Neoplatonismul și gândirea creștină

 

FISA DISCIPLINEI- NEOPLATONISMUL ȘI GÂNDIREA CREȘTINĂ

 

Denumirea disciplinei

NEOPLATONISMUL ŞI GANDIREA CREŞTINĂ

Codul disciplinei

 

Anul de studiu

I master

Semestrul*

II

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

E

Categoria formativă a disciplinei

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

DF

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

Ob

Numărul de credite

8

Total ore din planul de învăţământ

56

Total ore studiu individual

54

Total ore pe semestru

112

Titularul disciplinei

Conf.dr. Savu Totu

Seminarii

Conf.dr. Savu Totu

 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru


 

Facultatea

FILOSOFIE

 

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Departamentul

FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI

Domeniul fundamental de

ştiinţă, artă, cultură

FILOSOFIE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă

FILOSOFIE

 

 

 

Total

 

C**

 

S

 

L

 

P

Direcţia de studii (modul)

FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI

 

 

56

28

28

 

 

 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice


 

 

Discipline

anterioare

Obligatorii

(condiţionate)

 

FILOSOFIE GREACĂ

Recomandate

 

FILOSOFIE MEDIEVALA, FILOSOFIE MODERNA, FILOSOFIE CONTEMPORANA

 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

2

 

8. Pregătire prezentări orale

4

2. Studiu după manual, suport de curs

2

 

9. Pregătire examinare finală

8

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10

 

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

10

 

11. Documentare pe teren

2

5. Activitate specifică de pregătire

SEMINAR şi/sau LABORATOR

4

 

12. Documentare pe INTERNET

0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

10

 

13. Alte activităţi …

0

7. Pregătire lucrări de control

O

 

14. Alte activităţi …

0

 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

54 


 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)

1. Competente instrumentale

 1. Capacitatea de analiză şi sinteză
 2. Capacitatea de organizare
 3. Comunicare scrisă şi orală în limba romană
 4. Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe
 5. Capacitatea de a soluţiona probleme
 6. Capacitatea de a lua decizii
 7. Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric
 8. Voinţa de a asigura promovarea si respectarea legalităţii

 

2.Competente interpersonale

 1. Capacitatea de evaluare si autoevaluare
 2. Capacitatea de a lucra in echipă
 3. Abilitaţi interpersonale
 4. Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară
 5. Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea
 6. Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale

 

3. Competenţe sistemice

1.      Abilităţi de cercetare

2.      Capacitatea de adaptare la situaţii noi

3.      Creativitate

4.      Abilitaţi de conducător

5.      Abilitatea de a lucra independent

6.      Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula

7.      Preocuparea pentru obţinerea calităţii

8.      Voinţa de a reuşi

 

Competenţe specifice

disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere

-       Însuşirea diferitelor concepţii filosofice şi teologice privind natura umană

-       Înţelegerea complexităţii relaţiei dintre raţiune şi credinţă

2. Explicare si interpretare

-       Înţelegerea şi însuşirea diferitelor modalităţi de raportare la cultura europeană

-       Capacitatea de interpretare a textului filosofic în corelaţie cu cel teologic

3. Instrumental – aplicative

-      Corelarea concepţiilor filosofice greceşti cu diferite modele de gândire teologică

-      Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le utiliza intr-un comentariu de text

4. Atitudinale

-      Conştientizarea importanţei relaţiei filosofiei cu teologia pentru înţelegerea culturii contemporane

-      Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă

 

Programă analitică

 

 

 

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei

 

 

Titlul cursului: Neoplatonismul şi gândirea creştină

Titularul cursului: conf. dr. Savu Totu

Anul de studiu: an I (master)

 

 

Obiective

 Analiza conceptuală a termenilor „raţiune” şi „credinţă” în discursul filosofic din primele secole creştine.

 1. Evaluarea termenilor filosofici în context cultural creştin şi resemnificarea lor în gândirea teologică (de ex.: „fiinţă”, „substanţă”, „cunoaştere”).
 2. Evaluarea relaţiei dintre cunoaşterea filosofică şi credinţă din perspectiva teologiei creştine.

            

Teme

 

Metafizică şi filosofie religioasă (Plotin, Proclus, Damascius)

·  Triada plotiniană şi trinitatea creştină.

·  „Arhitectura divinului”.

·  Gândirea aporetică şi indicibilul.

 

Neoplatonismul şi gândirea creştină bizantină (Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palamas)

·  Ontologie şi apofatism.

·  Teologie şi apofatism.

·  Cunoaştere raţională şi cunoaştere mistică.

 

Neoplatonismul şi gândirea creştină latină (Fericitul Augustin, Ioan Scotus Eriugena, Sfântul Bonaventura)

·  Filosofie şi teologie.

·  Fiinţă şi existenţă.

·   Filosofie şi mistică.

 

 Bibliografie

 I.

· Plotin, Enneades, ed. E. Brehier, Paris, 1924-1938.

· Proclus, Élémentes de Théologie, ed. J. Trouillard, Paris, 1965.

· Damascius, Des premiers principes, ed. Marie-Claire Galperine, Verdier.

· Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, trad. Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996.

· Fericitul Augustin, Mărturisiri, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985.

· Ioan Scotus Eriugena, De divisione naturae, Migne, în Patrologia latină.

· Sfântul Bonaventura, Itinerariul minţii în Dumnezeu, trad. Gh. Vlăduţescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.

· Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983.

· Sfântul Grigorie Palamas, Despre rugăciune, Despre sfânta lumina, în Filocalia, vol. VII, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1977.

 

II.

·  Aubenque, Pierre (coord.), Concepts et catégorie dans la pensée antique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1980.

·  Boethius, Mângâierile filosofiei, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943.

·  Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către eleni; Pedagogul; Stromate, în Scrieri, I şi II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1982.

·   Sfântul Dionisie Areopagitul, Numele divine, Teologia mistică, Editura Institutul European, Iaşi, 1993.

·   Gilson, Etienne, Introducere în filosofia creştină, Editura Galaxia Gutenberg, 2006.

·   Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos, Persoana în tradiţia ortodoxă, Editura Buna Vestire, Bacău, 2002.

·   Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Scripta, Bucureşti, 1993.

·   Sfântul Ioan de Kronstadt, Cunoaşterea de Dumnezeu şi cunoaşterea de sine, Editura Sophia, Bucureşti, 2010.

·   Lossky, Vladimir, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Editura Humanitas, 2006.

·   Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Editura Anastasia, 1993.

·   Lossky, Vladimir, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995.

·   Louth, Andrew, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, Editura Deisis, Sibiu, 2002.

·   Matsoukas, Nikolaos, Istoria filosofiei bizantine, Editura Bizantină, Bucureşti.

·   Meyendorff, John, Teologia bizantină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996.

·   Origen, Despre principii; Contra lui Celsus, în Scrieri alese, III şi IV, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1981.

·   Pelikan, Jaroslav, Tradiţia creştină, vol. I-V, Editura Polirom, 2004 - 2008.

·   Plotin, Enneades, ed. E. Bréhier, Paris, 1924 - 1938.

·   Platon, Opere, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1974 - 1993.

·   Reale, Giovanni, Il concetto di filosofia prima, terza edizione, Societa Editrice „Vita e Pensiero”, Milano, 1967.

·   Ricoeur, Paul, Être, Essence et substance chez Platon et Aristote, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur 88, boulevard Saint-Germain, Paris V-e.

·   Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Scripta, Bucureşti, 1993.

·   Sf. Ioan de Kronstadt, Cunoaşterea de Dumnezeu şi cunoaşterea de sine, Editura Sophia, Bucureşti, 2010.

·   Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, Apologiile; Dialogul cu iudeul Trifon, în Apologeţi de limbă greacă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1980.

·   Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1985.

·   Sf. Nectarie al Pentapolei, Hristologia, Editura Iona, 2010.

·   Sf. Nectarie de Eghina, Despre descoperirea lui Dumnezeu în lume, Editura Egumeniţa, 2011.

·   Stăniloae Dumitru, „Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul” şi „Omul şi Dumnezeu”, în Studii de teologie dogmatică, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991.

·   Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, 1987.

·   Tertulian, Despre mărturia sufletului; Despre suflet, în Apologeţi de limbă latină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981.

·   Tonoiu, Vasile, Laudă icoanei, I. Despre rugăciunea zugrăvită. II. Vizibilitate şi transcendenţă, Editura Academiei Române, 2011.

·   Uspensky, Leonid., Teologia icoanei, Editura Anastasia, 2009.

·   Vlăduţescu, Gh., Filosofia primelor secole creştine, Editura Enciclopedică, 1996.

·   Vulcănescu, Mircea, Posibilităţile filosofiei creştine, Editura Anastasia, (f.a.).

·   Zizioulas, Ioannis, Fiinţa eclesială, Editura Bizantină, 2007.

  

Condiţii de evaluare

 Activitate la seminar: 30%.

Referat de semestru: 30%.

Examen oral : 30%.

Din oficiu: 10%.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 August 2012.