Filosofie şi religie

 

FISA DISCIPLINEI- FILOSOFIE ȘI RELIGIE

 

Denumirea disciplinei

FILOSOFIE SI RELIGIE

Codul disciplinei

 

Anul de studiu

III

Semestrul*

II

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

E

Categoria formativă a disciplinei

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

DF

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

Ob

Numărul de credite

6

Total ore din planul de învăţământ

56

Total ore studiu individual

46

Total ore pe semestru

112

Titularul disciplinei

Conf.dr. Savu Totu

Seminarii

Conf.dr. Savu Totu

 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru


 

Facultatea

FILOSOFIE

 

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Departamentul

FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI

Domeniul fundamental de

ştiinţă, artă, cultură

FILOSOFIE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă

FILOSOFIE

 

 

 

Total

 

C**

 

S

 

L

 

P

Direcţia de studii (modul)

FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI

 

 

56

28

28

 

 

 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice


 

 

Discipline

anterioare

Obligatorii

(condiţionate)

 

FILOSOFIE GREACĂ

Recomandate

 

FILOSOFIE MEDIEVALĂ, FILOSOFIE MODERNĂ

 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

2

 

8. Pregătire prezentări orale

4

2. Studiu după manual, suport de curs

2

 

9. Pregătire examinare finală

8

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

8

 

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

8

 

11. Documentare pe teren

2

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

4

 

12. Documentare pe INTERNET

0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

6

 

13. Alte activităţi …

0

7. Pregătire lucrări de control

O

 

14. Alte activităţi …

0

 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

46 


 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)

1. Competente instrumentale

 1. Capacitatea de analiză şi sinteză
 2. Capacitatea de organizare
 3. Comunicare scrisă şi orală în limba romană
 4. Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe
 5. Capacitatea de a soluţiona probleme
 6. Capacitatea de a lua decizii
 7. Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric
 8. Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii

 

2.Competente interpersonale

 1. Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 2. Capacitatea de a lucra în echipă
 3. Abilitaţi interpersonale
 4. Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară
 5. Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea
 6. Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale

 

3. Competenţe sistemice

1.      Abilităţi de cercetare

2.      Capacitatea de adaptare la situaţii noi

3.      Creativitate

4.      Abilitaţi de conducător

5.      Abilitatea de a lucra independent

6.      Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula

7.      Preocuparea pentru obţinerea calităţii

8.      Voinţa de a reuşi

 

Competenţe specifice

disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere

-   Cunoaşterea contextului cultural în care se dezvoltă filosofia creştină

-   Înţelegerea complexităţii raportului dintre filosofie şi teologie

2. Explicare si interpretare

-   Înţelegerea şi însuşirea diferitelor modalităţi de raportare la filosofia greacă

-   Capacitatea de interpretare a textului filosofic prin corelaţie cu cel teologic

3. Instrumental – aplicative

-  Corelarea concepţiilor filosofice greceşti cu diferite modele de gândire teologică

-  Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le utiliza într-un comentariu de text

4. Atitudinale

-  Conştientizarea importanţei unor convingeri filosofice sau teologice pentru formarea personalităţii

-  Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă

 

 

Filosofie și religie- Programa analitică

 

            Universitatea din Bucureşti

            Facultatea de Filosofie

            Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei

 

            Denumirea cursului: Filosofie şi religie

            Titularul cursului: conf. univ. dr. Savu Totu

            An de studiu: III

 

            Obiective

                1.      Analizarea raportului dintre religie şi filosofie. Delimitări conceptuale.

2.      Abordarea critică şi evaluarea discursului filosofic prin prisma receptării lui de către gânditorii creştini.

3.      Evaluarea critică a problemei „cunoaşterii de sine” în perspectivă filosofică şi teologică.

 

 

Teme

 

1.      Problema raportului dintre raţiune şi credinţă

a)      Mitologie şi religie.

b)      Religie şi filosofie.

c)      Problema filosofiei creştine.

 

 

2.      Problema sufletului în gândirea filosofică şi în teologia creştină

a)      Despre suflet în accepţie platonică.

b)      Despre suflet în accepţie neoplatonică.

c)      Despre suflet în accepţie creştină.

 

 

3.      Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lui Dumnezeu

a)      Problema cunoaşterii de sine în filosofia greacă şi în creştinism.

b)      Persoana în tradiţia creştină.

c)      „Vederea” lui Dumnezeu.

 

 

 

 

Condiţii de evaluare

 

Activitate la seminar: 30%.

Referat: 30%.

Examen oral: 30%.

Din oficiu: 10%.

 

Bibliografie

 

·  Aubenque, Pierre (coord.), Concepts et catégorie dans la pensée antique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1980.

·  Boethius, Mângâierile filosofiei, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943.

·  Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către eleni; Pedagogul; Stromate, în Scrieri, I şi II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1982.

·   Sfântul Dionisie Areopagitul, Numele divine, Teologia mistică, Editura Institutul European, Iaşi, 1993.

·   Gilson, Etienne, Introducere în filosofia creştină, Editura Galaxia Gutenberg, 2006.

·   Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos, Persoana în tradiţia ortodoxă, Editura Buna Vestire, Bacău, 2002.

·   Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Scripta, Bucureşti, 1993.

·   Sfântul Ioan de Kronstadt, Cunoaşterea de Dumnezeu şi cunoaşterea de sine, Editura Sophia, Bucureşti, 2010.

·   Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, Apologiile; Dialogul cu iudeul Trifon, în Apologeţi de limbă greacă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1980.

·   Lossky, Vladimir, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Editura Humanitas, 2006.

·   Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Editura Anastasia, 1993.

·   Lossky, Vladimir, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995.

·   Louth, Andrew, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, Editura Deisis, Sibiu, 2002.

·   Matsoukas, Nikolaos, Istoria filosofiei bizantine, Editura Bizantină, Bucureşti.

·   Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1985.

·   Meyendorff, John, Teologia bizantină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996.

·   Sfântul Nectarie al Pentapolei, Hristologia, Editura Iona, 2010.

·   Sfântul Nectarie de Eghina, Despre descoperirea lui Dumnezeu în lume, Editura Egumeniţa, 2011.

·   Origen, Despre principii; Contra lui Celsus, în Scrieri alese, III şi IV, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1981.

·   Pelikan, Jaroslav, Tradiţia creştină, vol. I-V, Editura Polirom, 2004 - 2008.

·   Plotin, Enneades, ed. E. Bréhier, Paris, 1924 - 1938.

·   Platon, Opere, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1974 - 1993.

·   Reale, Giovanni, Il concetto di filosofia prima, terza edizione, Societa Editrice „Vita e Pensiero”, Milano, 1967.

·   Ricoeur, Paul, Être, Essence et substance chez Platon et Aristote, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur 88, boulevard Saint-Germain, Paris V-e.

·   Ries, Julien, Sacrul în istoria religioasă a omenirii, Editura Polirom, 2000.

·   Stăniloae Dumitru, „Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul” şi „Omul şi Dumnezeu”, în Studii de teologie dogmatică, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991.

·   Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, 1987.

·   Tertulian, Despre mărturia sufletului; Despre suflet, în Apologeţi de limbă latină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981.

·   Tonoiu, Vasile, Laudă icoanei, I. Despre rugăciunea zugrăvită. II. Vizibilitate şi transcendenţă, Editura Academiei Române, 2011.

·   Uspensky, Leonid., Teologia icoanei, Editura Anastasia, 2009.

·   Velasco, J. Martin, Introducere în fenomenologia religiei, Editura Polirom, 1997.

·   Vlăduţescu, Gh., Filosofia primelor secole creştine, Editura Enciclopedică, 1996.

·   Vulcănescu, Mircea, Posibilităţile filosofiei creştine, Editura Anastasia, (f.a.).

·   Zizioulas, Ioannis, Fiinţa eclesială, Editura Bizantină, 2007.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 August 2012.