Atelier de traduceri (Greacă-Română)

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ  

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ 

1.5 Ciclul de studii

MASTERAT

1.6 Programul de studii / Calificarea

MASTERATUL DE TRADUCTOLOGIE LATINO-ROMANICĂ –SPECIALITATEA FILOLOGIE CLASICĂ 

 

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

ATELIER TRADUCERI (GREACĂ > ROMÂNĂ) 

2.2 Titularul activităţilor de curs

 

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

0

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

0

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

94

 

3.9 Numărul de credite

3

 

             

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                    

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea și interpretarea terminologiei studiate.

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor.

 

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Consolidarea cunoștințelor de morfologie și sintaxă greacă veche.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul se centrează asupra dezvoltării capacităţii de a recunoaşte, analiza şi  interpreta principalele fenomene de ordin morfologic și sintactic, dar și de ordin stilistic și de vocabular care să permită accesul cursanților la texte grecești de dificultate medie și avansată.

 

 

 

 

Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Flexiunea nominala – substantiv, adjectiv – exerciții pe text.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

Flexiunea pronominală – exerciții pe text.

Verbele tematice – exerciții pe text.

Verbele Atematice – exerciții pe text.

Sintaxa propoziției: funcțiile cazurilorexerciții pe text.

Sintaxa frazeiexerciții pe text.

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Francisco R. Adrados, Nueva sintaxis del griego antiguo, Madrid, 1992.

Ana Felicia Stef, Manual de greaca veche, Bucuresti, 1996.

 

 

 

 

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

 

 

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

1.    Identificarea şi explicarea formelor morfologice dintr-un text studiat în timpul semestrului și interpretarea corectă a funcțiilor acestora.

2.    Traducerea corectă a unei fraze dintr-un text necunoscut de nivel mediu și avansat.

 

Data completării

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.