Didactica limbilor latină și greacă veche


DIDACTICA SPECIALITĂȚII LIMBII GRECEȘTI

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ 

1.4 Domeniul de studii

SOCIO-UMAN

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ 

1.6 Programul de studii / Calificarea

FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBA GREACĂ VECHE) 

 

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Didactica specialității latine

 

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

F

                 

 

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

84

din care: 3.5 curs

42

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

150

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea și interpretarea noțiunilor didactice esențiale.

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor. 

 

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Adaptarea teoriilordidactice moderne la studiul limbii și al literaturii grecești în școală.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul se concentrează asupra definirii obiectului didacticii, dar mai cu seamă asupra discutării metodelor moderne, activ-participative, utilizate în predarea limbii și literaturii grecești.

 

 

 

 

Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Relația dintre noul Curriculum și studiul limbii și literaturii grecești în școală.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

Un alt model de formație inițială și continuă a profesorului – model centrat pe principiul competențelor.

Metode și mijloace didactice utilizate în procesul instructiv-educativ.

Evaluarea – parte integrantă a Curriculum-ului Național.

Proiectul didactic.

Programa analitică.

 

 

Bibliografie minimală:

Miron Ionescu, Clasic și modern în organizarea lecției, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ed. a 2-a, 2004.

Ghid metodologic de aplicare a programei de limba latină – gimnaziu, liceu, vol coord. de Ligia Sarivan, Editura C.N.C., București, 2000.

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Aplicarea metodelor moderne pe texte grecești liber alese.

Interactive, centrate pe student. 

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

Proiectarea unei lecții, pornind de la texte liber alese sau de la cele propuse de manualul școlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Miron Ionescu, Clasic și modern în organizarea lecției, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ed. a 2-a, 2004.

 

 

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte 

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

Proiectarea unei lecții de predare-învățare.

Data completării

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

DIDACTICA SPECIALITĂȚII LIMBII LATINE

Date despre program

1.2  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ Şi NEOGREACǍ 

1.4 Domeniul de studii

SOCIO-UMAN

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ 

1.6 Programul de studii / Calificarea

FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBĂ LATINĂ-LIMBĂ GREACĂ VECHE)

 

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Didactica specialității latine

 

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

F

                 

 

 

 

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

84

din care: 3.5 curs

42

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

150

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             

 

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea și interpretarea noțiunilor didactice esențiale.

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor.

 

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Adaptarea teoriilordidactice moderne la studiul limbii și al literaturii latine în școală.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul se concentrează asupra definirii obiectului didacticii, dar mai cu seamă asupra discutării metodelor moderne, activ-participative, utilizate în predarea limbii și literaturii latine.

 

 

 

 

Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Relația dintre noul Curriculum și studiul limbii și literaturii latine în școală.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative.

Un alt model de formație inițială și continuă a profesorului – model centrat pe principiul competențelor.

Metode și mijloace didactice utilizate în procesul instructiv-educativ.

Evaluarea – parte integrantă a Curriculum-ului Național.

Proiectul didactic.

Programa analitică.

 

 

Bibliografie minimală:

Miron Ionescu, Clasic și modern în organizarea lecției, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ed. a 2-a, 2004.

Ghid metodologic de aplicare a programei de limba latină – gimnaziu, liceu, vol coord. de Ligia Sarivan, Editura C.N.C., București, 2000.

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Aplicarea metodelor moderne pe texte latine liber alese.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative.

Proiectarea unei lecții, pornind de la texte liber alese sau de la cele propuse de manualele școlare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Miron Ionescu, Clasic și modern în organizarea lecției, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ed. a 2-a, 2004.

Ghid metodologic de aplicare a programei de limba latină – gimnaziu, liceu, vol coord. de Ligia Sarivan, Editura C.N.C., București, 2000.

 

 

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

Proiectarea unei lecții de predare-învățare.

Data completării

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.