Sincronie si diacronie - Limbi Romanice (Spaniolă-Portugheză)

 

 

 

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICǍ ŞI NEOGREACǍ 

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ 

1.5 Ciclul de studii

LICENŢǍ 

1.6 Programul de studii / Calificarea

LIMBA PORTUGHEZĂ; LIMBA SPANIOLĂ

 

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

SINCRONIE ȘI DIACRONIE

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

 

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

0

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

0

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

94

 

3.9 Numărul de credite

2

 

             

 

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

 Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                    

 

 Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea şi interpretarea fenomenelor lingvistice predate.

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor. 

 

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Familiarizarea cu elementele fundamentale de fonetică și morfologie latină.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte, analiza şi  interpreta fenomenele de ordin fonetic și morfologic pentru a putea citi și descifra cât mai corect un text latinesc de nivel mediu și, de asemenea, pentru a stabili conexiunile corecte între cuvintele latine și cele romanice existente în fondul principal lexical, pe baza unui etimon comun latinesc.Inţelegerea evoluţiei şi perspectivelor limbii latine. Capacitatea de interpretare a fenomenelor noi care vor surveni în actualitatea lingvistică în perspectivă istorică. 

 

 

 

 

 

 Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiuni generale de fonetică şi de fonologie. Accentul. 

Interactive, centrate pe student. 

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative.

Periodizarea limbii latine.

Pronunţia.

Morfologia numelui:

 

-          substantivul (evoluţia declinărilor I-V);

-          adjectivul (grade de comparație, evoluţie);

-          pronumele ( personal, demonstrativ, relativ-interogativ, reflexiv, nedefinit; evoluţie);  

-          numeralul (cardinal şi ordinal; evoluţie);

-          verbul (moduri, timpuri, aspect; evoluţie).

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Ana-Cristina Halichias, Elemente de fonetică şî morfosintaxă latină, Bucureşti, Ed. Unive. din Bucureşti, 2011.

Bujor, I.,I. – Chiriac, Fr., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1958.

Pîrlog, M., Gramatica limbii latine, ed. rev. şi adăug. de Gabriela Creţia, Bucureşti, 1996.

ReinheimerRîpeanu, S., Lingvistica romanică. Lexic, fonetică, morfologie, Bucureşti, 2001.

Istoria Limbii Române, vol. I: Limba Latină, Bucureşti, 1961.

Sala, M., Contribution à la phonetique historique du roumain, București-Paris, 1976. Istoria Limbii Române, vol. I: Limba Latină, Bucureşti, 1961.

 

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

 

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

 Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

1.    Identificarea şi explicarea formelor morfologice dintr-un text studiat în timpul semestrului.

2.    Traducerea corectă a unei fraze dintr-un text necunoscut de nivel mediu.

 

Data completării

 

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10 2013

Semnătura şefului departamentului

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.