Morfo-sintaxa limbii suedeze contemporane

SEMESTRUL ll: 20 februarie 2017 - 3 iunie 2017. Joia, 14-17

 

FIŞA DISCIPLINEI

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE / SECȚIA DE SUEDEZĂ

1.4 Domeniul de studii

FILOLOGIE

1.5 Ciclul de studii

LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Licență (Licențiat în filologie suedeză)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

STRUCTURA LIMBII SUEDEZE (MORFOSINTAXA LIMBII SUEDEZE CONTEMPORANE)

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. CARMEN VIOREANU

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. Dr. CARMEN VIOREANU

2.4 Anul de studiu   2

 

2.5 Semestrul

ll

 

2.6 Tipul de evaluare

examen scris

 

2.7 Regimul disciplinei

Curs de zi cu frecvență obligatorie


 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

14

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat

 

Examinări

14

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

58

 

3.8 Total ore pe semestru

42

 

3.9 Numărul de credite

4

 
 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 • Studentul trebuie să fie înmatriculat în anul ll de studii la specializarea Suedeză-B

4.2 de competenţe

 • Limba suedeză la nivelul A2

 

 

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 •  

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Cunoașterea, înțelegerea, utilizarea și explicarea limbajului și termenilor specifici modelelor gramaticii generative și transformaționale
 • Învățarea limbii suedeze la nivelul B1
 • Aplicarea cunoștințelor dobândite în traducerea și înțelegerea textelor scrise în limba suedeză
 • Achiziția și dezvoltarea dimensiunii funcționale a limbii suedeze

Competenţe transversale

 • Abilități de comunicare orală și scrisă în limba suedeză.
 • Deschiderea către învățarea limbii suedeze și a celorlalte limbi scandinave.
 • Autonomia învățării, prin studiul individual aferent.
 • Dezvoltarea unei gândiri coerente și logice

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Structura limbii suedeze

7.2 Obiectivele specifice

Morfosintaxa limbii suedeze contemporane

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Grupuri sintactice (Fraser) (6c)

interactive, centrate pe înțelegerea imediată

- materiale suport tipărit și optic

 

2. Partile principale de propozitie  (Primära satsdelar) (6c)

3. Analiza morfo-sintactica completa (Fullständig satslösning) (2c)

4. Propozitiile secundare (Bisatser)

(2c)

5. Structuri eliptice (Satsförkortningar) (4c)

6. Introducere in analiza generativa (Generativ grammatik) (8c)

 

Bibliografie minimală:

Beskow, Björn et.al: Elementa i generativ grammatik, Studentlitteratur, 1996

Bolander, Maria: Funktionell svensk grammatik, Liber, 2005

Stroh-Wollin, Ulla: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, Studentlitteratur, Lund, 1997

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Grupuri sintactice (Fraser) (2s)

- interactive, centrate pe înțelegerea imediată

- centrate pe student

- materiale suport tipărit și optic

 

2. Partile principale de propozitie  (Primära satsdelar) (2s)

3. Analiza morfo-sintactica completa (Fullständig satslösning) (2s)

4. Propozitiile secundare (Bisatser)

(1s)

5. Structuri eliptice (Satsförkortningar) (1s)

6. Introducere in analiza generativa (Generativ grammatik) (2s)

7. Exercitii recapitulative (Ordklasser, blandade övningar) (4s)

 

 

Bibliografie minimală:

Beskow, Björn et.al: Elementa i generativ grammatik, Studentlitteratur, 1996

Bolander, Maria: Funktionell svensk grammatik, Liber, 2005

Stroh-Wollin, Ulla: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, Studentlitteratur, Lund, 1997

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezența obligatorie la cel puțin 11 din 14 cursuri

Examen scris semestrial

 

Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate.

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezența obligatorie la cel puțin 11 din 14 seminarii

Examen scris semestrial

- Verificare continuă seminarii

 

Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate.

 

 

 

Efectuarea temelor obligatorii și participare la discuții.

Activitate

 

10.6 Standard minim de performanţă

 

Data completării

01.06.2014

 

Semnătura titularului de curs

 

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

10.06.2014

Semnătura şefului departamentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 Martie 2017.