Filosofie greaca

 

FISA DISCIPLINEI - FILOSOFIE GREACĂ

 

Denumirea disciplinei

FILOSOFIE GREACĂ

Codul disciplinei

 

Anul de studiu

I

Semestrul*

II

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

E

Categoria formativă a disciplinei

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

DF

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

Ob

Numărul de credite

6

Total ore din planul de învăţământ

56

Total ore studiu individual

42

Total ore pe semestru

112

Titularul disciplinei

Conf.dr. Savu Totu

Seminarii

Conf.dr. Savu Totu

 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru


 

Facultatea

FILOSOFIE

 

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Departamentul

FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI

Domeniul fundamental de

ştiinţă, artă, cultură

FILOSOFIE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă

FILOSOFIE

 

 

 

Total

 

C**

 

S

 

L

 

P

Direcţia de studii (modul)

FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI

 

 

56

28

28

 

 

 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice


 

 

Discipline

anterioare

Obligatorii

(condiţionate)

 

ORIGINILE FILOSOFIEI EUROPENE

Recomandate

 

TEORIA ARGUMENTARII

 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

2

 

8. Pregătire prezentări orale

4

2. Studiu după manual, suport de curs

2

 

9. Pregătire examinare finală

6

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

8

 

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

4

 

11. Documentare pe teren

0

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

4

 

12. Documentare pe INTERNET

2

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

8

 

13. Alte activităţi …

0

7. Pregătire lucrări de control

O

 

14. Alte activităţi …

0

 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

42 


 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)

1. Competente instrumentale

 1. Capacitatea de analiza si sinteza
 2. Cunoştinţe generale de baza
 3. Comunicare scrisă şi orală în limba română
 4. Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric
 5. Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii

 

2.Competente interpersonale

 1. Capacitatea de evaluare si autoevaluare
 2. Capacitatea de a lucra în echipă
 3. Abilitaţi interpersonale
 4. Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea
 5. Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale

 

3. Competenţe sistemice

1.      Abilitaţi de cercetare

2.      Creativitate

3.      Abilitatea de a lucra independent

4.      Preocuparea pentru obţinerea calităţii

5.      Voinţa de a reuşi

 

Competenţe specifice

disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere

-      Însuşirea noţiunilor filosofice de bază

-      Înţelegerea corelaţiei dintre istoria filosofiei şi alte discipline filosofice

2. Explicare si interpretare

-      Înţelegerea şi însuşirea diferitelor modalităţi de a înţelege filosofia greacă

-      Capacitatea de interpretare a textului filosofic

3. Instrumental – aplicative

-      Corelarea concepţiilor filosofice greceşti cu diferite modele de gândire filosofice contemporane

-      Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le utiliza intr-un comentariu de text

4. Atitudinale

-      Conştientizarea importanţei filosofiei pentru formarea personalităţii

-      Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă

 

Programă analitică

 

 

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei

 

Denumirea cursului: Filosofie greacă

Titularul cursului: conf. univ. dr. Savu Totu

An de studiu : I

                                                             

Obiective

1. Deprinderea studenţilor cu lectura intenţională a textului filosofic.

2. Dobândirea de către studenţi a unor abilităţi şi competenţe necesare interpretării textului filosofic.

 

Teme

 1. Ce este filosofia greacă?

            a)   Sophia şi philosophia. Mitologie, religie şi filosofie.

b)  Filosofia ca „mod de viaţă”.

c)  Şcolile filosofice ale Greciei antice.

 1. Platon

a)      Platon şi presocraticii.

b)      Problema „sufletului”.

c)      „Alegoria peşterii” şi „simbolistica liniei”.

d)      „Teoria participaţiei”.

 1. Aristotel

            a)   Aristotel şi presocraticii.

b)      Filosofie primă şi filosofie secundă.

c)      Conceptul fiinţei şi conceptul substanţei.

 1. Plotin 

a)      Procesiune şi conversiune.

b)      Unu, inteligenţă şi suflet.

            c)   Binele şi iubirea

 

 

Condiţii de evaluare

Activitate la seminar (prezentări de referate, participare la discuţii)        – 40%

Referat de semestru                                                                                   – 10%

Examen oral                                                                                              – 40%                                                                                         

                Din oficiu                                                                                                  – 10%

 

Bibliografie minimală

 1. Platon, Opere, (dialogurile: „Phaidon”, „Phaidros”, „Republica” - cărţile VI-VII, „Parmenides”,  „Sofistul”), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975-1989 (şi alte traduceri străine).

Aristotel, Metafizica, trad. Gh. Vlăduţescu, Paideia, 2010 (şi alte traduceri străine).

 

 1.    Aubenque, Pierre, Le probleme de l’être chez Aristote, PUF, Paris, 1962.

Bréhier, Émile, Filosofia lui Plotin, Amarcord, Timişoara, 2000.

Brentano, Franz, Despre multipla semnificaţie a fiinţei la Aristotel, Humanitas,  2003.

Hadot, Pierre, Ce este filosofia antică?, Polirom, Iaşi, 1997.

Hadot, Pierre, Plotin sau simplitatea privirii, Polirom, Iaşi, 1998.

Robin, Leon, Platon, PUF, Paris, 1935.

Vlăduţescu, Gh., Aristotelismul ca filozofie a individualului, Paideia, 1997.

Vlăduţescu, Gh., Ontologie şi metafizică la greci. Platon, Editura Academiei     Române, 2005.

 

Notă! Bibliografia extinsă se va stabili în raport cu modul în care studenţii preferă desfăşurarea cursului şi a seminarelor.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 August 2012.