Structura limbii suedeze

SEMESTRUL ll: 20 februarie2017 - 2 iunie 2017. Miercurea, 14-17

FIŞA DISCIPLINEI

 1. 1.      Date despre program

1.1  Instituţia de învăţământ superior

Universitatea din Bucureşti

1.2 Facultatea / Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

1.3 Catedra / Departamentul

de Limbi şi Literaturi Germanice

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe Umaniste – Limbă şi Literatură

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studii / Calificarea

Licență (Licențiat în limba și literatura suedeză)

 

 1. 2.      Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

STRUCTURA LIMBII SUEDEZE 

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. Carmen Vioreanu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. Dr. Carmen Vioreanu

2.4 Anul de studiu  l

 

2.5 Semestrul

  ll

 

2.6 Tipul de evaluare

         examen scris

 

2.7 Regimul disciplinei

Curs de zi cu frecvență obligatorie


 

 1. 3.      Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

14

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat

 

Examinări

14

Alte activităţi……………………………………

 

3.7 Total ore studiu individual

58

 

3.8 Total ore pe semestru

42

 

3.9 Numărul de credite

4

 
 

 1. 4.      Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

 Studentul trebuie să fie înmatriculat în anul l de studii la specializarea Suedeză B

4.2 de competenţe

 

 

 

 1. 5.      Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 

 

 1. 6.      Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 

 

 • Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului și termenilor specifici gramaticii suedeze tradiționale în vederea exprimării în limba suedeză

 

 • Explicarea și înțelegerea cuvintelor de bază din texte scrise în limba suedeză (nivelul A1)

 

 • Aplicarea cunoștințelor de gramatică în traducerea și înțelegerea textelor scrise în limba suedeză

 

 

 

Competenţe transversale

 

 • Abilități de comunicare orală și scrisă în limba suedeză.

 

 • Deschiderea către învățarea limbii suedeze și a celorlalte limbi scandinave.

 

 • Autonomia învățării, prin studiul individual aferent.

 

 

 

 

 1. 7.      Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 

Structura unei limbi străine noi, nestudiate în ciclul gimnazial și / sau liceal

 

7.2 Obiectivele specifice

 

Structura limbii suedeze (Gramatica descripitivă a limbii suedeze)

 

 

 1. 8.      Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

 

 

1. Verbul (perfect compus, mai mult ca perfectul, participiu prezent, participiu trecut, diateza pasiva) (16c)

 

 

- interactive

- materiale pe suport tipărit și suport optic

 

 

 

2. Adverbul (4c)

 

 

 

 

 

3. Prepozitiile (2c)

 

 

 

4. Conjunctiile coordonatoare si subordonatoare (2c)

 

 

5. Propozitii secundare (2c)

 

6. Topica (2c)

 

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

Holm Britta et.al.: Deskriptiv svensk grammatik, Liber, 1993

Jönsson Erik, Kraft Lars: Svensk grammatik, Akademiförlaget Corona, Malmö 1973

Lindholm, Lars: Svensk grammatik: Svenska som främmande språk, Kursverksamhetens förlag, Lund 1997

 

8.2. Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

 

 

1. Verbul (perfect compus, mai mult ca perfectul, participiu prezent, participiu trecut, diateza pasiva) (6s)

 

 

 

- interactive

- materiale pe suport tipărit și suport optic

 

 

 

 

2. Adverbul (2s)

 

 

 

 

3. Prepozitiile (2s)

 

 

 

 

4. Conjunctiile coordonatoare si subordonatoare (2s)

 

5. Propozitii secundare (1s)

 

6. Topica (1s)

 

 

 

Bibliografie minimală:

 

 

 

Fast Cecilia, Kannermark Anita: Form i fokus A, Folkuniversitetes förlag, 1996

Fast Cecilia, Kannermark Anita: Form i fokus B, Folkuniversitetes förlag, 1997

Hansson Kerstin, Wallin Ulla: Övningskompendium i svenska 1, Folkuniversitetets förlag, 1972

Hansson Kerstin, Wallin Ulla: Övningskompendium i svenska 2, Folkuniversitetets förlag, 1972

Hellström, Gunnar: Första övningsboken i svensk grammatik, Bonniers, 1993

Hellström Gunnar, Zalcmanis Ieva: Andra övningsboken i svensk grammatik, Bonniers, 1996

 

 

 

 

 

 1. 9.      Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

 

 

 

 

10.   Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate.

 

- Examen scris semestrial

 

 

 

Prezența obligatorie la cel puțin 11 din 14 cursuri

 

 

 

10.5 Seminar / laborator

Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate.

 

- Examen scris semestrial

- Verificare continuă seminarii

 

 

Efectuarea temelor obligatorii și participare la discuții.

Activitate

 

10.6 Standard minim de performanţă

 •  

 

Data completării

01.06.2014                      

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

10.06.2014

 

Semnătura şefului departamentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 Martie 2017.