Structura Limbii Grecești - Morfologie Descriptivă

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ ȘI NEOGREACĂ

1.4 Domeniul de studii

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

1.5 Ciclul de studii

LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Filologie Clasică (Limbă latină-Limbă greacă veche)

 

 Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Structura limbii grecești – Morfologie descriptivă

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector Simona Nicolae

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

122

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

 Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

 Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea şi interpretarea fenomenelor lingvistice predate

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor 

 

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Predarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la structura verbului grecesc.

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul se centrează pe studierea aprofundată a principalelor categorii verbale: diateză, conjugare, mod, timp, aspect, persoană, număr, dar și pe recunoașterea și analiza morfematică a radicalelor verbale grecești (apofonia vocalică, principalele afixe).Complementar cusrului, seminarul consolidează informațiile de mai sus prin exerciții de traducere din autori greci și prin exerciții de analiză morfematică aprofundată.

 

 

 

 

Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noțiuni introductive referitoare la verbul limbii vechi grecești: categoriile conjugării, diatezei, modului, timpului, aspectului, persoanei, numărului; definiirea nnoțiunilor de radical și temă.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

Radicale verbale: principalele afixe. Tema prezentului - noțiuni generale. Modurile și timpurile formate pe tema prezentului – prezentare generală. Indicativul prezent și imperfect al verbelor tematice.

Tema viitorului – noțiuni generale. Indicativul viitor. Particularitățile verbelor în lichidă și nazală.

Tema aoristului – noțiuni generale. Indicativul indicativul aoristul atematic.(sigmatic, cu lărgire vocalică lungă, cu radical consonantic) și indicativul aorist tematic. 

Tema perfectuluinoțiuni generale. Morfemele specifice temei perfectului (reduplicarea, apofonia vocalică, sufixul specific, aspirația, desinențele) Moduri și timpuri formate pe tema perfectului. Indicativul perfect, mai mult ca perfect, viitor anterior..

Moduri și timpuri formate pe cele patru teme temporal-aspectuale: conjunctivul, optativul, imperativul, participiul, infinitivul.  

Verbele atematicenoțiuni generale. Verbele atematice cu reduplicare pe tema prezentului; verbele atematice cu infix nazal pe tema prezentului. 

 

Bibliografie minimală:

Ana Felicia Stef, Manual de greaca veche, Bucuresti, 1996.

P. Chantraine, Morphologie historique du grec, paris, 1949.

            Joëlle Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Paris, 2000.

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Verbele tematice. Tema prezentului – exerciții pe text și retroversiuni.

 

 

Tema viitorului – exerciții pe text și retroversiuni.

Tema aoristului – exerciții pe text și retroversiuni.

Tema perfectului – exerciții pe text și retroversiuni.

Verbele atematice cu reduplicație pe tema prezentului și cu infix nazal în tema prezentului – exerciții pe text și retroversiuni.

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Ana Felicia Stef, Manual de greaca veche, Bucuresti, 1996.

P. Chantraine, Morphologie historique du grec, paris, 1949.

Joëlle Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Paris, 2000.

 

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

Identificarea şi explicarea formelor morfologice verbale dintr-un text necunoscut de nivel mediu.

Traducerea corectă a unei fraze dintr-un text necunoscut de nivel mediu cu ajutorul dicționarului.

 

Data completării

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

Semnătura titularului de seminar

Lector Simona Nicolae

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.