Structura Limbii Grecești - Sintaxa Propoziției

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ ȘI NEOGREACĂ

1.4 Domeniul de studii

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

1.5 Ciclul de studii

LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / Calificarea

FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBĂ LATINĂ-LIMBĂ GREACĂ VECHE)

 

 Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Structura limbii grecești – Sintaxa propoziției grecești

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

108

 

3.9 Numărul de credite

5

 

             

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

 Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                   Prezenţă 1oo%

 

 Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea şi interpretarea fenomenelor lingvistice predate

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor 

 

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Predarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la elementele de sintaxă a propoziției grecești.

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Cursul se centrează pe studierea unor elemente de sintaxă a numelui (articolul, substantivul; sintaxa cazurilor vocativ, nominativ, acuzativ, dativ si genitiv; precum și regimul cazual al unor prepozitii; concurenta cazurilor), genul, numarul și de sintaxa acordului.

 

 

 

 

 

 Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Introducere in sintaxa propozitiei grecești.

.

Interactive, centrate pe student.

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

Sintaxa numelui: articolul; substantivul.. 

Sintaxa cazurilor – noțiuni generale. Sintaxa vocativului; nominativului; . acuzativului; dativului si genitivului. Regimul cazual al unor prepoziții. 

Concurența cazurilor.

Genul.

Numărul.

Sintaxa acordului.

 

Bibliografie minimală:

Felicia Stef, Sintaxa structurala a limbii vechi grecesti, Bucuresti, 1981.

Francisco R. Adrados, Nueva sintaxis del griego antiguo, Madrid, 1992.

Jean Humbert, Syntax grecque, Paris, 3eme ed., 1960.

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Sintaxa vocativului; nominativului; . acuzativului; dativului si genitivului prin exerciții pe text și retroversiuni. 

 

 

Regimul cazual al unor prepoziții.prin exerciții pe text și retroversiuni. 

Sintaxa acordului prin exerciții pe text și retroversiuni.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Felicia Stef, Sintaxa structurala a limbii vechi grecesti, Bucuresti, 1981.

Francisco R. Adrados, Nueva sintaxis del griego antiguo, Madrid, 1992.

Jean Humbert, Syntax grecque, Paris, 3eme ed., 1960.

 

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte 

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezenţă 100%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte, două lucrări de control în cursul semestrului  şi examen final scris

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

1. Identificarea corectă a principalelor funcții ale cazurilor studiate (exceptând astfel subfuncțiile acestora).

2. Traducerea corectă a unei fraze dintr-un text de nivel mediu.

Data completării

30.09.2013

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Semnătura titularului de seminar

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

 

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.