Istoria limbii suedeze

SEMESTRUL ll: 20 februarie 2017-7 mai 2017. Lunea, 14-17

FIŞA DISCIPLINEI

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE / SECȚIA DE SUEDEZĂ

1.4 Domeniul de studii

FILOLOGIE

1.5 Ciclul de studii

LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Licență (Licențiat în limba și literatura suedeză)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

STRUCTURA LIMBII SUEDEZE (ISTORIA LIMBII SUEDEZE)

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. CARMEN VIOREANU

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. Dr. CARMEN VIOREANU

2.4 Anul de studiu   3

 

2.5 Semestrul

ll

 

2.6 Tipul de evaluare

examen scris

 

2.7 Regimul disciplinei

Curs de zi cu frecvență obligatorie


 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

33

din care: 3.5 curs

22

3.6 seminar/laborator

11

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

22

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

10

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

22

Tutoriat

 

Examinări

13

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

67

 

3.8 Total ore pe semestru

33

 

3.9 Numărul de credite

4

 
 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 • Studentul trebuie să fie înmatriculat în anul lll de studii la specializarea Suedeză-B

4.2 de competenţe

 • Limba suedeză la nivelul B1- B2

 

 

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 •  

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Cunoașterea, înțelegerea, utilizarea și explicarea limbajului și termenilor specifici lingvisticii comparate, diacronice și sincronice
 • Învățarea limbii suedeze la nivelul B1-B2
 • Aplicarea cunoștințelor dobândite în traducerea și înțelegerea textelor scrise în limba suedeză veche și în limba suedeză contemporană
 • Achiziția și dezvoltarea dimensiunii funcționale a limbii suedeze

Competenţe transversale

 • Abilități de comunicare orală și scrisă avansată în limba suedeză.
 • Deschiderea către învățarea limbii suedeze și a celorlalte limbi scandinave.
 • Facilitarea învățării oricărei limbi germanice
 • Autonomia învățării, prin studiul individual aferent.
 • Dezvoltarea unei gândiri coerente și logice

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Structura limbii suedeze

7.2 Obiectivele specifice

Istoria limbii suedeze

 

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Suedeza veche din perioada 1526-1734 (Äldre nysvenska, 1526-1734)  (6c)

- interactive

- cursul este pus la dispoziția studenților în format electronic

 

2. Limba suedeza in secolul al XVlll-lea (Nysvenska, 1700-talet) (4c)

3. Limba suedeza in secolul al XlX-lea (Nysvenska, 1800-talet) (4c)

4. Limba suedeza in secolul XX-lea (Nusvenska, 1900-talet)

(4c)

5. Limba suedeza in secolul XXl (Nusvenska, 2000-talet)

 (2c) 

 

Bibliografie minimală:

Barðall Jóhanna, Jörgensen, Nils, Larsen, Gorm, Martinussen, Bente: Nordiska. Våra språk förr och nu, Studentlitteratur, 1997

Bergman, Gösta: Kortfattad svensk språkhistoria, Prisma, Stockholm, 1968

Petterson, Gertrud: Svenska språket under sjuhundra år – En historia om svenskan och dess utforskande, Studentlitteratur 1996

Wessén, Elias: Svensk språkhistoria, l, Ljudlära och Ordböjningslära, 18. upplagan, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1965

Wessén, Elias: De nordiska språken, Filologiska Föreningen vid Stockholms Högskola, Stockholm 1954

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Suedeza veche din perioada 1526-1734 (Äldre nysvenska, 1526-1734) (4s)

- interactive

- materiale suport hârtie

- materiale video

- hărți

- metode centrate pe student

 

2. Limba suedeza in secolul al XVlll-lea (Nysvenska, 1700-talet) (2s)

3. Limba suedeza in secolul al XlX-lea (Nysvenska, 1800-talet) (2s)

4. Limba suedeza in secolul XX-lea (Nusvenska, 1900-talet)

(1s)

5. Limba suedeza in secolul XXl (Nusvenska, 2000-talet) (1s)

 

Bibliografie minimală:

Vioreanu, Carmen: Svenska texter under 1000 år – från 800-talet till 1800-talet, Editura Universității din București, 2012

Vioreanu, Carmen: Svensk språkhistoria: övningskompendium med facit, Editura Universității din București, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezența obligatorie la cel puțin 8 din 11 cursuri

Examen scris semestrial

 

Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate.

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezența obligatorie la cel puțin 8 din 11 seminarii

- Examen scris semestrial

- Verificare continuă seminarii

 

Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate.

 

 

 

Efectuarea temelor obligatorii și participare la discuții.

Activitate

 

10.6 Standard minim de performanţă

 

Data completării

01.06.2014

 

Semnătura titularului de curs

 

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

10.06.2014

Semnătura şefului departamentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 Martie 2017.