Civilizație Greacă - HOMER, Odiseea

 

  Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ 

1.4 Domeniul de studii

ȘTIINȚE UMANE

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ 

1.6 Programul de studii / Calificarea

FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBĂ LATINĂ-LIMBĂ GREACĂ VECHE) 

 

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Civilizație (Homer, Odiseea)

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

-

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

0

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

0

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

122

 

3.9 Numărul de credite

2

 

             

 

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea noțiunilor referitoare la funcționarea străvechii instituții a ospitalității și transpunerea acesteia în context literar. 

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor. 

 

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Instituția ospitalității în Grecia arhaică. Elemente de metrică și prozodie greacă.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul este centrat pe identificarea și interpretarea principalelor episoade care fac referire la tipurile de ospitalitate în Grecia arhaică (ospitalitatea propriu-zisă și antiospeția), dar urmărește în același timp consolidarea cunoștințelor de metrică și prozodie greacă.

 

 

 

 

Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Ospitalitatea greacă arhaică – curs introductiv.

Interactive, centrate pe student. 

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative.

Traducerea și interpretarea diferitelor framgente de text care să ilustreze formularistica specifică legilor ospitalității, etapele de urmat ca urmare a încifrării în jocul sacru al ospitalității, regulile care se impun între oaspete și gazda sa, vocabularul specific, consecințele respectării sau nerespectării legilor ospitalității etc.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Maria-Luiza Dumitru Oancea, „Principes d’hospitalité dans la literature greco-romaine”, Annuaire Roumain d’Anthropologie, 49/2012. 55-75.

Maria-Luiza Dumitru Oancea ."Antiospeţia în Odysseia homerică", în Lumea greco-romană în studii şi articole, volum omagial editat de Ana-Cristina Halichias şi Maria-Luiza Oancea Dumitru, Editura Universitaţii din Bucureşti, 2009. 375-383.

Maria-Luiza Dumitru, "Mitul lui Polyphemos. Jocul manipulării şi al ignoranţei reciproce", în Filologie Rusă XXIIITexte despre text, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007. 237-241.

P. Chantraine, Grammaire homérique, Paris, Klincksieck, 1958.

G. Autenrieth, Homeric Dictionary, Londra, Duckworth, 1984

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

 

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

1. Înțelegerea și traducerea unui fragment din textul homeric de nivel mediu.

2. Identificarea și interpretarea  gesticii și a formularisticii specifice legilor ospitalității grecești arhaice. 

Data completării

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.