Tipare mitologice și alterări folclorice. Concepte și lexic specific

 

Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ 

1.4 Domeniul de studii

LIMBǍ ŞI LITERATURǍ 

1.5 Ciclul de studii

MASTERAT

1.6 Programul de studii / Calificarea

MASTERATUL DE TRADUCTOLOGIE LATINO-ROMANICĂ –SPECIALITATEA FILOLOGIE CLASICĂ 

 

 Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

TIPARE MITOLOGICE ȘI ALTERĂRI FOLCLORICE. CONCEPTE ȘI LEXIC SPECIFIC

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Maria-Luiza Oancea

2.3 Titularul activităţilor de seminar

 

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

                 

 

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

0

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

0

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

7

Examinări

4

Alte activităţi……………………………………

4

3.7 Total ore studiu individual

66

 

3.8 Total ore pe semestru

94

 

3.9 Numărul de credite

6

 

             

 

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

·                    

4.2 de competenţe

·                    

 

 

 Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

·                   Prezenţa la 25% din cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

·                    

 

 Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului; explicarea şi interpretarea terminologiei studiate.

 

Competenţe transversale

Autonomie şi responsabilitate în rezolvarea cerinţelor.

 

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Studierea terminologiei mitologice și folclorice pornind de la descrierea tiparelor mitice și folclorice fundamentale.

 

 

7.2 Obiectivele specifice

Cursul se centrează asupra dezvoltării capacităţii de a recunoaşte, analiza şi  interpreta principalele tipare mitologice, precum și alterările folclorice corespunzătoare ale acestora.

 

 

 

 

 

 Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. a) Mitologie –  mitistorie. Mitologie –  folclor. Terminologie: mythos, basm.

b) Moneo, monstrum, sacer: etimologie, tipologie, alterări semantice și    funcționale.

2. Cosmogonia mitică greco-romană vs. cosmogoniile folclorice; crăciunul folclorico-religios. Terminologie: kósmos, mundus, universus, creatio.

3. Labirintul: ordine și haos: Dedal și Ariadna, legarea Minotaurului, răpunerea monstrului: schiță de tipologie, fecioara și fiara. Terminologie: labýrinthos, ghem etc.

4. Tiparul mitologic al potopului în lumea greco-romană și în reprezentările folclorice: mitul lui Deucalion și al Pyrrhei; potopul lui Noe, arca, legendele construcțiilor, întemeietorii, rănirea demiurgului.Terminologie: kataklysmós, diluvium, potop etc.

5. Tripartiția funcțională indo-europeană. Vârstele omenirii. Cele trei lumi descrise în textele folclorice. Terminologie: [Uranos], Zeus, Iuppiter,  phós (gr.), hélios (gr.), caelum (lat.), lux (lat.), sol (lat.),  Gaia, Demeter, Persephone, Hades, Tartaros, infernus, inferus, Dumnezeu, Cer, Soare, Lumină Iad, Gheena.

6. Destinul sau ursita: de la Moire (Parce) la ursitoarele folclorice.  Terminologie: Moira, Láchesis, Clothó, Átropos, Parcae, Kera, týche (gr.), sors (lat.), fatum (lat.), mors (lat.), soartă, hazard, norocul, ursitoarea, piaza bună/piaza rea.

7. Tiparul mitologic al paligneneziei: de la Dionysos Zagreus, misterele eleusine, Kybele și Attis sau Hermes Trismegistul, la grâul de Sf. Andrei, coliva și riturile folclorico-religioase ale înmormântării.

8. Eroul mitologic vs. eroul folcloric. Terminologie: héros (gr.), kléos (gr.), andreía (gr.), areté (gr.), heros (lat.), furor heroicus (lat.), virtus (lat.), erou, vârtute.

9. Tiparul zeiței-fecioare: Artemis greacă,  Diana romană, zâna și Ielele folclorice.Terminologie: Diana, zână, Iele etc.

10. Tiparul mitologic al fraților dușmani: Cain-Abel; Iacov-Esau; cearta dintre Zeus, Poseidon și Hera; Eteocle-Polinice; Medeea-Apsyrtos; Romulus și Remus; [cf. Osiris-Seth]; Greuceanu, Pintea viteazul etc. Terminologie: adelphós (gr.)/ kasígnetos (gr.), frater (lat.), fârtat/frate, phónos (gr.), crimen (lat.), scelus (lat.), agón (gr.), alegere, întrecere, máchesthai (gr.)/ polemeín (gr.), eironeía (gr.)/ ludus (lat.)/batjocură, minciună, șiretlic: de la métis (gr.) la dólos (gr.); pseúdos (gr.) etc.

 

 

Interactive, centrate pe student..

Se vor folosi handout-uri şi diverse materiale didactice ilustrative. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

Doods, E.R., Grecii și iraționalul, trad. rom. de Catrinel Pleșu, Iași, Polirom,. 1998.

Dumezil, G., Mit și epopee, trad. rom. de Francisca Băltăceanu, Gabriela Creția și Dan Slușanschi, București, Editura Științifică, 1993.

Dumitru Oancea, Maria-Luiza, „Apollonius of Rhodes’ The Argonautica as Frivolous Ludic Falsetto”, în Analele științifice ale Universității Ovidius din Constanța, Seria Filologie, vol. XXIII, nr.1/2012, pp. 261-274. 

Dumitru, Maria-Luiza, Sacrul monstruos. Mitologie, mitistorie, folclor românesc, București, Paideia, 2007.

Dumitru, Maria-Luiza,  Sacrificiul Fondator în Roma Arhaică”. În Studii Clasice.( In honorem magistri Eugen Cizek) XL -XLI, Bucuresti, Editura Academiei, 2006, pp. 203-213.

Eliade, Mircea, Sacrul și profanul, trad. rom. de Brîndușa Prelipceanu, București, Humanitas, 1995.

Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, trad. rom. de Cezar Baltag, București, Editura Științifică, 1992.

Frazer, J.G., Folclorul în Vechiul Testament, trad. rom. de Harry Kuller, București, Editura Scripta, 1995.

Șăineanu, L., Basmele române (în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice), București, Minerva, 1978.

 

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

 

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

 Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţa 25%

continuă, cu sistem de acumulare de puncte

 

30% + 70% examen final

Participarea la toate formele de testare a cunoştinţelor

 

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

Identificarea și explicarea vocabuarului mitic și folcloric studiat.

Data completării

30.09.2013

 

Semnătura titularului de curs

 

Lect. dr. Maria-Luiza Oancea

Data avizării în departament

1.10.2013

Semnătura şefului departamentului

 

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Octombrie 2013.