a condiţiilor care favorizează declanşarea diferitelor fenomene atmosferice de risc, a mecanismelor evoluţiei lor, precum şi a consecinţelor dce decurg din desfăşurările respective, poate facilita, într-o măsură mai mare sau mai mică, adoptarea unor măsuri de prevenire, de atenuare sau de combatere a pagubelor pe care acestea le provoacă.

            Lucrarea de faţă prezintă cititorilor, datele esenţiale pentru înţelegerea legităţilor care guvernează apariţia şi dezvoltarea fenomenelor atmosferice de risc şi importanţa eforturilor pe care omenirea trebuie să le întreprindă pentru diminuarea consecinţelor negative ale acestora. Că problema fenomenelor naturale de risc este una de însemnătate majoră la scara întregii lumi, rezultă şi din hotărârea Organizaţiei Naţiunilor Unite care a stabilit ca perioada 1991-2000 să se constituie, între altele, şi într-un Deceniu de acţiuni pentru micşorarea consecinţelor catastrofelor naturale.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Decembrie 2015.