Comunicare interscandinavă

1 octombrie 2016 - 20 ianuarie 2017. Lunea, 17-19

 

FIŞA DISCIPLINEI

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE / SECȚIA DE SUEDEZĂ

1.4 Domeniul de studii

FILOLOGIE

1.5 Ciclul de studii

LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Licență (Licențiat în limba și literatura suedeză)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

COMUNICARE INTERSCANDINAVĂ – LIMBA NORVEGIANĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. CARMEN VIOREANU

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. Dr. CARMEN VIOREANU

2.4 Anul de studiu   3

 

2.5 Semestrul

l

 

2.6 Tipul de evaluare

examen scris

 

2.7 Regimul disciplinei

Curs de zi cu frecvență obligatorie


 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

 

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

 

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

5

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

 

Examinări

5

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

22

 

3.8 Total ore pe semestru

28

 

3.9 Numărul de credite

2

 
 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 • Studentul trebuie să fie înmatriculat în anul lll de studii la specializarea Suedeză-B

4.2 de competenţe

 • Limba suedeză la nivelul B1- B2

 

 

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 •  

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Învățarea limbii norvegiene la nivel începători
 • Aplicarea cunoștințelor dobândite în traducerea și înțelegerea textelor scrise în limba norvegiană (nivelul A1-A2)
 • Utilizarea limbajului specific lingvisticii comparate în vederea explicării diferențelor dintre limba suedeză și limba norvegiană
 • Achiziția și dezvoltarea dimensiunii funcționale a limbii norvegiene
 • Aplicare și transfer de cunoștințe (Limbă și civilizație suedeză – limbă și civilizație norvegiană)

Competenţe transversale

 • Abilități de comunicare orală și scrisă și de înțelegere a limbii norvegiene
 • Deschiderea către învățarea limbii norvegiene și a limbii daneze
 • Autonomia învățării, prin studiul individual aferent.
 • Dezvoltarea unei gândiri coerente și logice
 • Dezvoltare personală și profesională

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Comunicare interscandinavă

7.2 Obiectivele specifice

Limbă și civilizație norvegiană

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Limba norvegiană din perspectivă scandinavă (1c)

- interactive

- materiale pe suport audio și video

 

 

2. Pronunție și fraze uzuale (4c)

3. Conversație pe diferite subiecte, în diferite medii (7c)

4. Noțiuni elementare de gramatică norvegiană (2c)

5. Povești populare norvegiene (citire, înțelegere și traducere în suedeză) (2c)

6. Povestea clasică norvegiană pentru copii, Karius og Baktus (citire, înțelegere – suport tipărit și audio, traducere în limba suedeză) (2c)

7. Jon Fosse – profil literar și poezii (citire, înțelegere – suport tipărit și audio, traducere în limba suedeză) (1c)

8. Henrik Ibsen - profil literar și fragment dintr-o piesă de teatru (citire, înțelegere – suport tipărit și audio, traducere în limba suedeză) (3c)

 

 

 

Bibliografie minimală:

Asbjørnsen, Peter Christen; Moe, Jørgen: Norske folkeeventyr, Font, 2010

Egner, Thorbjørn: Karius og Baktus, Cappelen, Oslo, 1984

Ellingsen, Elisabeth, Mac Donald, Kirsti: Norsk på en to tre, Cappelen, Oslo, 2003

Fosse, Jon: Dikt i samling, Samlaget, 2009

Ibsen, Henrik: Nutidsdramer 1877-99, Gyldendal, Oslo, 2000

Manne, Gerd, Nilsen, Gölin Kaurin: Ny i Norge, Fakbokforlaget, 2003

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezența obligatorie la cel puțin 8 din 11 cursuri

- Verificare continuă

- Proiect final

50%

 

50%

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

 

Data completării

01.06.2014

 

Semnătura titularului de curs

 

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament 10.06.2014

Semnătura şefului departamentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 Martie 2017.