Istoria limbii romane literare

Anul universitar 2016-2017 – anul III, semestrul al II-lea

 

            Cursul îşi propune să prezinte direcţiile şi momente fundamentale ale istoriei limbii române literare şi să-i propună căi de acces pentru înţelegerea şi interpretarea lingvistică şi stilistică a textelor româneşti din secolele al XVI-lea – al XIX-lea.  Temele prelegerilor sunt următoarele:

 

1. (21.02.2017) Limbă literară. Istorie culturală a limbii. Periodizare. Baza dialectală a limbii române literare. Fisier de tip .ppt ! ILRL-_curs_1-2017 

2. (28.02.2017) Începutul scrisului în limba română. Traduceri şi originale în secolul al XVI-lea. Varietăţi funcţionale (stil religios, stil juridic). Textele primei perioade a limbii române literare vech vechi (secolul al XVI-lea – cca 1640).  Fisier de tip .ppt ! ILRL-curs_2a-2017  Fisier de tip .ppt ! ILRL-curs_2b-2017    Fisier de tip .ppt ! ILRL-curs_2c-2017 Fisier de tip .ppt ! ILRL-curs_2d-2017 

3. (7.03.2017) Particularităţi fonetice, morfosintactice, lexicale şi stilistice ale limbii din secolul al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea  Fisier de tip .ppt ! ILRL_curs_3-2017 

4. (14.03.2017) Limba română literară în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea (perioada 1640-1780)  1. Specificul perioadei 2. Contextul istoric şi cultural 3. Principalele scrieri. 4. Discursul teoretic - reflecţii despre limbă.  Fisier de tip .ppt ! ILRL_curs_4-2017 

5. (21.03.2017) Limba română literară în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea (perioada 1640-1780). Particularităţi lingvistice şi stilistice (I). 1. Caracteristici lingvistice. 2. Caracteristici stilistice: 2.1. Stil savant, "ornat" - manierism. Monumentalizarea retorică a limbii de cultură. 2.2. Stil retoric-oratoric.   Fisier de tip .ppt ! ILRL_curs_5-2017 

6. (28.03.2017) Limba română literară în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea (perioada 1640-1780). Particularităţi lingvistice şi stilistice (II, 2.3.) Oralitate populară. Naraţiune şi dialog. Epoca fanariotă  Fisier de tip .ppt ! ILRL_curs_6-2017

7 (4.04.2017). Limba română literară în perioada de tranziţie spre epoca modernă (1780-1830) Şcoala Ardeleană. 2. Gramatici, retorici, reguli de versificaţie    Fisier de tip .ppt ! ILRL_curs_7-2017

8. (11.04.2017) Modernizarea limbii în secolul al XIX-lea. „Reromanizarea”. Purismele. Caracteristici lingvistice şi stilistice  Fisier de tip .ppt ! Curs_8-2017 

9. (25.04.2017) Momentul Eminescu Fisier de tip .ppt ! ILRL_curs9-2017

10. (2.05.2017) Oralitate și umor: Caragiale, Creangă. Secolul al XX-lea. Fisier de tip .ppt ! ILRL_Curs_10-2017

Fisier de tip .doc ! Istoria limbii romane literare 

Forma de evaluare: Evaluarea finală se realizează printr-un examen scris. Participarea la examen este condiţionată de prezenţa şi de activitatea la seminar (prezenţa la minimum 60% din întâlniri, respectarea cerinţelor specifice). Nota obținută la examenul scris poate fi mărită în funcție de evaluarea activității de la seminar cu maximum două puncte. Examenul scris cuprinde una sau mai multe întrebări care urmăresc să verifice înţelegerea noţiunilor teoretice de bază şi a principalelor direcţii istorice şi o analiză de text (în care se urmăresc în primul rând particularităţile lingvistice ale epocii).

Examen: 10 mai 2017

REZULTATELE EXAMENULUI DIN 10 mai 2017 Fisier de tip .pdf ! ILRL Note examen seria I 2017

Rezultatele restanței din 30 mai 2017 Fisier de tip .pdf ! Note la restanta ILRL

Exemple de subiecte de examen: Fisier de tip .doc ! ILRL examen 2015 mai Fisier de tip .doc ! ILRL examen 2015 mai-restante Fisier de tip .doc ! ILRL examen 2016 iunie-restante Fisier de tip .doc ! ILRL examen 2016 mai 

Bibliografie

Chivu, Gheorghe, 2000, Limba română de la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, Bucureşti, Univers Enciclopedic.

Chivu, Gh. et al. (editori), 2015, Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Cvasnîi Cătănescu, Maria, 1996, Limba română: origini şi dezvoltare, Bucureşti, Humanitas.

Dimitrescu, Florica (coord.), 1978, Istoria limbii române, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 

Frâncu, C., 2009, Gramatica limbii române vechi, Iaşi, Demiurg.

Gafton, Al., 2012, De la traducere la norma literară, Iaşi, Editura Universităţii Al. I Cuza.

Gheţie, Ion, 1978, Istoria limbii române literare. Privire sintetică, Bucureşti, Editura Şţiinţifică şi Enciclopedică. 

Gheţie, Ion, 1982, Introducere în studiul limbii române literare. Bucureşti, Editura Şţiinţifică şi Enciclopedică.

Gheţie, Ion (coord.), 1997, Istoria limbii române literare: epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei Române. 

Gheţie, Ion, Al. Mareş, 2001, De când se scrie româneşte?, Bucureşti, Univers Enciclopedic.

Ivănescu, G., 2000, Istoria limbii române, Iaşi, Junimea.

Mancaş, Mihaela, 1974, Istoria limbii române literare. Perioada modernă, Bucureşti, TUB.

Mancaş, Mihaela, 2005, Limbajul artistic românesc modern. Schiţă de evoluţie, Editura Universităţii din Bucureşti.

Moldovan, Dragoş, 1997, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident. Studiu de stilistică comparată, Bucureşti.

Munteanu, Ştefan, V.D. Ţâra, 1983, Istoria limbii române literare. Privire generală, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Pană Dindelegan, Gabriela (ed.). 2016, The Syntax of Old Romanian, Oxford, Oxford University Press.

Rosetti, Al., B. Cazacu, Liviu Onu, 1971, Istoria limbii române literare, vol. I, De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, Minerva.

Stan, Camelia, 2013, O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Bucureşti, EUB.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 07 Iunie 2017.