Practica Limbii Suedeze Anul lll Sem ll

FIŞA DISCIPLINEI

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE / SECȚIA DE SUEDEZĂ

1.4 Domeniul de studii

FILOLOGIE

1.5 Ciclul de studii

LICENȚĂ

1.6 Programul de studii / Calificarea

Licență (Licențiat în limba și literatura suedeză)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

PRACTICA LIMBII SUEDEZE

2.2 Titularul activităţilor de curs

 

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. Dr. CARMEN VIOREANU

2.4 Anul de studiu   3

 

2.5 Semestrul

ll

 

2.6 Tipul de evaluare

verificare continuă

 

2.7 Regimul disciplinei

Curs de zi cu frecvență obligatorie


 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

1

din care: 3.2 curs

 

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

11

din care: 3.5 curs

 

3.6 seminar/laborator

11

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

12

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

12

Tutoriat

 

Examinări

 

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

14

 

3.8 Total ore pe semestru

11

 

3.9 Numărul de credite

1

 
 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 • Studentul trebuie să fie înmatriculat în anul lll de studii la specializarea Suedeză-B

4.2 de competenţe

 • 48 credite limba suedeză ciclul de licență

 

 

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 •  

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbii suedeze
 • Înțelegerea cuvintelor de bază din texte scrise și vorbite în limba suedeză (nivelul B1-B2)
 • Aplicarea cunoștințelor în utilizarea scrisă și vorbită a limbii suedeze
 • Achiziția dimensiunii funcționale a limbii suedeze

Competenţe transversale

 • Abilități de comunicare orală și scrisă în limba suedeză.
 • Deschiderea către învățarea limbii suedeze
 • Autonomia învățării, prin studiul individual aferent.
 • Interacțiune socială și abilități de lucru în echipă
 • Dezvoltare personală și profesională

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Practica limbii

7.2 Obiectivele specifice

Practica limbii suedeze

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Traduceri și retroversiuni (11 s)

- interactive

- metode centrate pe student

- materiale tiparite, audio și video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

 

 

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

Prezența obligatorie la cel puțin 80% din cele 28 de ore de seminar

-Verificare continuă

- Test scris

30%

 

70%

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă

 

Data completării

01.06.2014

 

Semnătura titularului de curs

 

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

10.06.2014

Semnătura şefului departamentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Februarie 2015.