Blended Learning

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - Domeniul major de intervenţie 1.3., Nr. contract: 26646

Teaching vs. Learning: "Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai."Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel in Psihologie si Medicina (1936)

"Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding." William Arthur Ward

Certificare-curs postuniv. BLU

"În cadrul sesiunilor desfășurate față în față s-au derulat activități de formare facilitate de sistemele de videoconferință, precum și workshopuri. Cursurile au fost coordonate de experți ale căror competențe în domeniu sunt recunoscute și apreciate la nivel național. Formatorii au împărtășit din experiența proprie, asumându-și deopotrivă rolul de moderatori la nivelul grupului de cursanți, în vederea creării de contexte de învățare relevante pentru obiectivele profesionale ale participanților." Sursa: NewsletterBLU03,

http://blu.cc.unibuc.ro/fisiere/POSDRU_Newsletter_BLU03_2012.pdf

Sesiuni de formare-BLU Sesiune de formare-BLU-2012

Proiect: Formarea continuă de tip „Blended Learning” pentru cadrele didactice universitare

Coordonator: Universitatea din Bucureşti
Parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara

Referinţe: site proiect - http://blu.cc.unibuc.ro ,portal proiect- http://portal.blu.unibuc.ro

Modulul 2. Învatarea centrată pe student- strategii de proiectare, implementare şi evaluare a procesului educaţional

Grupa 2.1. Predarea, învăţarea şi evaluarea în învăţămantul superior – pentru tineri universitari (”Juniori”)
Grupa 2.2. Strategii educaţionale centrate pe student – pentru cadre didactice universitare cu experienţă („Seniori”)

 • Profesionalizarea carierei didactice în învatamântul superior: evolutii si provocari
 • Curriculum universitar
 • Strategii, metode si tehnici de predare – învatare Universitara
 • Invatarea/studiul academic si formarea competentei de învatare
 • Evaluarea în învatamântul superior
 • Optimizarea competentelor didactice ale personalului universitar

portal BLU-pagini

 

 

Structura cursurilor: Fiecare dintre cursuri va avea 66 de ore (echivalentul a 20 credite ECTS) împartite aproximativ în 26 de ore în sală, 20 de ore online si 20 de ore practică profesională. Durata cursurilor va fi de 10 săptămâni (Nov. 2011-Mai 2012).

tip curs BLU- face-to-face-videoconferinta

Abordarea Blended Learning presupune combinarea întâlnirilor față în față cu activitățile online.
În cadrul acestui proiect se întâlnesc următoarele tipuri de activități:
•    Întâlniri față în față
•    Videoconferințe
•    Secvențe multimedia interactive (de parcurs online, individual)
•    Proiecte individuale
•    Discuții online pe forum

Sursa: Platforma Blended Learning, http://portal.blu.unibuc.ro

Tipuri de activitati-BLU

Competenţele dobândite în urma parcurgerii modulului „Învăţarea centrată pe student”  pot fi structurate după cum urmează:

I. Cunoştinţe
- înţelegerea principalelor concepte care caracterizează pedagogia universitară;
- identificarea rolurilor actorilor responsabili de proiectarea la nivel instituţional a programelor de studii şi la nivel operaţional a activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
- cunoaşterea mecanismelor învăţării la studenţi şi a strategiilor de optimizare a acestora;
- înţelegerea rolului evaluării în raport cu procesul de instruire şi în vederea validării rezultatelor învăţării studenţilor;

II. Deprinderi, capacităţi, abilităţi
- capacitatea de a analiza critic punctele tari şi cele vulnerabile ale profesionalizării în învăţământul universitar;
- capacitatea de a argumenta demersul de proiectare a activităţii didactice;
- capacitatea de a evalua rolul diferitelor tipuri de strategii (metode, tehnici, procedee de predare-învăţare) pentru cursul/seminarul susţinut în vederea atingerii rezultatelor învăţării proiectate;
- abilitatea de a dezvolta strategii eficiente de instruire centrate pe activitatea de învăţare a studenţilor;
- abilitatea de a elabora instrumente de evaluare a rezultatelor învăţării studenţilor (competenţe);

III. Atitudini, valori
- responsabilitate faţă de activitatea didactică de la organizare la evaluare;
- dezvoltarea unei atitudini pozitive în raport cu şansele de formare-dezvoltare ale studenţilor;
- receptivitate faţă de schimbările survenite în plan teoretic şi practic în ceea ce priveşte pedagogia universitară;
- înlocuirea unei culturi pasive a activităţii didactice, centrată de procesul de transmitere de cunoştinţe, cu una activă, care să promoveze activitatea de învăţare a studenţilor.

Participanti - grup tinta- BLU   pagina cursant-BLU

 

 

Ghid de utilizare a interfetei de editare a site-ului www.unibuc.ro: pagini speciale ce permit accesul utilizatorilor la baza de date (index Profesor, index Departament, index Facultate). Detalii: http://www.unibuc.ro/n/backend_help/index.php.

"Development of Western science is based on two great achievements: the invention of the formal logical system (in Euclidean geometry) by the Greek philosophers, and the discovery of the possibility to find out causal relationships by systematic experiment (during Renaissance)." Albert Einstein (1953)

 

 

Procesul învăţării - Principiile constructiviste ale învăţării

 1. Învăţarea este un proces activ în care cel care învaţă foloseşte inputul senzorial şi construieşte sensuri cu ajutorul acestuia;
 2. Oamenii învaţă cum să înveţe pe măsură ce învaţă;
 3.  Acţiunea crucială de construire a sensului este una mentală;
 4.  Învăţarea implică limbajul: limbajul pe care îl folosim influenţează învăţarea;
 5. Învăţarea este o activitate socială: este în mod intim asociată cu legătura noastră cu alte fiinţe umane cum ar fi profesorii, colegii, familia;
 6. Învăţarea este contextuala: noi nu învăţăm fapte si teorii izolate într-un ţinut abstract din mintea noastră, ci în relaţie cu ceea ce ştim deja, cu ceea ce credem, cu prejudecăţile şi temerile noastre;
 7. Este nevoie de cunoaştere pentru a învăţa: nu este posibil sa asimilam noi cunoştinţe fără sa avem o anume structura dezvoltată pornind de la cunoştinţele anterioare. Cu cât ştim mai multe, cu atât putem învăţa mai multe;
 8. Motivaţia este un concept cheie în învăţare. 

 Referinte: Woolfolk Anita E., Educational Psychology, Allyn and Bacon, Boston, London Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1998, p. 280 (apud Valeria Neagovan, Psihologia învăţării, Forme, strategii şi stil, Editura universitară, ed. a III-a, rev., 2013)

 

 


Concurs public la UB pentru functia de Decan: LINK


 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 Iulie 2014.