Retorică şi argumentare (TPE)

 

 

FACULTATEA DE LITERE

Anul universitar 2016-2017 - Semestrul II

Master: “Teoria şi practica editării”

 

 

Obiective: Cursul îşi propune să formeze competenţe de analiză şi de producere a discursului argumentativ; să le ofere masteranzilor, pe lângă un bagaj de concepte de bază ale retoricii, o grilă de analiză a textului argumentativ şi un sistem de repere pentru realizarea unei argumentări eficiente. Cursul va îmbina deci o componentă teoretică minimală cu exercitarea abilităţilor de analiză, evaluare şi producere a unor texte argumentative.

Descrierea cursului:    Vor fi prezentate pe scurt direcţiile principale de evoluţie a retoricii, precum şi câreva modele clasice şi mai recente de analiză a argumentării (Toulmin, Perelman-Olbrechts-Tyteca, Ducrot-Anscombre, Eemeren-Grootendorst); acestea vor fi comparate şi judecate din perspectiva aplicabilităţii lor practice. Temele principale ale cursurilor urmăresc: 1. Adaptarea la destinatar. Miza argumentării (modificarea unei opinii; acţiune). 2. Figura adversarului (precizat sau nu, individual sau colectiv, gradul de prezenţă în text, poziţia de obiect sau / şi destinatar). 3. Construcţia strategică a imaginii locutorului. 4. Confruntarea şi ierarhizarea sistemelor de valori. Strategiile evaluării. 5. Pathosul, rolul emoţiilor în persuasiune. 6. Utilizări retorice ale umorului şi ironiei. 7. Structura globală a textului argumentativ. Incipitul, finalul. Gestionarea discursului. Conectori. Explicitarea metalingvistică. 8. Mişcările polemice. Tipuri de argumente. Cauzalitatea. Anticiparea obiecţiei (prolepsa). Negaţia. Contraargumentarea. Argumentul prin analogie. Paradoxul (valoric; epistemic). Dialogismul. Interogaţia retorică. 9. Strategiile epistemice (certitudine / incertitudine, vag). Argumentul autorităţii. Erori de argumentare. 

Reperele teoretice vor servi, de fiecare dată, aplicaţiilor: analize de texte argumentative (discursuri oratorice, eseuri publicistice, texte publicitare etc.) şi exerciţii de producere a unor secvenţe / texte argumentative, pe teme date.

Evaluare: Evaluarea se realizează pe tot parcursul cursului, prin participarea la discuţii (pe baza bibliografiei, a interpretării textelor) şi la exerciţiile de argumentare. Fiecare masterand are obligaţia de a face în timpul cursului cel puţin un exerciţiu de argumentare (o prezentare orală, în faţa colegilor, cu sau fără suport scris).

Examenul final constă în elaborarea unei lucrări prezentate în scris şi susţinute oral, în care noțiunile teoretice să fie aplicate în analiza şi interpretarea unui corpus de texte argumentative. Temele vor fi alese dintr-o listă (care va fi comunicată din timp masteranzilor) sau vor fi stabilite de comun acord cu profesorul.

Structura lucrării (de 5-7 p.): rezumat, plan, [subcapitole,] concluzie, bibliografie, anexă (corpus).

Fisier de tip .doc ! Prezentare_curs_Retorica_si_Argumentare_TPE_2017  - include Bibliografia generală

Fisier de tip .doc ! Temele_2016 Teme şi indicaţii pentru evaluarea finală.

 

1. (22.02.2017) Prezentarea cursului; tematică, bibliografie. Text argumentativ 

2. (1.03.2017) Moştenirea retorică a antichităţii. Logos, pathos, ethos. Genurile retorice. Entimema. Modele de analiză a textului argumentativ (Toulmin, Perelman-Olbrechts-Tyteca, Eemeren-Grootendorst)

Text de analizat: Al. Racu, "Scuze, eu nu sunt Charlie!" (Cotidianul, 11.01.2015) Fisier de tip .doc ! Racu text 

Bibliografie: C. Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Iaşi, Polirom, 2003, p. 66-75.

Bibliografie suplimentară:  Stephen E. Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 [1958], p. 87-105.Fisier de tip .pdf ! fragmToulmin 2003 

3. (8.03.2017) Adaptarea la destinatar. Miza argumentării (modificarea unei opinii; acţiune). Confruntarea și ierarhizarea sistemelor de valori

Texte de analizat: M. Cărtărescu – (1) “Falimentul nostru moral”; (2) articol pentru revista «Internazionale»” (nov. 2007) Fisier de tip .doc ! texte Cartarescu. 

Bibliografie: Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, L., 2012 [1958]: Tratat de argumentare. Noua retorică, trad. de Aurelia Stoica, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” [La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Paris, PUF], p. 87-133.

Bibliografie suplimentară: Sharon E. Jarvis, John Durham Peters, Joseph B. Walther. "Audience", in Thomas O. Sloane (ed.), Encyclopedia of Rhetoric, Oxford, Oxford University Press, 2007 (e-reference edition, http://www.oxfordrhetoric). text

4. (15.03.2017) Ethosul. Construcţia strategică a imaginii locutorului.

Text de analizat: Nicolae Iorga, “În chestia amnistiei răsculaţilor ţărani”, în vol. În era “Reformelor”. Discursuri politice rostite în Camera Deputaţilor 1907-1909, Vălenii-de-Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1909, p. 3-36. Fisier de tip .pdf ! Iorga Discursuri 1909 

Bibliografie: Andra Vasilescu, „Construcţia  identităţii  parlamentare. Cadrul teoretic”, în R. Zafiu,  C. Uşurelu şi H. Bogdan Oprea (eds.),Limba română. Ipostaze ale variaţiei lingvistice, vol. II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011 Fisier de tip .doc ! Vasilescu_CID_2011 

Bibliografie suplimentară:  Ruth Amossy, „L’éthos et ses doubles contemporains. Perspectives disciplinaires”, în Langage et société, 149 (3), 2014, p. 13-30. Fisier de tip .pdf ! Amossy-ethos langage et societe 2014 

Hyland, Ken, 1995: "The Author In The Text : Hedging Scientific Writing", Hong Kong Papers in Linguistics and Language Teaching 18 (1995), 33-42 Fisier de tip .pdf ! Hyland author 1995  

Harwood, Nigel, 2005: 'Nowhere has anyone attempted…In this article I aim to do just that'. A corpus-based study of self-promotional I and WE in academic writing across four disciplines. Journal of Pragmatics 37(8): 1207-1231. Fisier de tip .pdf ! Harwood 2005 

5. (22.03.2017) Pathosul, rolul emoţiilor în persuasiune. Raportul dintre logos şi pathos.  

Texte de analizat: (1) Delavrancea, Inocent, Tipografia Gutenberg, 1904, p. 1-8, 94-95 Fisier de tip .pdf ! Inocent  (2) Fisier de tip .doc ! Discurs CD-9 martie 2016 

Bibliografie: Gabriela Stoica, Afect şi afectivitate. Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 83-91. 

Rodica Zafiu, „Ethos, pathos şi logos în textul predicii”, în Al. Gafton, Sorin Guia şi Ioan Milică (ed.),Text şi discurs religios, II, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2010, p. 27-38, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r/docs/res/2011febc2009a03.pdf

Bibliografie suplimentară: Macagno, Fabrizio, "Manipulating emotions. Value-based reasoning and emotive language", Arguentation and advocacy, 2014, 51, 103-122. Fisier de tip .pdf ! Macagno 2014-Manipulating_emotions._Value-based_reaso 

6. (29.03.2017) Logosul. Pseudoargumente. Erori de argumentare    

 Text de analizat: petiții Fisier de tip .doc ! Petitii-alese 

(Suplimentar) Fisier de tip .doc ! Golea 2013 ; propunere legislativă Fisier de tip .pdf ! em237

 Bibliografie: C. Sălăvăstru, Arta dezbaterilor publice, București, Tritonic, 2009, p. 338-365.

 Bibliografie suplimentară: A. Marga, Argumentarea, Cluj-Napoca, EFSE, 2006, p. 314-350.Fisier de tip .jpg ! titluFisier de tip .jpg ! marga1Fisier de tip .jpg ! p2Fisier de tip .jpg ! p3Fisier de tip .jpg ! p4Fisier de tip .jpg ! p5

Tindale, Christopher, 2005. “Hearing is Believing: A Perspective-dependent Account of the Fallacies”, in Argumentation in Practice. Edited by Franz H. van Eemeren and Peter Houtlosser John Benjamins: 29-42  

Walton, Douglas, 2011, “Defeasible Reasoning and Informal Fallacies” ,
Synthese, 179(3), 2011, 377-407 

 

7. (5.04.2017) Retorica publicităţii de carte

Texte de analizat – prezentări de carte  Fisier de tip .doc ! Texte-prezentari de carte 

Bibliografie: Jean-Michel Adam, Marc Bonhomme2005, Argumentarea publicitară (trad. rom.), Iaşi, Institutul European, 2005, cap. 4, p. 133-159.

Gea-Valor, M.L., 2005, “Advertising books: A linguistic analysis of blurbs”. Ibérica 10: 41-62. Fisier de tip .pdf ! Gea Valor 2005 

Bibliografie suplimentară: Gea Valor, M.L. & M. Inigo Ros, 2009, “On the dynamic nature of genre: A diachronic study of blurbs” in K. Hyland & G. Diani (eds.), Academic Evaluation: Review Genres in University Settings, 199-216. Basingstoke: Palgrave MacMillan.Fisier de tip .pdf ! Valor 2009 

Önder, Neslihan, 2013, “Generic structure and promotional elements in best-selling online book blurbs: a cross-cultural study”,Ibérica 25: 171-194 Fisier de tip .pdf ! Onder 2013 

 

8. (12.04.2017) – Argumentare în cronica literară

Text de analizat: mai multe cronici la același volum Fisier de tip .doc ! Cronici diferite DMT 

BibliografieChong, PK. (2015) Playing Nice, Being Mean, and the Space In Between: Book Critics and the Difficulties of Writing Bad Reviews In Moments of Valuation: Exploring Sites of Dissonance. Antal, B and Hutter, M., and Stark, D. (eds). Oxford University Press. 133-146.

9. (26.04.2017) Retorica introducerii

Text de analizat: Lucian Boia, Capcanele istoriei, Introducere, București, Humanitas. Fisier de tip .pdf ! Boia_1 Fisier de tip .pdf ! Boia_2

Bibliografie: Genette, Gérard, 1987, Seuils, Paris, Seuil, 150-218. (trad. engl. Paratexts. Thresholds of interpretation, Cambridge University Press, 1997, p. 161-236).

Bhatia, Vijay K., 1997, “Genre-mixing in academic introduction”, English for Specific Purposes 16 (3): 181-195.

10. (3.05.2017) Retorica prefeței

Bibliografie: Genette, Gérard, 1987, Seuils, Paris, Seuil, 219-270 (trad. engl. Paratexts. Thresholds of interpretation, Cambridge University Press, 1997, p. 237-293).

Texte de analizat: (a) textul de bază (pentru analiză aprofundată): Fisier de tip .pdf ! prefata E-M Ionescu(1) ; Fisier de tip .pdf ! prefata E-M Ionescu(2) ;  (b) pentru comparație, mai multe prefețe: Fisier de tip .pdf ! prefata Baetica Fisier de tip .pdf ! prefata Filip Iorga Fisier de tip .pdf ! prefata MDA Fisier de tip .pdf ! prefata Caragiale 

11. (10.05.2017) Structura globală a textului argumentativ. Argumentare şi contraargumentare. Incipitul, finalul. Gestionarea discursului. 

Text de analizat: Vlad Zografi, articol Fisier de tip .doc ! Zografi 2012 

Bibliografie: Maria Cvasnîi Cătănescu, Retorică publicistică. De la paratext la text, Bucureşti, EUB, 2006, p. 159-202 Fisier de tip .pdf ! Catanescu1  (fragment)

..................................................................................................................................................

Teme de argumentare (orală): (a) Manualele de istorie nu trebuie să distrugă "miturile naționale"

(b) Facebook este și fenomen cultural pozitiv / negativ

(c) Editurile ar trebui să publice mai mult autori români tineri


Pagină actualizată la 10 Mai 2017.