Concurs

 

P R O I E C T 

PLAN  DE  MANAGEMENT PENTRU  FUNCŢIA  DE  DECAN

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

 

 

CADRELE DIDACTICE, CERCETĂTORII ŞI STUDENŢII PARTICIPANŢI ACTIVI  LA PROPRIUL LOR PROCES DE ÎNVĂŢARE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ, ŞI LA LUAREA DECIZIILOR PRIVIND ACTIVITATEA COMUNITATĂŢII ACADEMICE

 

Conf. univ. dr. MARIN VLADA

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 2012

 

 

"Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

Motto: "Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel in Psihologie si Medicina (1936)

Cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate au următoarele responsabilităţi:        ... 

b) să-şi îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire; (Art. 40. Carta Universitară UB, sept. 2011)

Personalul didactic si de cercetare din Universitate se bucură de următoarele drepturi: ...
n) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile curente ale Senatului, Consiliului Facultăţii şi Consiliului Departamentului; (Art. 39. Carta Universitară UB, sept. 2011)

 

CUNOAŞTERE - ADEVĂR - VIITOR

Peter Drucker:

 • “Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi."

Galileo Galilei:

 • "Legile naturii sunt scrise în limbajul matematicii"
 • "Orice adevăr este uşor de înţeles odată ce a fost descoperit. Important este să-l descoperi"
 • "Nu poţi învăţa totul pe cineva. Poţi doar să-l ajuţi să descopere adevăruri în el însuşi."

 

I CONTEXTUL GENERAL

 

 • Societatea umană se dezvoltă şi evoluează prin cunoaştere şi învăţare.
 • Societatea viitoare se va baza pe cunoaştere şi pe utilizarea instrumentelor şi tehnologiilor moderne dezvoltate de calculator.
 • Ştiinţele sunt o componentă primordială în demersul major al umanităţii.
 • Ca ştiinţe exacte, Matematica şi Informatica au contribuit şi contribuie cu creaţii ştiinţifice şi  directii de dezvoltare la consolidarea şi implementarea rezultatelor la nivelul tuturor structurilor fundamentale ale societăţii.

 

II PROVOCĂRILE  SOCIETĂŢII ŞI CUNOAŞTERII

 

 • De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, de aceea dinamica cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii umane.
 • Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe elevi/studenţi, profesori, părinţi şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.

 

III PRINCIPII DE BAZĂ

 

 1. luarea deciziilor realizate după consultarea comunităţii academice (cadre didactice şi cercetători, studenţi), precum şi a specialiştilor din domeniile corespunzătoare
 2. transparenţă, responsabilitate şi cultivarea toleranţei şi acceptării diferenţei şi diversităţii
 3. promovarea valorilor unei comunităţi colegiale şi colaborative
 4. afirmarea iniţiativelor personale ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor
 5. dezvoltarea respectului reciproc, corectitudinii şi demnităţii în activităţile didactice şi de cercetare
 6. încrederea în structurile de conducere şi în acţiunile persoanelor de conducere
 7. evidenţierea şi promovarea originalităţii şi creativităţii în activitatea didactică şi activitatea de cercetare
 8. receptivitate şi transparenţă faţă de propunerile studenţilor şi încurajarea participării acestora la dezvoltarea şi prestigiului facultăţii
 9. receptivitate şi tranparenţă faţă de propunerile cadrelor didactice şi cercetătorilor şi încurajarea acestora pentru un învăţământ de calitate centrat pe student şi pentru prestigiul cercetării ştiinţifice
 10. îmbunătăţirea continuă a comunicării dintre structurile de conducere şi comunitatea academică.

 

IV MISIUNEA STRATEGICĂ A FACULTĂŢII

 

Facultatea de Matematică şi Informatică în acord cu obiectivele Universităţii din Bucureşti trebuie:

 1. să-şi asume rolul de creator al schimbării,
 2. să-şi asume rolul de promotor al principiile democratice,
 3. să-şi asume rolul de promovare a valorilor cercetării ştiinţifice, pregătind oamenii pentru a face față provocăriilor și pentru a propaga noile idei în întregul sistem educațional și social din România,
 4. să aibă în vedere dinamica schimbărilor din întreaga societate, şi anume că studenţii au nevoie de o pregătire generală de specialitate în Matematică şi Informatică,
 5. să acţioneze în spiritul Cartei universitate şi a legislaţiei relevante astfel ca în activitatea de formare iniţială studenţii să capete o experienţă iniţială în rezolvarea de probleme şi o capacitate de adaptare la viitoarele cerinţe, precum rezolvarea de probleme ce încă nu au fost definite şi enunţate.

 

Componenta de creaţie şi cercetare avansată:

 1. compatibilitate, performanţă şi competitivitate la nivel european şi mondial;
 2. adâncirea și extinderea cunoașterii în domeniile științelor exacte: Matematică şi Informatică;
 3. gândirea critică si viziunea în cercetarea ştiinţifică şi aplicativă prin care se exprimă liber diversitatea stilurilor intelectuale și a metodelor de cercetare specifice;
 4. participarea activă şi cu responsabilitate ştiinţifică la programe de cercetare-dezvoltare naţionale, europene şi mondiale.

 

Componenta de predare, formare iniţială şi continuă:

 1. accesul nediscriminatoriu al studenților la programele de studii şi promovarea valorile democratice în procesele educaţionale de formare a studenților;
 2. analiza şi evaluarea periodică a programelor de studii la toate nivelele: Licenţă, Master, Doctorat;
 3. crearea şi organizarea unui cadru organizatoric pentru feedback din partea comunităţii academice;
 4. adaptarea şi promovarea de noi metode şi tehnici de predare şi învăţare bazate pe utilizarea calculatorului şi pe recomandarea din partea ştiinţelor educaţiei şi  psihologiei;
 5. consultarea comunităţii academice în vederea elaborării unei metodologii privind perfecţionarea cadrelor didactice universitate (blended laerning);
 6. consultarea comunităţii academice în vederea elaborării unor metodologii privind evaluarea sudenţilor, respectiv cadrelor didactice.

Componenta publică:

 1. dezvoltarea societătii româneşti în context european şi mondial, contribuţie la dezvoltarea societăţii informaţionale şi atingerea obiectivelor pentru societatea cunoaşterii;
 2. angajarea publică, prin care comunitatea academică se legitimează față de societate și își exprimă aspirația de a găsi soluții bazate pe cunoaștere pentru problemele actuale ale țării.

 

V  DIRECŢII DE ACŢIUNE - Implementarea activităţilor de management

 

Componenta de creaţie şi cercetare avansată

 1. îmbunătăţirea activităţii departamentelor şi afirmarea lor prin contracte de cercetare, articole ştiinţifice, publicații și activități de transfer cognitiv și tehnologic.
 2. realizarea de workshop-uri şi conferinţe pentru bune practici privind elaborarea documentaţiilor pentru proiectele de la diverse programe naţionale şi internaţioanale.
 3. utilizare TIC în cercetare: colaborare între matematicieni şi informaticieni şi cu alte cadre didactice de la alte facultăţi.
 4. colaborarea cu centre de cercetare din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
 5. Sprijinirea permanentă şi promovarea cercetării și a exprimării libere și deschise.
 6. îmbinarea dintre componenta fundamentală şi cea aplicativă, definirea mai clară a direcţiilor de cercetare fundamentală şi a direcţiilor în cercetarea aplicativă.
 7. planificarea cercetării fundamentale prin influenţa rezultatelor obţinute în creaţia ştiinţifică din aplicaţiile de matematică şi informatică în cadrul diverselor programe de cercetare-dezvoltare naţionale, europene şi mondiale.

 

Componenta de predare, formare iniţială şi continuă

 1. elaborarea şi propunerea unor cursuri corespunzătoare programelor de studiu ce se va face la nivel de universitate prin cooperare inter-facultăți și prin facilitarea mobilităţii studenţilor în interiorul universitatii cu ajutorul transferului si acumulării de credite de studiu. 30% din totalul de credite cumulate la sfârşitul programelor de studiu de către un student să provină de la discipline de suport interdisciplinar - „liber alese” (obiectiv din planul de management al Rectorului).
 2. modernizarea laboratoarelor de informatică.
 3. utilizare TIC în predare şi învăţare: e-learning şi software educaţional.
 4. analiza şi simplificare evaluării studenţilor, adaptarea la contextul actual
 5. promovarea de cursuri online şi facilităţi oferite de tehnologiile Web 2.0 şi Social media aplications.
 6. măsuri şi obiective clare privind practica studenţilor în domeniile Matematică şi Informatică.
 7. invitarea unor specialişti din diverse instituţii de cercetare-dezvoltare şi firme IT pentru colaborarea la activităţile didactice şi practica studenţilor.
 8. colaborarea cu universitati de prestigiu din ţară şi din străinatate pentru compatibilitatea programelor de studii în domeniile Matematicii şi Informaticii.
 9. îmbunătăţirea comunicării dintre structurile de conducere şi comunitatea academică prin intermediul tehnologiilor Web, reorganizarea şi îmbunătătirea site-ului facultăţii.

.

Componenta publică

 1. promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi didactice ale cadrelor didactice şi studenţilor.
 2. participarea comunitătii academice la manifestări ştiintifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării.
 3. schimb de experienţă cu alte facultăţi de profil din ţară şi din străinătate.
 4. încurajarea iniţiativelor studenţilor pentru realizarea obiectivelor profesionale şi sociale.
 5. lansarea de competiţii privind pregătirea profesională a studenţilor

 

VI  REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII

 

Soluţii principiale şi propuneri de acţiune

 1. Având în vedere soluţiile de management din trecut se impune schimbarea unor soluţii adoptate în această perioadă şi elaborarea unor acţiuni bazate pe decizii rezultate dintr-un proces de consultare reală a comunităţii academice: cadre didactice, cercetători şi studenţi.
 2. Pentru problemele concrete rezultate din identificarea realizată în urma consultării trebuie să se prevadă o metodologie prin care să se elaboreze 2 variante de soluţii, ce trebuie discutate în acelaşi mod de consultare şi aleasă soluţia eficientă printr-un vot democratic.
 3. Deciziile primordiale pe termen scurt, mediu şi lung (ex.: resurse umane, resurse finaciare, calitate, investiţii, etc.) trebuie să nu fie luate doar de un grup restrâns de persoane, ci după o consultare propusă ca mai sus.
 4. Adaptarea şi compatibilitatea Regulamentului de organizare şi funcţionare a facultăţii cu prevederile Cartei Universitate şi cu legislaţia relevantă din domeniul educaţional, cultural, economic şi social.
 5. Promovarea şi discutarea obiectivelor ştiintifce şi didactice rezultate din planul strategic al universităţii.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Februarie 2012.