Perfecționarea cunoștințelor de Limba Greacă

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ

1.4 Domeniul de studii

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

1.5 Ciclul de studii

MASTERAT

1.6 Programul de studii / Calificarea

MASTERATUL DE TRADUCTOLOGIE LATINO-ROMANICĂ –SPECIALITATEA FILOLOGIE CLASICĂ

 

 Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Curs atelier de limba greacă

2.2 Titularul activităţilor de curs

-

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

0

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

0

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

94

 

3.9 Numărul de credite

3

 

             

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                    

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

 Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea elementelor de morfologie și sintaxă greacă, dar și a vocabularului epic studiat.

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor. 

 

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Perfecționarea cunoștințelor de morfologie și sintaxă greacă.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Seminarul se concentrează asupra capacității de a recunoaște, analiza și interpreta fenomenele de ordin morfologic și sintactic, plecând de la textele epice grecești cu conținut mitologic.

 

 

 

 

 Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Tipare epice (Homer, Hesiod, Apollonios din Rhodos).

Formule epice consacrate (Homer, Hesiod, Apollonios din Rhodos 

Discursul epic în epopeea arhaică greacă (Homer, Apollonios din Rhodos).

Metrică și versificație epică greacă (Homer, Apollonios din Rhodos).

Formularistica ritualurilor în epopeea greacă arhaică (Homer, Apollonios din Rhodos). 

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Maria-Luiza Dumitru Oancea, Mitologie greco-romană. Curs atelier, București, Editura Universității din București, 2010.

 

R. Rutheford, Classical Literature: A Concise History, Oxford, 2005.

Ana-Felicia Ștef, Manual de limba greacă veche, București, 1996.

Felicia Ștef, Sintaxa structurală a limbii vechi grecești, București, 1981.

R. W. Garson, Homeric Echoes in Apollonius RhodiusArgonatica, Classical Philology, vol. 67, nr.1, 1972, pp. 1-9, The University of Chicago Press. 

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

 

 

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

Identificarea şi explicarea formelor morfologice dintr-un text studiat în timpul semestrului, precum  și interpretarea corectă a funcțiilor lor sintactice.

 

Data completării

30.09.2013

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.